Auriol HG00740 bruksanvisning

Har kan du se manualen Auriol HG00740 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Auriol HG00740 på denne siden.

GB/IE
DK DKGB/IE
HUNTING BINOCULARS 8X60
P Intended use
This product is intended for the observation of
distant objects, animals, trees etc. as magnified
images. The product is suitable for protected use
in the open air. The product is not intended for
commercial use.
P Includes
1 x Hunting binoculars 8x60
1 x Belt pouch
1 x Cord loop
1 x Cleaning cloth
1 x Operating instructions
Safety instructions
K
WARNING!
DANGER OF LOSS OF
LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND
CHILDREN! Never leave children unsupervised
with the packaging materials. Packaging
materials present a suffocation hazard. Children
often underestimate danger. Always keep the
product out of reach of children.
K This product is not a toy and must be kept out
of the reach of children. Children are not aware
of dangers which may arise when using the
product.
K CAUTION! FIRE HAZARD! Never place the
binoculars directly in the sun.
K Please make sure that your binoculars are kept
in a dry and dust-free place.
K Always keep the binoculars in the Pouch
provided.
K Do not subject your binoculars to temperatures
greater than 60 ºC.
K Never look through the inbuilt lenses directly
into the sun, as this could damage the retina of
the eye.
K Do not use the binoculars in heavy rain.
Otherwise the binoculars could be damaged.
Q
Preparing for use
P Focusing
K Close your right eye.
K Adjust the view by turning the central focusing
wheel
3
so that the view for the left eye is
sharp and clear.
P Dioptre vision adjuster
K Open your right eye and close your left eye.
K Turn the dioptre vision adjuster
2
until the
object is sharp and clear. Retain this position for
later use.
+ Focus on a closer object
Focus on a more distant object
0 No adjustment
P Adjustment for eye positions
K Hold your binoculars with both hands and move
the binocular body
4
(see Fig. B) so that you
can see a circular field of vision (see Fig. C).
P Installing the neck strap
K Thread the ends of the neck cord
7
through the
buckles
6
.
K Thread the ends of the neck cord
7
through the
cord guides
12
(see Fig. D).
K Then thread the ends of the neck cord
7
through the buckles
6
as shown in Fig. E.
K Pull the neck cord
7
tight on both sides of the
buckle
6
. This fixes the neck cord
7
on the
buckles
6
.
K Retain the ends of the neck strap
7
by sliding
them through the keepers
13
.
B C
D E
A
1
2
3
4
11
12
7 12
6
6
7
13
9 10
6 7 8
5
P Use with a tripod
Note: The tripod and the tripod adapter are not
included with the product. They can be purchased
separately from your specialist dealer.
K Observe the operating instructions supplied with
your tripod during its assembly and use.
K Screw the threaded connector of the tripod
adapter clockwise into the threaded tripod
mount socket
5
on the binoculars. Then
connect the tripod to the attached tripod
adapter.
K After use, separate the tripod from the tripod
adapter. Then unscrew the threaded connector
of the tripod adapter anticlockwise out of
the threaded tripod mount socket
5
on the
binoculars.
Q
Cleaning and care
K Never take your binoculars apart for cleaning.
K Use the cleaning cloth provided or a soft cloth
without threads to clean the binoculars.
K Do not press hard when cleaning the delicate
lens surface.
K If the lenses are still dirty, dampen the cloth with
a little clear alcohol (methylated spirit).
Q
Disposal
The packaging is made entirely of
recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for
more details of how to dispose of your worn-out
product.
Q
Warranty
The device has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before
delivery. In the event of product defects you have
legal rights against the retailer of this product.
Your legal rights are not limited in any way by our
warranty detailed below.
The warranty for this device is 3 years from the
date of purchase. Should this device show any fault
in materials or manufacture within 3 years from the
date of purchase, we will repair or replace it – at
our choice – free of charge to you.
The warranty period begins on the date of
purchase. Please keep the original sales receipt in
a safe location. This document is required as your
proof of purchase. This warranty becomes void if
the device has been damaged or improperly used
or maintained.
The warranty applies to faults in material or
manufacture. This warranty does not cover
product parts subject to normal wear, thus
possibly considered consumables (e.g. batteries)
or for damage to fragile parts, e.g. switches,
rechargeable batteries or glass parts.
JAGT-KIKKERT 8X60
P Formålsbestemt anvendelse
Denne kikkert er beregnet til forstørret iagttagelse
af fjernere liggende objekter, dyr, træer osv.
Produktet er beregnet til beskyttet anvendelse i det
fri. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige
formål.
P Leverancens omfang
1 x jagt-kikkert 8x60
1 x bæltetaske
1 x snor
1 x pudseklud
1 x betjeningsvejledning
Sikkerhedsregler
K
ADVARSEL!
RISIKO FOR BØRNS LIV
OG HELBRED! Børn må ikke være alene og
uden opsyn med indpakninhgsmaterialet. Der
er risiko for kvælning i emballagematerialet.
Børn er som regel ikke i stand til at vurdere
faremomenterne. De skal holdes borte fra
produktet.
K Dette produkt er ikke noget legetøj, det hører
ikke til i børnehænder. Børn kan ikke erkende de
farer, som opstår i omgangen med produktet.
K FORSIGTIG! BRANDFARE ! Udsæt ikke
kikkerten for direkte sollys.
K Kikkerten skal opbevares tørt og støvfrit.
K Opbevar altid kikkerten i den medfølgende
taske.
K Udsæt ikke kikkerten for temperaturer over
60 ºC.
K Kig aldrig igennem de indbyggede linser direkte
i solen, da nethinden kan skades!
K Kikkerten bør ikke anvendes i stærk regn. Den
kan komme til at lide overlast.
Q
Idrifttagning
P Indstilling af skarphed
K Luk det højre øje.
K Indstil nu billedet ved at dreje på
indstillingsknappen således
3
, at venstre øje nu
ser billedet klart og tydeligt.
P Indstilling af dioptri
K Åben det højre øje og luk det venstre øje.
K Drej på dioptriindstillingen
2
til genstanden ses
klart og tydeligt. Husk denne indstilling til senere
iagttagelser.
+ Fokus på et object tæt på
Fokus på et object længere væk
0 Ingen justering
P Indstilling af kikkerten
K Hold kikkerten
4
med begge hænder og
bevæg den (se illustration B) således, at der kun
ses én cirkel i synsfeltet, når der kigges gennem
kikkerten (se illustration C).
P Påsætning af nakkestrop
K Før halsbåndets
7
ender gennem spænderne
6
.
K Før halsbåndets
7
ender gennem
båndføringerne
12
(se illustration D).
K Før efterfølgende halsbåndets
7
ender gennem
spænderne
6
som vist i illustration E.
K Træk hårdt i halsbåndet
7
på begge sider af
spændet
6
. På den måde fikseres halsbåndet
7
ved spænderne
6
.
K Fastgør enderne af nakkestroppen
7
ved at
skubbe den igennem øjerne
13
.
P Stativ anvendes
Bemærk: Stativ og stativadapter er ikke
indeholdt i den samlede levering. Dette kan købes
separat i specialforretningen.
K Vær under montering og brug af et stativ
ubetinget opmærksom på den tilhørende
vejledning.
K Spænd stativadapterens gevind i
gevindtilslutningen for stativet
5
i retning med
uret. Forbind efterfølgende stativet med den
indspændte stativadapter.
K Skil efter brug stativet fra stativadapteren. Drej
efterfølgende stativadapteren ud af stativets
gevindtilslutning til et stativ
5
i retning mod uret.
Q
Rengøring og pleje
K Kikkerten må ikke skilles ad ved rengøring.
K Benyt ved rengøringen den medfølgende klud
eller en blød ribbefri klud.
K Tryk ikke hårdt ved rengøring af de følsomme
linser.
K Skulle der stadig være lidt snavs på linserne, så
fugt kluden med lidt ren alkohol (spiritus).
Q
Bortskaffelse
Emballagen består af miljøvenlige
materialer der kan bortskaffes over
genbrugsstationen.
Du kan høre mere om mulighederne for
bortskaffelse af et udtjent produkt ved at henvende
dig til din kommune eller din bys forvaltning.
Q
Garanti
Apparatet er produceret omhyggeligt efter
strenge kvalitetskrav og inden levering afprøvet
samvittighedsfuldt. Hvis der forekommer mangler
ved dette produkt, har du juridiske rettigheder
over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske
rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der
beskrives i det følgende.
Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette
apparat. Garantifristen begynder med købsdatoen.
Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted.
Denne kassebon behøves som dokumentation for
købet.
Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen for dette
produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl,
bliver produktet repareret eller erstattet – efter
vores valg – af os uden omkostninger for dig.
Garantien bortfalder, hvis apparatet bliver
beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes
korrekt.
Garantien gælder for materiale- eller
fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke
produktdele, som er udsat for normalt slid og
derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks.
batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks.
kontakter, akkumulatorer som er fremstillet i glas.
HUNTING BINOCULARS 8X60
IAN 273531
HUNTING BINOCULARS 8X60
Operation and Safety Notes
JAGT-KIKKERT 8X60
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
JACHTVERREKIJKER 8X60
Bedienings- en veiligheidsinstructies

Har du et spørsmål om Auriol HG00740?

Still spørsmålet som du har om Auriol HG00740 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Auriol HG00740 å kunne gi deg et godt svar.