Biltema 25-9921

Biltema 25-9921 bruksanvisning

(1)
 • Art. 25-9921
  © 2007 Biltema Nordic Services AB
  PACKNINGSSATS
  PAKNINGSSETT
  TIIVISTESARJA
  PAKNINGSSÆT
  Art. 25-9921
  2
  © 2007 Biltema Nordic Services AB
  SERVICE
  Vinterförvaring. Dränera vattensystemet helt, både
  som skydd för frostskador och för att undvika
  bakterieutveckling i rörsystemet, vilket annars kan
  ge upphov till obehaglig lukt.
  VARNING: ANVÄNDNING AV FROST-
  SKYDDSMEDEL REKOMMENDERAS EJ,
  eftersom det inte kan garanteras att medlet tnger
  in toalettsystemets alla delar. Om frostskyddsme-
  del ändå av någon anledning måste användas, så
  ste det vara ett medel som är glykolbaserat.
  Öppna en av sekundärventilerna och avlägsna r
  dräneringspluggen.
  Lossa slangklämmorna och lossa alla slangän-r
  dar fn bordgenomföringar, toalett etc.
  Pumpa för hand för att dränera toalettsystemet och
  förkra dig om att allt vatten verkligen dräneras
  ordentligt från toalettsystemet.
  FARA: ÖPPNA EJ BORDGENOMFÖR-
  INGAR AV MISSTAG. Om toaletten lämnas
  demonterad med bordgenomföringarna öppna när
  båten ligger i vattnet, så kommer vattnet att fritt
  kunna strömma in i båten och därmed orsaka att
  båten sjunker och med stor risk för drunknings
  tillbud. Därför är det absolut nödvändigt att det
  nns en varningsskylt vid bordgenomföringarna
  och om det är möjligt, att bordgenomföringarna,
  när toaletten är demonterad, låses fast i stängt
  läge med hjälp av sltråd etc. KOM IHÅG ATT
  SÄTTA UPP VARNINGSSKYLTAR!
  Om toaletten inte plockas isär:
  Montera efter dräneringen tillbaka alla r
  slangändar och lås fast dem med sina slang-
  klämmor.
  Montera tillbaka bottendräneringspluggen.r
  Lås fast sittringen, locket och pumphandtaget r
  för att förhindra användning av toaletten, samt
  fäst en varningsskylt på toaletten.
  SERVICE: ÖVERSYN.
  Du behöver en servicesats som innehåller nöd-
  vändiga slitagedelar, se lista. R BÅTEN OCH
  DIN BESÄTTNINGS SKULL, ANVÄND ENDAST
  ORIGINAL RESERVDELAR.
  Plocka bort pumpen enligt följande:
  Lossa slangklämmorna, plocka bort inlopps-r
  slangen och länkslangen från pumpens övre
  del.
  Skruva bort de 2 skruvarna som låser fast r
  utloppsänsen vid pumpcylindern.
  Skruva bort de 4 skruvarna som låser fast r
  pumpcylindern vid bottensektionen.
  Lyft bort hela pumpen och plocka bort r
  bottenventilspackningen och backventilen.
  RESERVDELSLISTA
  1. Sittring av trä
  5. Skål av porslin
  7. Inloppskrök
  9. Pump
  10. Bottenplatta av plast
  11. Flänspackning, inlopp
  12. Inloppsäns
  13. Pumpstång
  14. Plastbricka
  16. Plasthandtag
  17. Ventilsats
  18. Avloppskrök
  19. Pumpkam
  20. Bottenpackning
  21. Flänspackning, utlopp
  22. Packning och skruvsats för porslinsskål
  23. Packningssats
  SERVICE
  Packningsbyte
  Om vatten börjar läcka runt pumpstången på övre
  delen av pumpen, så beror det på att packningarna
  är utslitna och måste bytas ut. För att göra detta,
  gör enligt följande:
  Du behöver till att börja med en packnings-r
  sats.
  Lyft upp handtaget så långt det går och vira ett r
  varv med eltape runt pumpstången, alldeles
  under handtaget. Använd en polygriptång och
  greppa kring pumpstången med taperemsan
  som skydd. Skruva loss handtaget och plocka
  bort den stötdämpande brickan. HÅLL FAST
  PUMPSTÅNGEN UNDER HELA ARBETET,
  annars kan den lätt åka ner i pumpen.
  Skruva loss tätningen och drag loss den fn r
  kolven. Vira ett varv med eltape runt om gän-
  gorna överst på pumpsngen för att skydda
  den nya tätningen, skjut ner den nya tätningen
  över pumpstången och drag åt. Plocka bort
  eltapen från stångens gängor. Återmontera
  den stötdämpande brickan och handtaget
  genom att greppa pumpstången med poly-
  griptången över eltapen. Plocka avslutningsvis
  bort eltapen.
  SE – PACKNINGSSATS
  Art. 25-9921
  © 2007 Biltema Nordic Services AB
  3
  Demontera pumpen enligt följande:
  Skruva bort de 6 skruvarna som låser fast r
  ventillocket.
  Öppna spolkontrollen innan ventillocket lyfts r
  bort och toppventilpackningen och ventilsätet
  plockas upp.
  Montera ihop pumpen enligt följande:
  Tryck fast en ny O-ring på kolven.r
  Följ serviceinstruktionerna för byte av tät-r
  ningar och montera den nya tätningssatsen.
  Montera tillbaka kolven och handtaget.
  Smörj pumpcylinderhålet med vaselin.r
  Placera ventilsätet på övre delen av cylin-r
  derna, placera toppventilspackningen över
  sina stift på cylinderns övre del och öppna
  spolkontrollen innan ventillocket monteras
  tillbaka.
  Montera tillbaka pumpen på toaletten
  enligt följande:
  Placera bottenventilspackningen över sina r
  stift på bottendelen och placera backventilen i
  avloppskröken.
  Säkra avloppsänset vid pumpcylin-r
  dern innan cylindern skruvas fast vid botten-
  delen.
  Undersök alla slangar helt och hållet r
  betffande ev. slitage, veck och sprickor vid
  slangklämmorna, kontrollera alla slangkläm-
  mor betr. korrosion och byt ut utslitna eller
  skadade delar. Montera tillbaka alla slangän-
  dar och säkra dem med slangklämmor. Se
  till att bottendräneringspluggen är ordentligt
  fastskruvad.
  TEST:
  Hänvisning till bruksanvisningen och genom att
  följa proceduren för normal användning.
  Om spolpumpen visar sig vara svår att få att r
  fungera, fyll porslinsskålen till hälften med
  sötvatten VID AVSLUTNING AV SERVICE.
  STÄNG SPOLKONTROLLEN – STÄNG BÅDA r
  BORDGENOMFÖRINGARNA.
  NO – PAKNINGSSETT
  RESERVEDELLISTE
  1. Sete av tre
  5. Skål av porselen
  7. Innløpsalbu
  9. Pumpe
  10. Bunnplate av plast
  11. Flenspakning, innløp
  12. Innløpsens
  13. Pumpestang
  14. Plastskive
  16. Plasthåndtak
  17. Ventilsett
  18. Avløpsalbu
  19. Pumpekam
  20. Bunnpakning
  21. Flenspakning, utløp
  22. Pakning og skruesett for porselenskål
  23. Pakningssett
  SERVICE
  Skifte av pakning
  Dersom det begynner å lekke vann rundt pumpe-
  stangen på den øvre delen av pumpen, skyldes
  det at pakningene er utslitt og må skiftes ut. For å
  gjøre dette, gå fram på følgende måte:
  Du trenger et pakningssett.r
  ft opp håndtaket så langt det går og vikle r
  et lag med elteip rundt pumpestangen, like
  under håndtaket. Bruk en polygriptang og grip
  rundt pumpestangen med teipremsen som
  beskyttelse. Skru løs håndtaket og ta av den
  støtdempende skiven. HOLD FAST PUMPE-
  STANGEN UNDER HELE ARBEIDET, ellers
  kan den lett gå ned i pumpen.
  Skru løs tetningen og trekk den løs fra stem-r
  pelet. Vikle et lag med elteip rundt gjengene
  øverst på pumpestangen for å beskytte den
  nye tetningen, skyv den nye tetningen ned over
  pumpestangen og trekk til. Fjern elteipen fra
  stangens gjenger. Monter den støtdempende
  skiven og håndtaket tilbake på plass ved å
  gripe pumpestangen med polygriptangen over
  elteipen. Fjern avslutningsvis elteipen.
  Art. 25-9921
  4
  © 2007 Biltema Nordic Services AB
  SERVICE
  Vinterlagring. Tøm vannsystemet helt, både
  som beskyttelse for frostskader og for å unngå
  bakterieutvikling i rørsystemet, noe som ellers kan
  gi ubehagelig lukt.
  ADVARSEL: BRUK AV FROSTBESKYT-
  TELSESMIDLER ANBEFALES IKKE, fordi
  det ikke kan garanteres at middelet trenger inn i
  alle delene av toalettsystemet. Dersom
  frostbeskyttelsesmiddel likevel av en eller annen
  anledning må brukes, må det være et middel som
  er glykolbasert.
  Åpne en av sekunrventilene, og fjern r
  dreneringspluggen.
  sne slangeklemmene og løsne alle r
  slangeender fra bordgjennomføringer, toalett
  etc.
  Pump for hånd for å tømme toalettsystemet, og
  forsikre deg om at alt vann virkelig er ordentlig
  tømt fra toalettsystemet.
  FARE: ÅPNE IKKE BORDGJENNOMFØ-
  RINGER VED EN FEILTAKELSE. Dersom
  toalettet forlates demontert med bordgjennomfø-
  ringene åpne når båten ligger i vannet, vil vannet
  fritt kunne strømme inn i båten og dermed føre til at
  båten synker og med stor drukningsfare. Det er
  derfor helt nødvendig å ha et varslingsskilt ved
  bordgjennomføringene og om det er mulig, at
  bordgjennomføringene, når toalettet er demontert,
  låses fast i stengt posisjon ved hjelp av sltråd
  etc. HUSK PÅ Å SETTE OPP VARSLINGSSKILT!
  Dersom toalettet ikke tas fra hverandre:
  Monter etter tømmingen alle slangeender r
  tilbake på plass, og lås dem fast med sine
  slangeklemmer.
  Monter bunndreneringspluggen tilbaker
  plass.
  s fast sete, lokk og pumpehåndtak for å r
  hindre bruk av toalettet, og fest et varslings-
  skilt på toalettet.
  SERVICE: OVERHALING.
  Du trenger et servicesett som inneholder nød-
  vendige slitedeler, se liste. FOR BÅTEN OG DIN
  BESETNINGS SKYLD, BRUK KUN ORIGINALE
  RESERVEDELER.
  Ta av pumpen slik:
  sne slangeklemmene, ta av innløpsslangen r
  og linkslangen fra pumpens øvre del.
  Skru ut de 2 skruene som låser fast utløpsen-r
  sen til pumpesylinderen.
  Skru ut de 4 skruene som låser fast r
  pumpesylinderen til bunndelen.
  Løft bort hele pumpen og fjern bunnventilpak-r
  ningen og tilbakeslagsventilen.
  Demonter pumpen slik:
  Skru ut de 6 skruene som låser fast ventillok-r
  ket.
  Åpne spylekontrollen før ventillokket løftes r
  av og toppventilpakningen og ventilsetet
  plukkes opp.
  Sett sammen pumpen slik:
  Trykk fast en ny O-ring på stempelet.r
  Følg serviceinstruksjonene for skifte av tetnin-r
  ger, og monter det nye tetningssettet. Monter
  stempelet og håndtaket tilbake på plass.
  Smør pumpesylinderhullet med vaselin.r
  Plasser ventilsetet på den øvre delen av r
  sylinderen, plasser toppventilpakningen over
  sine stifter på sylinderens øvre del, og åpne
  spylekontrollen før ventillokket monteres
  tilbake på plass.
  Monter pumpen tilbake på plass
  toalettet slik:
  Plasser bunnventilpakningen over sine stifter r
  på bunndelen og plasser tilbakeslagsventilen
  i avløpsalbuen.
  Fest avløpsensen til pumpesylinderen før r
  sylinderen skrus fast til bunndelen.
  Foreta en fullstendig sjekk av alle slanger med r
  henblikk på slitasje, bøyer og sprekker ved
  slangeklemmene, sjekk alle slangeklemmer
  med henblikk på korrosjon, og skift ut utslitte
  eller skadede deler. Monter alle slangeender
  tilbake på plass, og sikre dem med slange-
  klemmer. Se etter at bunndreneringspluggen
  er ordentlig skrudd fast.
  TEST:
  Henvisning til bruksanvisningen og ved å følge
  prosedyren for normal bruk.
  Dersom spylepumpen viser seg å være r
  vanskelig å få til å fungere, fyll porselenskålen
  halvfull med ferskvann VED AVSLUTNING AV
  SERVICE.
  STENG SPYLEKONTROLLEN – STENG r
  BEGGE BORDGJENNOMFØRINGENE.

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Biltema 25-9921 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Biltema 25-9921 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Biltema 25-9921 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Toaletter og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 5.3. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Svensk, Dansk, Finsk. Har du et spørsmål om Biltema 25-9921 eller trenger du hjelp?

Spesifikasjoner for Biltema 25-9921

Merke Biltema
Modell 25-9921
Produkt Toalett
Språk Norsk, Svensk, Dansk, Finsk
Fyltype PDF

Relaterte produkter Biltema 25-9921

  Relaterte produkthåndbøker

  Toalett Biltema

  Legg til håndbok

  Har du en håndbok som du vil legge til?