Bosch GHO 18 V-Li bruksanvisning

Bosch GHO 18 V-Li

Til høyre finner du Bosch GHO 18 V-Li manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Bosch
Modell
GHO 18 V-Li
Produkt
EAN
3165140643870, 3165140647991
Språk
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk
Fyltype
PDF
Nettside
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 811 (2011.11) O / 182 UNI
GHO Professional
14,4 V-LI | 18 V-LI
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-27386-002.fm Page 1 Tuesday, November 22, 2011 2:58 PM

Har du et spørsmål om Bosch GHO 18 V-Li?

Hvis du har et spørsmål om "Bosch GHO 18 V-Li"

Til salgs på

Spesifikasjoner

- -
- 82
- 0 - 8
- 14000
- Black, Blue, Red
- 3
- 18
- Lithium-Ion (Li-Ion)
- 2600
- Batteri
- 18
Tekniske detaljer
Produktfarge Black, Blue, Red
Falsedybdeområde 0 - 8 mm
Vibrasjonsutslipp 3 m/s²
Tomgangshastighet 14000 RPM
Høvelbredde (maks.) 82 mm
Energihåndtering
Batteriteknologi Lithium-Ion (Li-Ion)
Strømkilde Batteri
Vekt og dimensjoner
Vekt 2600 g