Deltronic PR-1211 bruksanvisning

(1)
 • PR-
  1211
  Trådlöst Sammankopplingsbar 9V
  Optisk Brandvarnare • Pausfunktion
  Läs bruksanvisningen noggrant. Byt batteri när
  varnaren ger ifrån sig korta ljudstötar varje minut.
  Använd endast följande batterimärken: DURACELL
  #MN- 1604, GOLDPEAK #1604/A, ENERGIZER #522,
  ULTRALIFE #U9VL-J. Andra typer kan skada varnarens funk-
  tion. Höga eller låga temperaturer och fukt kan förkorta batteriets
  livslängd. Testa varnaren med testknappen varje vecka, samt efter
  batteribyte. Rengör genom dammsugning.
  För service kontakta inköpsstället eller ovan-
  stående adress. Kasserad brandvarnare lämnas
  till anvisad återvinning för el-avfall.
  Batteri
  Pausfunktion (känslighetsreduktion)
  Vid risk för oönskat larm (före ev. larm utlösts), tryck kort på testknappen,
  och känsligheten sänks tillfälligt under c:a 10 minuter (därefter sker automa-
  tiskt återgång till normal känslighet). Brandvarnaren bekräftar detta med två
  snabba pip, och larm/testlampan dubbelblinkar var 8:e sekund. Önskas tidig-
  are återgång till normal känslighet, tryck då återigen kort på testknappen, och
  känsligheten återställs omedelbart, detta bekräftas då med tre snabba pip.
  Stäng av oönskade larm (gäller ej HR-1211 eller värmelarm på modell PHR-
  1211). Vid tryck på testknappen (på den utlösande brandvarnaren) efter att
  röklarm har utlösts, tystnar brandvarnaren omedelbart, men larm/testlampan
  fortsätter att blinka så länge rökkoncentrationen är högre än gränsen för
  känslighetsreduktionen ovan. Övriga brandvarnare fortsätter att larma, upp
  till 25-40 sekunder – men med en annan ljudkaraktär (se vidare under 6.
  Larm - förlarm - larmminne).
  7. BATTERIVARNING & BATTERIBYTE
  Brandvarnarna strömförsörjs av ett alkaliskt 9-voltsbatteri, ex. Duracell MN1604.
  Batterilivslängden är normalt över 1 år, och när det är dags att byta batteri ger
  brandvarnaren ifrån sig en kort ljudsignal varje minut, upp till 30 dagar (brand-
  varnaren fungerar normalt under denna tid).
  Varje gång ett batteri ansluts, gör brandvarnaren en självkontroll av detektions-
  systemet, bl.a. med inställning av känslighet etc. Under testknappen sitter en
  blinklampa (LED), denna tänds när batteriet ansluts. När detta är klart, ger
  brandvarnaren ifrån sig ett långt pip, och lampan släcks. Var 8 sekund blinkar
  testlampan för att indikera att brandvarnaren fungerar. Brandvarnaren gör dess-
  utom automatiskt en större självkontroll varje dygn. När ex. detektionssystemet
  är smutsigt så att brandvarnaren behöver rengöras, indikeras detta med 4 korta
  upprepade ljudsignaler. Är det något tekniskt fel, eller störning i detektionssyste-
  met, indikeras även detta med 2 eller 3 korta ljudsignaler. Tekniskt fel kan även
  uppstå vid förorening eller vid yttre störning av elektriskt slag, starkt ljus m.m.
  Rengöring eller föryttning kan då avhjälpa problemet, i annat fall bör brandvar-
  naren lämnas för service. Vänligen observera att signalerna för in- och urkop-
  pling av pausfunktionen är 2 resp. 3 snabba pip (se vidare under 6. Pausfunktion).
  Tips! Om batterilivslängden är kortare än ca 1 år beror detta oftast på att något
  annat radiosystem som arbetar i samma frekvensområde nns i omgivningen.
  Detta problem kan normalt endast lösas om det störande radiosystemet kan
  lokaliseras och därefter bortkopplas helt eller tidvis.
  8. TEST & SKÖTSEL
  Test/larmlampan blinkar alltid var 8:e
  sekund, detta indikerar att brandvarnaren
  fungerar. Varje brandvarnare kan provas
  individuellt genom en kort tryckning på
  testknappen. Brandvarnarens siren
  skall då ljuda, och samtliga funktion-
  er (utom radiosändning) kontrolleras
  då. Samtidigt går brandvarnaren i
  pausläge och två snabba pip hörs
  (se vidare under 6. Pausfunktion).
  Prova brandvarnaren minst en gång per månad, gärna varje vecka, t ex i
  samband med städning. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan
  längre bortavaro. Brandvarnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt,
  eller så länge det nns rök inuti brandvarnaren. Kontrollera att batteriet är rätt
  anslutet eller byt batteri om brandvarnaren ej larmar.
  VARNING: Testa inte med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt
  innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom
  detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes. Testknap-
  pen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.
  Önskar man prova brandvarnarens radiosystem, skall testknappen hållas
  intryckt minst 4-5 sekunder (då går ej brandvarnaren i pausläge). Därefter ser
  man att test/larmlampan lyser med fast sken under 40 sekunder, och detta visar
  att radiosändning pågår. Efter en kort stund skall då övriga brandvarnare i sys-
  temet börja larma – men med annan ljudkaraktär. Larmet tystnar automatiskt
  efter 25 – 40 sekunder. Vill man därefter prova andra brandvarnare i systemet,
  bör man dock först vänta minst 40 sekunder.
  Brandvarnaren dammsuges regelbundet (och alltid i samband med batteribyte)
  med en mjuk borste, samt avtorkas utvändigt med en lätt fuktad trasa.
  INNEHÅLLSFÖTECKNING
  Introduktion1.
  Placering2.
  Viktigt om radioöverföring av larm3.
  Kodning4.
  Installation/montering5.
  Funktioner6.
  Batterivarning & batteribyte7.
  Test & skötsel8.
  Översikt signalfunktioner9.
  Viktigt om brandskydd 10.
  Teknisk specikation & tillbehör11.
  Garanti12.
  1. INTRODUKTION
  Deltronic trådlöst sammankopplingsbar optisk brandvarnare PR-1211 är
  konstruerad för att snabbt detektera förekomsten av rökpartiklar i luften.
  Värmedetektor HR-1211 larmar enbart när temperaturen överstiger 57°C.
  Kombinationsdetektor PHR-1211 larmar både vid förekomst av rökpartiklar
  i luften samt när temperaturen överstiger 57°C .
  För större bostäder kan era brandvarnare med fördel kopplas samman trådlöst
  så att samtliga brandvarnare larmar vid rökutveckling.
  Brandvarnarna är försedda med ett mycket avancerat och tillförlitligt radio-
  system. Tack vare användandet av moderna komponenter med senaste teknik,
  är räckvidden mycket god och lång; samtidigt som strömförbrukningen är
  begränsad, vilket ger lång batterilivslängd. För att säkerställa radioöverföring
  av larm även under besvärliga radioförhållanden (med yttre störningar etc.) är
  varje brandvarnare bl.a. utrustad med en kodväljare på baksidan. Detta innebär
  bl.a. att risken att Ert system skall störas av (eller störa) identiska närliggande
  system minimeras.
  2. PLACERING
  Brandvarnaren bör helst monteras mitt i taket
  utanför sovrummen i trapphus och liknande i
  dess högsta punkt. Om sovrummen ligger i skilda
  delar av bostaden, bör man montera era brand-
  varnare och i hus med era våningar bör man ha
  minst 1 brandvarnare på varje våning.
  Fler brandvarnare ger ökad säkerhet. Kontrollera att brandvarnarna hörs till-
  räckligt i sovrummet. Avståndet mellan brandvarnare i en bostad bör normalt
  inte vara större än 10-12m. Varje brandvarnare får högst skydda 60m
  2
  .
  Undvik placering i kök eller garage, där matlagningsos och bilavgaser kan
  utlösa larmet. Montera ej heller brandvarnare i fuktiga lokaler, eller i närheten
  av äktar och liknande, ej heller i lantbrukets ekonomibyggnader. Brandvar-
  naren får ej målas.
  3. VIKTIGT OM RADIOÖVERFÖRNING AV LARM
  Kontrollera alltid räckvidd och funktion, samt att brandvarnarna hörs tillräck-
  ligt vid sovplatserna, både före och regelbundet efter installationen. Vänligen
  observera att radioförhållanden och störningar kan ändras med tiden, och vi
  kan därför inte lämna några garantier om en bestämd radioräckvidd. Varje
  tidpunkt, plats och byggnad är unik ur radiosynpunkt.
  4. KODNING
  I ett brandvarningssystem måste samtliga brandvarnare vara
  inställda på samma kod för att larma. Vid leveransen är alla
  brandvarnare inställda på kod ”1”. Vi rekommenderar därför
  att Ni ändrar denna kod när Ni installerar Ert system. Samma
  sak gäller om Ni mot förmodan skulle få något oönskat (falskt)
  larm, vilket kan bero på att någon granne kanske har ett system inställt på samma
  kod (eller kod “0” - se nedanför). När Ni har ändrat till ny kod på samtliga brand-
  varnare, kontrollera då att de fungerar (se vidare under 8. TEST & SKÖTSEL).
  Specialfunktioner för kod ”0”. När en brandvarnare är inställd på kod ”0”
  larmar den även för alla andra koder efter en fördröjning på 3 minuter, dvs. om
  någon annan brandvarnare larmar längre tid än 3 minuter startar även brand-
  varnare som har kod ”0”. Denna specialfunktion kan användas bl.a. i korridorer
  eller trapphus för att särskilt larma gemensamma utrymningsvägar, ex. för era
  olika lägenheter. Om en brandvarnare med kod ”0” larmar, har denna prioritet
  och startar omedelbart alla andra brandvarnare oberoende av deras inställda
  kod. Denna funktion kan användas för att ex. särskilt larma trapphus, barnens
  sovrum och övriga utrymmen i ett hus.
  5. INSTALLATION/MONTERING
  Lossa fästplattan genom att vrida den lite
  motsols. Sätt i batteriet och tryck fast
  batterikontakten. Röda lampan under test-
  knappen tänds och därefter ljuder larm-
  signalen för en kort tid. Om larm erhålles
  är alla funktioner riktiga, och brandvarnaren
  är nu klar för montering.
  Tips! Innan fästplattan monteras kan Ni
  prova räckvidden av varnarens radiosystem.
  Prova att förändra någon/några av varnarnas
  placering om räckvidden är otillräcklig (se
  vidare under 8. TEST & SKÖTSEL).
  Skruva nu fast fästplattan i taket med de med-
  följande skruvarna. Vrid därefter fast brandvarnaren.
  6. FUNKTIONER
  Larm - förlarm - larmminne
  När brandvarnarna larmar, sker det med två (tre) olika ljudkaraktärer för att
  särskilja var, och vilken typ av larm som har utlösts. I den utlösande detektorn
  (primär) brandvarnaren sker det med en karaktär vid röklarm, och med en
  annan karaktär vid värmelarm (gäller endast brandvarnare försedda denna extra
  funktion). I övriga detektorer (sekundär) brandvarnare har larmsignalen alltid
  en annan egen karaktär; innan larmet ljuder för fullt, larmar den med korta
  ljudsignaler (förlarm) var 6:e sekund under 30 sekunder – för att man skall
  hinna lokalisera och stänga av ev. oönskat larm.
  Utlöst larm kan stoppas på två olika sätt; antingen med tryck på testknappen
  i en sekundär brandvarnare, och då tystnar enbart denna omedelbart, (övriga
  brandvarnare fortsätter att larma så länge primär brandvarnaren detekterar
  rök), eller vid tryck på testknappen i primär brandvarnaren. Denna tystnar då
  omedelbart, och övriga sekundära brandvarnare tystnar efterhand (med upp till
  25 – 40 sekunder fördröjning). Den primär brandvarnare som utlöst röklarm
  har ett larmminne som indikeras med en dubbelblink; samt med ett kort pip var
  8 sekund under 12 timmar. Denna signal stoppas med ett tryck på testknappen.
  BRUKSANVISNING
  PR-1211
  TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR OPTISK
  BRANDVARNARE MED PAUSFUNKTION
  PHR-1211
  TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR OPTISK
  BRANDVARNARE & VÄRMEDETEKTOR MED
  PAUSFUNKTION
  HR-1211
  TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR VÄRME-
  DETEKTOR 57°C
  www.deltronic.se
  Vid montering i tak minst
  50cm från vägg
  Vid montering på vägg minst
  15cm från tak
  9. ÖVERSIKT SIGNALFUNKTIONER
  Signal: Meddelande: Åtgärd:
  1 kort pip varje minut Låg batterispänning Byt batteri snarast
  1 kort pip var 8:e sekund Larmminne för utlöst larm Återställs med testknappen
  1 långt pip (alltid efter
  batteribyte)
  Varnarens känslighet och
  funktion kontrollerad
  Allt OK
  2 korta pip (efter tryck på
  testknappen)
  Varnaren testad, och paus-
  funktionen inkopplad.
  Allt OK
  3 korta pip (efter tryck på
  testknappen)
  Pausfunktion bortkopplad,
  dvs återgång till normalläge
  Allt OK
  3 korta pip Tekniskt problem /
  felaktig funktion
  Byt batteri, eller om inte detta
  hjälper, lämna varnaren för service
  4 korta pip Detektionskammaren smutsig Rengör varnaren genom damm-
  sugning och blåsning
  10. VIKTIGT OM BRANDSKYDD
  Detta kan du göra för att undvika brand
  Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barnen. Lämna aldrig levande
  ljus utan uppsikt. Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att
  allting är ordentligt släckt. Spola gärna vatten i askkoppen innan den töms -
  eller låt den stå över natten.
  Se till att kakelugnen eller öppna spisen är ordentligt släckt eller att eldhärden
  är avskärmad så att inga gnistor kan komma ut innan familjen går till sängs.
  Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Använd endast
  säkringar av rätt styrka i det elektriska systemet. Experimentera aldrig med
  hemmagjorda säkringar av något slag. Byt ut bristfälliga elektriska ledningar
  och kontakter. Använd endast godkända elektriska apparater i hushållet. Plac-
  era ej brännbara föremål i närheten av elektriska uppvärmningsanordningar.
  Var alltid beredd på brand
  Om ditt hem börjar brinna, kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste
  alla i huset vara väl förberedda för en sådan situation.
  Gör upp en utrymmningsplan
  Välj ut de fönster som lämpar sig bäst för nödutrymmning om den vanliga
  vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Ligger fönstren högt över mark,
  ordna en stege eller lina. Bestäm en plats utanför huset, där familjen samlas
  vid larm. Håll helst sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla
  branden borta så pass länge att man hinner ta sig ut genom ett fönster. Om du
  har tillgång till brandsläckningsredskap, se till att de fungerar och att du kan
  sköta dem. Öva utrymmning med familjen. Lägg upp det hela som en lek för
  att inte skrämma barnen.
  Om det börjar brinna
  Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset. Följ den uppgjorda
  utrymmningsplanen. Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa
  branden. Larma brandkåren (SOS 112) t ex från grannens telefon. Om brand-
  en är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, vattenslang
  eller om branden är mycket liten med en lt eller matta. Se till att du har en
  reträttväg. Kan du inte släcka själv, så ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt.
  Gå inte tillbaks in i huset när du väl kommit ut.
  11. TEKNISK SPECIFIKATION & TILLBEHÖR ETC.
  Strömförsörjning: Alkaliskt 9V Duracellbatteri (livslängd 1 år)
  Strömförbrukning: 20μA
  Frekvensområde (radiosändning): 434.33 MHz
  Antal enheter som kan sammankopplas: Obegränsat
  Antal kanaler för radiosändning Totalt 16, inkl. kanal “0” med prioritet
  Räckvidd: Beroende på lokala radioförhållanden, ca 100m
  Ljudstyrka alarmsignal: 85 dB på 3m avstånd
  Maximal relativ luftfuktighet: 90%
  Temperaturområde: 0°C till 45°C
  Värme- & brandvarnarna kan kompletteras med bl.a. följande tillbehör:
  Trådlöst vattenlarm WR-1211
  Trådlöst gaslarm GR-1211
  Trådlös larmtryckknapp MCPR-01 9V alt. MCPR-02 12V DC för
  manuell larmstart (typ ”krossa glaset”)
  Trådlös kontrollenhet CM-01 9V alt. CM-02 10-30V DC för vidare-
  koppling av larmsignalen till annan extern utrustning
  12. GARANTI
  På varnaren lämnas 5 års garanti från leveransdatum. Garantin gäller material-
  och tillverkningfel, och garantiansvarigheten är begränsad till utbyte eller repa-
  ration av bristfälliga varnare. Denna garanti gäller endast under förutsättning
  att skötselanvisningarna följts. Felaktig brandvarnare returneras till inköpsstäl-
  let eller generalagenten med uppgift om typ av fel. Bifoga även batteriet.
  © Deltronic Security AB 2009
  Död zon (stillastånde luft)
  Död zon (stillastående luft)
  Vid montering i snedtak
  minst 1m horisontellt
  från taknock/takås
  Minimalt skydd
  Utökat skydd
  Ver. 090306
  DSB 235-145
  0786-CPD-20402
  EN 14604

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Deltronic PR-1211 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Deltronic PR-1211 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Deltronic PR-1211 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Røykvarslere og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 8.5. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Svensk. Har du et spørsmål om Deltronic PR-1211 eller trenger du hjelp?

Spesifikasjoner for Deltronic PR-1211

Merke Deltronic
Modell PR-1211
Produkt Røykvarsler
Språk Norsk, Svensk
Fyltype PDF

Relaterte produkter Deltronic PR-1211

  Relaterte produkthåndbøker

  Røykvarsler Deltronic

  Legg til håndbok

  Har du en håndbok som du vil legge til?