ECG BD 34 bruksanvisning

ECG BD 34
7.5 · 1
PDF bruksanvisning
 · 2 sider
Engelsk
bruksanvisningECG BD 34
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpečnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Pred uvedením
robku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený kprístroju. Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
gyelmesen olvassa el ezt ahasználati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. Ahasználati útmutatót tartsa akészülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the rst time. The uses manual must be always included.

BD 34

CZ
BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ
NÁVOD KOBSLUZE
HU
ÉRINTÉS NÉLLI ADAGO
HASZNÁLATI ÚTMUTA
SK
BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ
NÁVOD NA OBSLUHU
DE
BERÜHRUNGSLOSER SEIFENSPENDER
BEDIENUNGSANLEITUNG
PL
DOZOWNIK BEZDOTYKOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GB
TOUCH FREE DISPENSER
INSTRUCTION MANUAL
5
4
3
2
1
7
8
6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CZ

Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené
v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
asituace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že
faktorem, který nelze zabudovat do žádného zvýrobků, je
zdravý rozum, opatrnost apéče. Tyto faktory tedy musí být
zajištěny uživatelem/uživateli používajícími aobsluhujícími
toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během
přepravy, nesprávným používáním nebo změnou či úpravou
jakékoliv části zařízení.
Při používání by měla být vždy dodržována základní
opatření, včetně těch následujících:
• Dávkovač mýdla je určen pouze pro použití
v domácnosti. • Neponořujte přístroj do vody! • Vadný
výrobek se nepokoušejte sami opravit. Veškeré opravy
svěřte autorizovanému servisu! Nedemontujte ochranné
kryty. • Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření
anestavte jej do blízkosti topných zařízení nebo vznětlivých
a výbušných látek či k přímému ohni. • Nepoužívejte
v prašném prostředí. Nikdy nezasouvejte prsty či
jiné předměty do otvorů, ani je nezakrývejte. Hrozí
nebezpečí poškození výrobku. • Na přístroj nestoupejte
apod. • Nevystavujte dávkovač mýdla nárazům, otřesům
a neupouštějte ho na zem. • Používejte přístroj pouze
v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce
neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto
zařízení. • Tekutiny do dávkovače doplňujte před vložením
baterií, zabráníte samovolnému dávkování. Dbejte
pozornosti, pokud spřístrojem manipulují děti, aby nedošlo
k vnitřnímu užití tekutiny, doplněné do přístroje (např.
vniknutí do očí či úst). Vtakovém případě postižené místo
vypláchněte vodou apro jistotu kontaktujte lékaře. • Tento
přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž
fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek
zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání
přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud
nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad
dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou spřístrojem hrát. • Děti
si nesmějí hrát sobalovým materiálem. Nenechte děti hrát si
splastovými sáčky. Nebezpečí udušení.
Poznámka:
Přístroj není vhodný pro pěnová mýdla, mýdla speelingem
či desinfekční prostředky. V přístroji nepoužívejte nabíjecí
baterie.
POPIS
1. Zásobník na tekuté mýdlo
2. Tělo dávkovače
3. Kryt na baterie
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí anastave
dávky
5. Zásobník na baterie
6. LED indikátor
7. Tryska
8. Snímací sensor
NAPLNĚNÍ DÁVKOVAČE
Dvakrát pootočte zásobníkem 1 po směru hodinových ručiček a vroubujte jej. Naplňte
jej tekutým mýdlem a opatrně zašroubujte zpět. Pozor: zásobk nepřeplňujte, zároveň jej
naplňte alespoň do ¼ objemu.
VÝMĚNA BATERIÍ VIZ OBR. A
Sundejte kryt 3, pootočte zásobníkem baterií 5 do polohy „odemčeno“ avyjměte jej. Do
sobníku vložte 4 ks AAA baterie (nejsou součástí balení). Dodržujte Správnou polaritu bater
+/- dle značek na zásobku.
Zásobník vraťte zpět apootočením do polohy „uzamčeno“ zajistěte.
POZNÁMKA: Nedostatečná kapacita baterií je indikována přerušovaným blikáním LED
indikátoru 6 červenou barvou.
Vybité baterie vyměňujte vždy všechny najednou.
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie zněj vyndejte.
Kontakty přístroje udržujte v čistotě. Vybité baterie nenechávejte v přístroji. Vyjměte je
azlikvidujte.
POZOR: Baterie udržujte mimo dosah dětí. Dojde-li ke spolknutí baterie, nebo pokud
z akumulátoru vyteče kapalina, zabraňte styku s očima, sliznicemi a pokožkou a rovněž
vdechování výparu. Postiženou oblast je třeba ihned opláchnout velkým množstvím čisté vody.
Vkaždém případě se obraťte na lékaře.
UPOZORNĚNÍ: Před každým doplněním mýdla nebo výměnou baterie přístroj vyjměte.
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A NASTAVENÍ DÁVKY MÝDLA VIZ TLAČÍTKO 4
Zapnutí – zmáčkněte tlačítko cca na 3 vteřiny – 1× problikne zelená dioda
Vypnutí – zmáčkněte tlačítko cca na 3 vteřiny – 1× problikne červená dioda
Nastavení dávky
Po zapnutí přístroje každým dalším krátkým zmáčknutím tlačítka změníte dávku.
Po zmáčknutí zelená dioda problikne 1× – malá dávka cca 1 ml
Po zmáčknutí zelená dioda problikne 2× – střední dávka cca 2 ml
Po zmáčknutí zelená dioda problikne 3× – velká dávka cca 3 ml (tovární nastavení)
Po instalaci baterií anastavení velikosti dávky vraťte kryt 3 zpět.
Vložte ruce pod trysku. Dávkovač Vám díky snímacímu sensoru pohybu poskytne nastavenou
dávku mýdla.
UPOZORNĚNÍ: Při prvním použití je zapotřebí několikrát dávkovač mýdla aktivovat pomo
snímacího sensoru, než se mýdlo nasaje do mechanismu.
ČIŠTĚNÍ
Dávkovač mýdla pravidelně čistěte. Zabráníte tím možnému zaschnutí mýdla a ucpání
mechanismu atrysky dávkovače. Nádobku vyprázdněte apečlivě vypláchněte. Naplňte ji čistou
vodou. Nastavte nejvyšší stupeň dávkování aopakovaným spuštěním dávkovač propláchněte.
Proces opakujte, dokud nevyprázdníte celou nádržkou sčistou vodou.
Mírně navlhčeným hadříkem včisté vodě očistěte vnější povrch dávkovače itrysku. Nepoužívejte
abrazivní prostředky (houbičky shrubým povrchem nebo drátěnky) ani agresivní chemikálie.
Přístroj neponořujte do vody.
Před uložením nechte přístroj důkladně vyschnout.
TECHNICKÁ DATA
Objem zásobníku na mýdlo 350 ml
4× 1,5 Vbaterie rozměr AAA (není součástí balení)
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír avlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plasto
ly – do sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace poitých elektrických aelektronicch zařízení (platí včlenských
zemích EU a dalších evropských zech se zavedeným systémem tří
odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by
nemělo být nakládáno jako sdomovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo
určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací
produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací
orecyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního
odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU oelektromagnetické kompatibili
aelektrické bezpečnosti.
Návod kobsluze je kdispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SK

Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené
v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky
asituácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť,
že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho
z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť.
Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/
používateľmi používajúcimi aobsluhujúcimi toto zariadenie.
Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy,
nesprávnym používaním alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
Pri používaní by sa mali vždy dodržiavať základné opatrenia,
vrátane tých nasledujúcich:
Dávkovač mydla je určený iba na použitie
v domácnosti. Neponárajte pstroj do vody! Chybný
výrobok sa nepokúšajte sami opraviť. Všetky opravy
zverte autorizovanému servisu! Nedemontujte ochranné
kryty. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému
žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti vyhrievacích
08/05
POPIS / POPIS / OPIS / AKÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG/ DESCRIPTION
A
zariadení alebo zápalných avýbušných látok či kpriamemu
ohňu. • Nepoužívajte v prašnom prostredí. • Nikdy
nezasúvajte prsty či iné predmety do otvorov, ani
ich nezakrývajte. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia
výrobku. Na prístroj nestúpajte a pod. Nevystavujte
dávkovač mydla nárazom, otrasom azabráňte jeho pádu na
zem. • Používajte prístroj iba vsúlade spokynmi uvedenými
vtomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené
nesprávnym použitím tohto zariadenia. Tekutiny do
dávkovača doplňujte pred vložením batérií, zabránite
samovoľnému dávkovaniu Dbajte na pozornosť, ak
s prístrojom manipulujú deti, aby nedošlo k vnútornému
užitiu tekutiny doplnenej do prístroja (napr. vniknutie
do očí alebo úst). V takom prípade postihnuté miesto
vypláchnite vodou apre istotu kontaktujte lekára. • Tento
prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí),
ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či
nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom
používaní prístroja, ak nebudú pod dozorom alebo ak neboli
inštruované z hľadiska použitia tohto prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad
deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú sprístrojom hrať. • Deti
sa nesmú hrať sobalovým materiálom. Nenechajte deti hrať
sa splastovými vreckami. Nebezpečenstvo udusenia.
Poznámka:
Prístroj nie je vhodný na penové mydlá, mydlá speelingom
či dezinfekčné prostriedky. Vprístroji nepoužívajte nabíjacie
batérie.
POPIS
1. Zásobník na tekuté mydlo
2. Telo dávkovača
3. Kryt na batérie
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia anastavenia
dávky
5. Zásobník na batérie
6. LED indikátor
7. Dýza
8. Snímací senzor
NAPLNENIE DÁVKOVAČA
Dvakrát pootočte zásobníkom 1 v smere hodinových ručičiek a vyskrutkujte ho. Naplňte
ho tekutým mydlom a opatrne zaskrutkujte späť. Pozor: zásobník nepreplňujte, zároveň ho
naplňte aspoň do ¼ objemu.
VÝMENA BATÉRIÍ POZRITE OBR. A
Zložte kryt 3, pootočte zásobníkom batér5 do polohy odomknuté“ avyberte ho. Do
sobníka vložte 4 ks AAA batérie (nie sú súčasťou balenia). Dodržujte správnu polaritu batérií
+/− podľa značiek na zásobníku.
Zásobník vráťte späť apootočením do polohy „uzamknuté“ zaistite.
POZNÁMKA: Nedostatočná kapacita batérií je indikovaná prerušovaným blikaním LED
indikátora 6 červenou farbou.
Vybité batérie vymieňajte vždy všetky naraz.
Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, batérie zneho vyberte.
Kontakty prístroja udržujte v čistote. Vybité batérie nenechávajte v prístroji. Vyberte ich
azlikvidujte.
POZOR: Batérie udržujte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, alebo ak
z akumulátora vytečie kvapalina, zabráňte styku s ami, sliznicami a pokožkou a takisto
vdychovaniu výparu. Postihnutú oblasť treba ihneď opláchnuť veľkým množstvom čistej vody.
Vkaždom prípade sa obráťte nalekára.
UPOZORNENIE: Pred každým doplnením mydla alebo výmenou batérie prístroj vyberte.
PRE ZAPNUTIE PRÍSTROJA A NASTAVENIE DÁVKY MYDLA POZRITE TLAČIDLO 4
Zapnutie – stlačte tlačidlo cca na 3 sekundy – 1× preblikne zelená dióda
Vypnutie – stlačte tlačidlo cca na 3 sekundy – 1× preblikne červená dióda
Nastavenie dávky
Po zapnutí prístroja kdým ďalším krátkym stlačením tlačidla zmeníte dávku.
Po stlačení zelená dióda preblikne 1× – malá dávka cca 1 ml
Po stlačení zelená dióda preblikne 2× – stredná dávka cca 2 ml
Po stlačení zelená dióda preblikne 3× – veľká dávka cca 3 ml (továrenské nastavenie)
Po inštalácii batérií anastavení veľkosti dávky vráťte kryt 3 späť.
Vložte ruky pod dýzu. Dávkovač vám vďaka snímaciemu senzoru pohybu poskytne nastavenú
dávku mydla.
UPOZORNENIE: Pri prvom použití je potrebné niekoľkokrát dávkovač mydla aktivovať
pomocou snímacieho senzora, než sa mydlo nasaje do mechanizmu.
ČISTENIE
Dávkovač mydla pravidelne čistite. Zabránite tým možnému zaschnutiu mydla a upchaniu
mechanizmu a zy dávkovača. Nádobku vyprázdnite a starostlivo vypláchnite. Naplňte
ju čistou vodou. Nastavte najvyšší stupeň dávkovania a opakovaným spustením dávkovač
prepláchnite. Proces opakujte, kým nevyprázdnite celú nádržku sčistou vodou.
Mierne navlhčenou handričkou v čistej vode očistite vonkajší povrch dávkovača aj dýzu.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky (hubky shrubým povrchom alebo drôtenky) ani agresívne
chemikálie. Prístroj neponárajte do vody.
Pred uložením nechajte prístroj dôkladne vyschnúť.
TECHNICKÉ DÁTA
Objem zásobníka na mydlo 350 ml
4× 1,5 Vbatéria rozmer AAA (nie je súčasťou balenia)
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká,
plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektricch a elektronických zariadení (pla
v členských krajinách EÚ a ďaích európskych krajinách so zavedeným
systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by
sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto
určené na recykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie aživotné prostredie.
Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií
orecyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového
odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite
aelektrickej bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg-electro.eu.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PL

Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej
instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji
mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym
czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne korzystanie
zurządzeń elektrycznych jest ostrożność izdrowy rozsądek.
Należy mieć to na uwadze wtrakcie obsługi urządzenia. Nie
ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wtrakcie
08/05
transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania oraz
zmiany lub modykacji którejkolwiek części urządzenia.
Korzystając zurządzenia, należy pamiętać opodstawowych
zasadach, między innymi:
• Dozownik przeznaczony jest do użytku domowego. • Nie
należy zanurzać urządzenia wwodzie! • Nie wolno próbować
samemu naprawiać uszkodzonego urządzenia. Wszelkie
naprawy należy zlecić w autoryzowanym serwisie! Nie
zdejmuj osłon ochronnych. • Nie wystawiaj urządzenia na
działanie światła słonecznego, nie przechowuj go wpobliżu
urządzeń wydzielających ciepło, substancji wybuchowych
i łatwopalnych oraz bezpośredniego ognia. • Nie stosuj
w zapylonym środowisku. Otworów urządzenia nie
wolno zakrywać, ani wkładać do nich palców lub innych
przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem urządzenia. • Nie
stawaj na urządzeniu itp. Nie narażaj dozownika na
wstrząsy, uderzenia iupuszczenie. • Korzystaj zurządzenia
tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej
instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania
urządzenia. • Uzupełniaj płyn dozownika przed włożeniem
baterii, aby uniemożliwić spontaniczne dawkowanie • Jeżeli
z urządzenia korzystają dzieci, należy uważać, aby nie
doszło do spożycia cieczy lub jej kontaktu zoczami/ustami.
Jeżeli to nastąpi, należy natychmiast opłukać bieżącą
wodą i skontaktować się z lekarzem. Urządzenie nie
jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci),
którym niepełnosprawność zyczna lub psychiczna lub
brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać
urządzenia bez nadzoru, lub jeżeli nie zostały odpowiednio
poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez
odpowiedzialną za nie osobę. Nie należy dopuścić do
sytuacji, w której dzieci bawią się urządzeniem. • Dzieci
nie powinny bawić się materiałami opakowaniowymi.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się torbami plastikowymi.
Niebezpieczeństwo uduszenia.
Uwaga:
Urządzenie nie nadaje się do mydeł piankowych, mydeł
z peelingiem lub środków dezynfekujących. Nie używaj
akumulatorów do zasilania urządzenia.
OPIS
1. Dozownik mydła wpłynie
2. Korpus dozownika
3. Pokrywa baterii
4. Przycisk do włączania/wyłączania
iustawiania dawkowania
5. Wnęka baterii
6. Wskaźnik LED
7. Dysza
8. Czujnik
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
Obróć dwukrotnie zasobnik 1 zgodnie zruchem wskazówek zegara iodkręć go. Napełnij go
mydłem wpłynie iostrożnie wkręć zpowrotem. Uwaga: nie przepełniaj zasobnika, napełnij go
przynajmniej do poziomu ¼ pojemności.
WYMIANA BATERII PATRZ RYS. A
Zdejmij pokry3, obróć wnękę baterii 5 do pożenia „otwarte” i wyjmij ją. Umieść
4baterie AAA we wnęce (dostępne oddzielnie). Przestrzegaj prawidłowej biegunowości baterii
+/- zgodnie zoznaczeniem wnęki baterii.
Umieść wnękę baterii z powrotem i obróć do położenia „zamknięte”, aby doszło do
zablokowania.
UWAGA: Niewystarczająca pojemność baterii jest sygnalizowana przez miganie diody LED 6
na czerwono.
Naly wymieniać wszystkie baterie na raz.
Przy dłuższej przerwie wużytkowaniu urdzenia naly wyjąć baterie.
Złącza urządzenia należy utrzymywać wczystości. Nie należy pozostawiać rozładowanych
baterii wurządzeniu. Należy je wyjąć izutylizować.
UWAGA: Baterie powinny być niedostępne dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii lub
wycieku płynu zakumulatora należy uważ, aby nie doszło do wdychania oparów oraz kontaktu
zoczami, skórą ibłonami śluzowymi. Podrażniony obszar należy natychmiast przepłukać dużą
ilością czystej wody. Wkażdym przypadku naly skontaktować się zlekarzem.
UWAGA: Przed każdym uzupnieniem mydła lub wymianą baterii należy wyłączyć urdzenie.
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA I WYBÓR DAWKOWANIA MYDŁA ZA POMOCĄ PRZYCISKU 4
Włączenie – naciśnij itrzymaj przycisk przez około 3 sekundy – 1× mignie zielona dioda
Wyłączenie – naciśnij itrzymaj przycisk przez około 3 sekundy – 1× mignie czerwona dioda
Ustawienie dawkowania
Po włączeniu urządzenia co drugie krótkie naciśnięcie powoduje zmianę dawkowania.
Po naciśnięciu zielona dioda mignie 1× – mała dawka około 1 ml
Po naciśnięciu zielona dioda mignie 2× – średnia dawka około 2 ml
Po naciśnięciu zielona dioda mignie 3× – duża dawka około 3 ml (ustawienie fabryczne)
Po włożeniu baterii iustawieniu wielkości dawki należy umieścić osłonę 3 na swoim miejscu.
Włóż ręce pod dyszę. Dozownik wyda ustawioną dawkę mydła dzięki czujnikowi ruchu.
UWAGA: Przy pierwszym użyciu należy kilkakrotnie aktywować dozownik mydła za pomo
czujnika, aby mydło zostało zassane do mechanizmu.
CZYSZCZENIE
Dozownik mydła należy czyścić regularnie, aby nie doszło do zaschnięcia mydła oraz
zablokowania mechanizmu i dyszy dozownika. Opróżnij pojemnik i dokładnie go oucz.
Napnij czystą wodą. Ustaw największą dawkę i uruchom kilkakrotnie, aby przeukać
dozownik. Powtarzaj proces tak długo, doki nie opróżnisz całego pojemnika zczystą wodą.
Wyczyść zewnętrzną powierzchnię dozownika idyszę za pomocą wilgotnej szmatki. Nie używaj
agresywnych środków czyszczących (gąbki z szorstką powierzchnią, wełna stalowa itp.) ani
agresywnych chemikaliów. Nie zanurzaj urdzenia wwodzie.
Przed przechowywaniem należy pozwolić, aby urządzenie ckowicie wyschło.
DANE TECHNICZNE
Pojemność zbiornika na mydło 350 ml
4× bateria 1,5 Vtypu AAA (nie znajduje się wzestawie)
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier słący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia
opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do
recyklingu.

Se håndboken for ECG BD 34 her gratis. Denne håndboken er under kategorien såpedispensere og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 7.5. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om ECG BD 34 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om ECG og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av ECG å kunne gi deg et godt svar.

Antall spørsmål: 0

Generelt
ECG
BD 34
såpedispenser
Engelsk
Brukermanual (PDF)

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om ECG BD 34 under.

Er manualen for ECG BD 34 tilgjengelig på Norsk?

Vi har dessverre ikke manualen for ECG BD 34 tilgjengelig på Norsk. Denne manualen er tilgjengelig på Engelsk.

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her

Ingen resultater