Hikoki UF 18DSL bruksanvisning

Hikoki UF 18DSL
(1)
  • Sideantall: 2
  • Fyltype: PDF
Symbols
WARNING
The following show
symbols used for the
machine. Be sure that
you understand their
meaning before use.
Symboler
VARNING
Nedan visas de
symboler som används
för maskinen. Se till
att du förstår vad de
betyder innan verktyget
används.
Symboler
ADVARSEL
Det følgende viser
symboler, som anvendes
for maskinen. Vær
sikker på, at du forstår
deres betydning, inden
du begynder at bruge
maskinen
.
Symboler
ADVARSEL
Følgende symboler
brukes for maskinen.
Sørg for å forstå
betydningen av
disse symbolene før
maskinen tas i bruk.
Symbolit
VAROITUS
Seuraavassa on
näytetty koneessa
käytetyt symbolit.
Varmista, että ymmärrät
niiden merkityksen
ennen kuin aloitat
koneen käytön.
Read all safety
warnings and all
instructions.
Failure to follow
the warnings and
instructions may result
in electric shock, re
and/or serious injury.
Läs alla
säkerhetsvarningar och
alla instruktioner.
Underlåtenhet att
följa varningarna och
instruktionerna nedan kan
resultera i elstötar, brand
och/eller allvarliga skador.
Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner.
Det kan medføre elektrisk
stød, brand og/eller
alvorlig personskade,
hvis alle advarslerne og
instruktionerne nedenfor
ikke overholdes.
Les alle advarsler og
sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke følger alle
advarsler og instruksjoner
kan bruk av utstyret
resultere i elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig
personskade.
Lue kaikki
turvallisuutta
koskevat varoitukset
ja kaikki ohjeet.
Jos varoituksia ja
ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
Only for EU countries
Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!
In observance of European
Directive 2002/96/EC
on waste electrical and
electronic equipment and its
implementation in accordance
with national law, electric tools
that have reached the end
of their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible
recycling facility.
Gäller endast EU-länder
Elektriska verktyg
får inte kastas i
hushållssoporna!
Enligt direktivet
2002/96/EG som avser
äldre elektrisk och
elektronisk utrustning
och dess tillämpning
enligt nationell
lagstiftning ska uttjänta
elektriska verktyg
sorteras separat och
lämnas till miljövänlig
återvinning.
Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke
bortska es som
almindeligt a ald!
I henhold til det
europæiske direktiv
2002/96/EF om
bortska else af elektriske
og elektroniske produkter
og gældende national
lovgivning skal brugt
elværktøj indsamles
separat og bortska es
på en måde, der skåner
miljøet mest muligt.
Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy
i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om
kasserte elektriske
og elektroniske
produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal
rett, må elektroverktøy
som ikke lenger
skal brukes, samles
separat og returneres
til et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua
tavallisen kotitalousjätteen
mukana!
Vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/
ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti
käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja ohjattava
ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Symbole
OSTRZEŻENIE
Następujące oznaczenia
to symbole używane
w instrukcji obsługi
maszyny. Upewnij się, że
rozumiesz ich znaczenie
zanim użyjesz narzędzia.
Jelölések
FIGYELEM
Az alábbiakban a
géphez alkalmazott
jelölések vannak
felsorolva. A gép
használata előtt
feltétlenül ismerje meg
ezeket a jelöléseket.
Simgeler
DİKKAT
Aşağıda, bu alet için
kullanılan simgeler
gösterilmiştir. Aleti
kullanmadan önce bu
simgelerin ne anlama
geldiğini anladığınızdan
emin olun.
Символы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ниже приведены
символы, используемые
для машины. Перед
началом работы
обязательно убедитесь
в том, что Вы
понимаете их значение.
Należy dokładnie zapoznać
się ze wszystkimi
ostrzeżeniami i wskazówkami
bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie
ostrzeżeń oraz wskazówek
bezpieczeństwa może
spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar
i/lub odniesienie poważnych
obrażeń.
Olvasson el
minden biztonsági
gyelmeztetést és
minden utasítást.
A gyelmeztetések
és utasítások
be nem tartása
áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést
eredményezhet.
Tüm güvenlik
uyarılarını ve tüm
talimatları okuyun.
Uyarılara ve
talimatlara
uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına
ve/ veya ciddi
yaralanmaya neden
olabilir.
Прочтите
все правила
безопасности и
инструкции.
Не выполнение
правил и инструкций
может привести
к поражению
электрическим
током, пожару и/или
серьезной травме.
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucaj
elektronarzędzi wraz z
odpadami z gospodarstwa
domowego!
Zgodnie z Europejską
Dyrektywą 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz
dostosowaniem jej
do prawa krajowego,
zużyte elektronarzędzia
należy posegregować
i zutylizować w sposób
przyjazny dla środowiska.
Csak EU-országok
számára Az elektromos
kéziszerszámokat
ne dobja a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és
elektronikai készülékekről
szóló 2002/96/EK
irányelv és annak a
nemzeti jogba való
átültetése szerint az
elhasznált elektromos
kéziszerszámokat
külön kell gyűjteni, és
környezetbarát módon
újra kell hasznosítani.
Sadece AB ülkeleri için
Elektrikli el aletlerini
evdeki çöp kutusuna
atmayınız! Kullanılmış
elektrikli aletleri, elektrik
ve elektronikli eski cihazlar
hakkındaki 2002/96/EC
Avrupa yönergelerine
göre ve bu yönergeler
ulusal hukuk kurallarına
göre uyarlanarak, ayrı
olarak toplanmalı ve çevre
şartlarına uygun bir şekilde
tekrar değerlendirmeye
gönderilmelidir.
Только для стран
ЕС Не выкидывайте
электроприборы вместе с
обоычным мусором!
В соответствии с
европейской директивой
2002/96/ЕС об утилизации
старых электрических и
электронных приборов и в
соответствии с местными
законами электроприборы,
бывщие в эксплуатации,
должны утилизовываться
отдельно безопасным
для окружающей среды
способом.
123

UF 18DSL

1
5
3
7
8
2
6
4
9
0
6
! #
@ $4
5
English Svenska Dansk Norsk Suomi
1
Cover Skydd Dækning Deksel Kansi
2
Fan (built-in) Fläkt (inbyggd) Blæser (indbygget) Vifte (innebygget) Tuuletin (sisään rakennettu)
3
Handle Handtag Håndtag Håndtak Kahva
4
Operation panel Manöverpanel Betjeningspanel Betjeningspanel Ohjauspaneeli
5
Stand Ställ Støtte Stativ Jalka
6
Battery (sold separately) Batteri (säljs separat) Batteri (sælges separat) Batteri (selges separat) Akku (myydään erikseen)
7
Latch Låsning Holdemekanisme Sperrehake Salpa
8
AC adapter jack AC-adapterjack Vekselstrømadapterstik Kontakt for strømadapter Verkkovirtasovittimen pistoke
9
AC adapter AC-adapter Vekselstrømsadapter Strømadapter Verkkovirtasovitin
0
Switch Brytare Kontakt Bryter Katkaisin
!
Wind volume button Vindhastighetsknapp Vindstyrkeknap Knapp for luftvolum Tuulen voimakkuus-painike
@
Wind volume indicator Vindhastighetsindikator Vindstyrkeindikator Indikator for luftvolum
Tuulen voimakkuuden
merkkivalo
#
Timer setting button Timerinställningsknapp Timerindstillingsknap Knapp for tidtakerinnstillinger Ajastimen asetus-painike
$
Timer indicator Timerindikator Timerindikator Indikator for tidtaker Ajastimen merkkivalo
Polski Magyar Türkçe Pyccкий
1
Pokrywa Burkolat Koruyucu Крышка
2
Wiatrak (wbudowany) Ventilátor (beépített) Fan (dahili) Фен (встроенный)
3
Uchwyt Markolat Kol Рукоятка
4
Panel sterowania Kezelőpanel Çalıştırma paneli Панель управления
5
Stojak Állvány Altlık Стойка
6
Bateria
(sprzedawana oddzielnie)
Akkumulátor
(külön megvásárolható)
Pil (ayrı olarak satılır)
Батарея
(приобретается отдельно)
7
Zapadka Retesz Mandal Защелка
8
Gniazdo zasilacza prądu
przemiennego
AC adapter csatlakozó AC adaptör jakı
Гнездо адаптера
переменного тока
9
Zasilacz prądu przemiennego AC adapter AC adaptörü Адаптер переменного тока
0
Przełącznik Kapcsoló Anahtar Переключатель
!
Przycisk wydatku powietrza Levegő mennyiség gomb Rüzgar hacmi düğmesi Кнопка объема воздуха
@
Wskaźnik wydatku powietrza Levegő mennyiség jelző Rüzgar hacmi göstergesi Индикатор объема воздуха
#
Przycisk ustawień zegara Időzítő beállító gomb Zamanlayıcı ayarığmesi Кнопка установка таймера
$
Wskaźnik zegara Időzítés jelző Zamanlayıcı göstergesi Индикатор таймера

Svenska

BRUKSANVISNING FÖR BATTERIDRIVEN FLÄKT UF18DSL

VARNING:
Utsätt inte äkten för regn. Förvara inomhus.
Använd AC-adaptrar och batterier angivna av tillverkaren.
Se upp för elektriska stötar.
När den inte används eller vid inspektion, se till att slå AV enheten och ta bort
batteriet eller AC-adaptern från den.
Använd inte på platser där det nns risk för brand eller explosioner.
Avsluta omedelbart att använda om något onormalt upptäcks.
Slå inte på eller ta ir äkten.
FÖRSIKTIGT:
Använd äkten inomhus på en stabil plats.
s bruksanvisningarna som medföljer batteriet och laddaren.
Dra inte i AC-adapterns sladd. Se till att hålla i AC-adaptern när du kopplar
loss den från ett strömuttag. Använd inte skadade AC-adaptrar.
Förvara äkten på platser som är inte är i närheten av höga temperaturer och
utom räckll för barn.
För inte in ngrar eller andra förel i skyddet.
Se även till att det inte kommer i kontakt med ditt hår, dina kder osv.
Se till att äkten inte kommer i kontakt med bensin eller tinner etc.
Denna äkt är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn)
med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller med brist på
erfarenheter eller kunskap, om de inte är under tillsyn eller fått instruktioner
angående hur äkten används av en person ansvarig för deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med äkten.

TEKNISKA DATA

Vindhastighet ge [Hög/g] 160 / 135 m/min
Dimensioner (utan batteri) 328 mm (bredd)
×
250 mm (längd)
×
528 mm (höjd)
Vikt (utan batteri) 2,0 kg
AC-adapter INMATNING: (100 V – 240 V)
1,5 A max. UTMATNING: 12 V 1,5 A
Drifttid (Cirka):
med ett fulladdat batteri
Batteri
BSL1840 BSL1830 BSL1820 BSL1815 BSL1440 BSL1430 BSL1420 BSL1415
ge [Hög/g] (h) 4,5 / 7,5 3,5 / 5,5 2,5 / 4,0 2,0 / 3,0 3,5 / 6,0 2,5 / 4,5 2,0 / 3,0 1,5 / 2,5

ANVÄNDNING

1. Användning av AC-adaptern
Koppla in AC-adapterjacket i adapterjacket på äkten och koppla sedan in
den i strömuttaget.
2. Användning av batteriet
Sätt i batteriet i riktning A till dess att det klickar. Ta ur batteriet genom att dra
det i riktning B medan du håller nere spärren. (Bild 2)
3. Justering av äktens vinkel
Vinkeln på sllet kan justeras 45 grader.
4. Handhavande (Bild 3)
Tryck in brytaren för att påbörja användandet. Tryck på
vindhastighetsknappen för att ändra styrkan på vinden mellan hög och låg.
Relevant indikator kommer att tändas.
Tryck in timerinställningsknappen för att tända relevant indikator så att
användning stoppas inom en, två eller fyra timmar.
FÖRSIKTIGT:
Dessa är tillfällen funktionen för att förhindra för stor urladdning av
förvaringsbatteriet kommer att stoppa användning. När detta händer,
antingen byt ut förvaringsbatteriet eller ladda det.
OBSERVERA
: Speci kationerna häri kan ändras utan föravisering.

Dansk

BRUGSANVISNING FOR BLÆSER UF18DSL

ADVARSEL:
Udsæt ikke bseren for regn. Opbevar den indenrs.
Brug vekselstrømsadaptere og batterier som er speci ceret af producenten.
Pas på ikke at få elektrisk stød.
Når den ikke skal bruges eller under eftersyn og vedligeholdelse,
skal du sørge for at slå enhedens kontakt FRA og fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra den.
Må ikke anvendes på steder, hvor der er risiko for brand eller eksplosioner.
Opr straks brugen, hvis der detekteres en anormalitet.
Undlad at støde eller adskille blæseren.
FORSIGTIG:
Brug bseren indendørs på et stabilt sted.
s de brugsanvisninger der følger med batteriet og opladeren.
Træk ikke i vekselstrømsadapterens ledning. Sørg for at du holder fast i
vekselstrømsadapteren, når du tager den ud af en stikkontakt. Brug ikke
beskadigede vekselstrømsadaptere.
Opbevar blæseren på steder væk fra høje temperaturer og uden for børns
rækkevidde.
Sæt ikke ngre eller andre genstande ind i afsrmningen.
rg desuden for, at det ikke kommer i kontakt med dit hår, tøj osv.
Lad ikke blæseren komme i kontakt med benzin, fortynder osv.
Denne blæser er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende
erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller instrueres i brugen
af blæseren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
rn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med blæseren.

SPECIFIKATIONER

Vindhastighed [Høj/Lav]-tilstand 160 / 135 m/min
l (uden batteri) 328 mm (bredde)
×
250 mm (længde)
×
528 mm (højde)
Vægt (uden batteri) 2,0 kg
Vekselstrømsadapter INDGANG: (100 V – 240 V)
1,5 A maks. UDGANG: 12 V 1,5 A
Funktionstid (Ca.):
r der bruges fuldt
opladet batteri)
Batteri
BSL1840 BSL1830 BSL1820 BSL1815 BSL1440 BSL1430 BSL1420 BSL1415
[Høj/Lav]-tilstand (h) 4,5 / 7,5 3,5 / 5,5 2,5 / 4,0 2,0 / 3,0 3,5 / 6,0 2,5 / 4,5 2,0 / 3,0 1,5 / 2,5

PRAKTISK ANVENDELSE

1. Brug af vekselstmsadapteren
Sæt vekselstrømsadapterens stik ind i adapterstikket på blæseren, og sæt
det derefter ind i en stikkontakt.
2. Brug af batteriet
Indsæt batteriet i retning A indtil det klikker. For at tage batteriet ud, skal du
trække det ud i retning B, mens du holder ned på holdemekanismen. (Fig. 2)
3. Justering af blæserens vinkel
Støttens vinkel kan justeres inden for et omde på ca. 45 grader.
4. Betjeninger (Fig. 3)
Tryk på kontakten for at påbegynde betjeninger. Tryk på vindstyrkeknappen
for at skifte vindens styrke mellem høj og lav. Den relevante indikator vil lyse.
Tryk på timerindstillingsknappen så den relevante indikator lyser, hvorved
betjeninger oprer inden for én, to eller re timer.
FORSIGTIG:
Der er tilfælde, hvor funktionen til forhindring af overdreven a adning af
akkumulatorbatteriet stopper betjeninger. I dette tilfælde, skal du enten
udskifte akkumulatorbatteriet eller oplade det.
BEMÆRK
: Speci kationerne heri kan muligvis blive ændret uden
forudgående varsel.

Norsk

BRUKSANVISNING FOR VIFTE BATTERI UF18DSL
ADVARSEL:
Viften må ikke utsettes for regn. Den må lagres innenrs.
Bruk strømadaptere og batterier som er spesi sert av produsenten.
Vær forsiktig på grunn av elektrisk støt.
Når enheten ikke er i bruk eller under inspeksjon og vedlikehold, må du sørge
for at bryteren er slått AV på enheten, og fjerne batteriet og strømadapteren
fra den.
Enheten må ikke brukes på steder der det er risiko for brann eller
eksplosjoner.
Du må umiddelbart slutte å bruke enheten hvis noe unormalt oppdages.
Viften må ikke utsettes for støt eller demonteres.
FORSIKTIG:
Bruk viften innendørs på et stabilt sted.
Les bruksanvisningen som følger med batteriet og laderen.
Ikke trekk i ledningen til strømadapteren. Pass på at du griper tak i selve
strømadapteren når du trekker den ut av en stikkontakt. Du må ikke bruke en
strømadapter som er skadet.
Viften må lagres på steder som ikke utsettes for høye temperaturer og være
utilgjengelig for barn.
Ikke stikk ngre eller andre objekter innenfor sperren.
Sikre også at det ikke kommer i kontakt med ditt hår, klær, etc.
Viften må ikke komme i kontakt med bensin, tynner osv.
Denne viften skal ikke brukes av barn eller personer med redusert fysiske,
sanse- eller mentale evner, eller som ikke har den nødvendige erfaringen
eller kunnskapen, med mindre de er under oppsyn eller har blitt instruert i
bruk av viften av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under oppsyn slik at de ikke leker med viften.

SPESIFIKASJONER

Lufthastighet [Høy/lav]-modus 160 / 135 m/min
Dimensjoner (uten batteri) 328 mm (bredde)
×
250 mm (lengde)
×
528 mm (høyde)
Vekt (uten batteri) 2,0 kg
Stmadapter INN: (100 V – 240 V)
1,5 A maks. UT: 12 V 1,5 A
Brukstid (Ca.):
ved bruk av et fullt
oppladet batteri
Batteri
BSL1840 BSL1830 BSL1820 BSL1815 BSL1440 BSL1430 BSL1420 BSL1415
[Høy/lav]-modus (h) 4,5 / 7,5 3,5 / 5,5 2,5 / 4,0 2,0 / 3,0 3,5 / 6,0 2,5 / 4,5 2,0 / 3,0 1,5 / 2,5

HVORDAN BRUKE MASKINEN

1. Bruk av strømadapteren
Sett kontakten for stmadapteren inn i kontakten på viften, og sett deretter
støpselet inn i en stikkontakt.
2. Bruk av batteriet
Sett inn batteriet i retning A til det klikker på plass. For å fjerne batteriet, press
ned sperrehaken og ta batteriet ut i retning B.
(Fig. 2)
3. Justering av viftevinkel
Vinkelen for stativet kan justeres innenfor et område på 45 grader ( g. 3).
4. Bruk (
Fig. 3
)
Trykk på bryteren for å starte å bruke viften. Trykk på luftvolumknappen for å
bytte mellom høyt og lavt luftvolum. Den relevante indikatorlampen vil lyse.
Trykk på tidtakerknappen for å slå på den relevante indikatorlampen slik at
driften avsluttes innen én, to eller re timer.
FORSIKTIG:
Det nnes tilfeller der funksjonen som forhindrer at batteriene lades ut for
mye vil stoppe driften. Hvis dette skjer, bytt enten lagringsbatteriet eller lad
det opp.
MERK
: Disse spesi kasjonene kan endres uten varsel.

English

CORDLESS FAN UF18DSL INSTRUCTION MANUAL

WARNING:
Do not expose the fan to rain. Store indoors.
Use AC adapters and batteries speci ed by the manufacturer.
Be careful of electrical shock.
When not in use or during inspection and maintenance, be sure to turn the
switch OFF on the unit, and remove the battery or AC adapter from it.
Do not use in locations where there is a risk of re or explosions.
Cease use immediately if an abnormality is detected.
Do not shock or disassemble the fan.
CAUTION:
Use the fan indoors in a stable location.
Read the instruction manuals supplied with the battery and recharger.
Do not pull the AC adapter cord. Make sure you grip the AC adapter when
unplugging it from a power socket. Do not use damaged AC adapters.
Store the fan in locations away from high temperatures and out of the reach of
children.
Do not insert ngers or any other object inside the guard.
Also make sure it does not come into contact with your hair, clothes, etc.
Do not allow the fan to contact gasoline, thinner etc.
This fan is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the fan by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that do not play with the fan.

SPECIFICATIONS

Wind speed [High/Low] modes 160 / 135 m/min
Dimensions (without battery) 328 mm (width)
×
250 mm (length)
×
528 mm (height)
Weight (without battery) 2.0 kg
AC adapter INPUT: (100 V – 240 V)
1.5 A max. OUTPUT: 12 V 1.5 A
Operating time (Approx.):
Using full charged Battery
Battery
BSL1840 BSL1830 BSL1820 BSL1815 BSL1440 BSL1430 BSL1420 BSL1415
[High/Low] mode (h) 4.5 / 7.5 3.5 / 5.5 2.5 / 4.0 2.0 / 3.0 3.5 / 6.0 2.5 / 4.5 2.0 / 3.0 1.5 / 2.5

HOW TO USE

1. Using the AC adapter
Plug the AC adapter jack into the adapter jack on the fan, and then plug it into
a power socket.
2. Using the battery
Insert the battery in direction A until it clicks. To remove, extract it in direction
B while holding down the latch. (Fig. 2)
3. Fan angle adjustment
The angle of the stand can be adjusted within a range of 45 degrees.
4. Operations (Fig. 3)
Press the switch to commence operations. Press the wind volume button to
alternate the strength of the wind between high and low. The relevant
indicator will be illuminated.
Press the timer setting button to illuminate the relevant indicator so that
operations are halted within one, two or four hours.
CAUTION:
There are cases in which the function to prevent excessive discharge from
the storage battery will halt operations. In this event, either replace the
storage battery or recharge it.
NOTE:
The speci cations herein are subject to change without prior notice.
C99210552_UF18DSL_307.indd 1C99210552_UF18DSL_307.indd 1 2013/07/03 16:51:272013/07/03 16:51:27
Hikoki UF 18DSL

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Hikoki UF 18DSL eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Hikoki UF 18DSL å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Hikoki UF 18DSL her gratis. Denne håndboken er under kategorien Husholdningsvifter og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 7.6. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Engelsk. Har du et spørsmål om Hikoki UF 18DSL eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Hikoki UF 18DSL

Generelt
Merke Hikoki
Modell UF 18DSL
Produkt Husholdningsvifte
Språk Norsk, Engelsk
Fyltype PDF

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Hikoki UF 18DSL .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her