Housegard SA405S bruksanvisning

(1)
 • www.housegard.com  www.housegard.com  www.housegard.com  www.housegard.com  www.housegard.com  www.housegard.com            
  BRUKSANVISNING
  Optisk brandvarnare. MODELL: SA405S
  Housegard brandvarnare är avsedda att detektera rökpartiklar. Housegard brandvarnare upptäcker INTE
  gas, värme eller eld. Housegard brandvarnare är utformade för att ge en tidig varning för brand, vilket
  förutsätter en korrekt placering och underhåll.
  Viktigt: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du installerar produkten, spara den för framtida
  bruk.
  Optiska brandvarnare är bäst lämpade för att upptäcka stora rökpartiklar (pyrande bränder). Pyrande
  bränder (dålig förbränning) utvecklar en större andel stora rökpartiklar till skillnad mot flammande
  bränder (bra förbränning). Pyrande bränder kan producera rök i flera timmar innan flammor uppstår.
  Egenskaper
  Optisk brandvarnare
  Hög känslighet och stabilitet.
  Testfunktion.
  Pausfunktion.
  Ljusdiod visar normal funktion.
  Signal vid låg batterispänning.
  85db signal vid larm.
  Kompakt och snygg design.
  Tekniska data
  Modellnummer: SA405S
  Detektionsprincip: Optisk detektionskammare
  Strömkälla: 9V DC Batteri
  Strömförbrukning vid drift <15 uA
  Strömförbrukning vid larm: <30 mA
  Larmsignal 85 decibel på 3 meter
  Temperaturområde: 5 °C - 45 °C
  Luftfuktighet: 10 % to 90 %
  Viktig säkerhetsinformation
  1. Brandvarnaren behöver ett 9-volts batteri för att fungera. Brandvarnaren fungerar inte utan batteriet
  eller om batteriet blir utladdat, tas bort, inte är rätt ansluten eller om strömmen försvinner eller
  avbryts. Anslut INTE brandvarnaren till andra typer av detektorer eller kringutrustning än som anges
  nedan.
  2. Testknappen ger ett fullgott test för brandvarnarens alla funktioner, andra testmetoder krävs inte.
  Testa brandvarnaren varje vecka för att kontrollera att den fungerar ordentligt.
  3. Ta inte bort eller koppla ifrån batteriet för att stoppa falsklarm, då förlorar du skyddet. Öppna fönster
  eller ventilera luften runt brandvarnaren för att stoppa larmet och / eller tryck på pausknappen.
  4. Brandvarnaren skall installeras i enlighet med alla lokala och nationella bestämmelser för installation.
  5. Brandvarnaren är avsedd att användas i enbostadshus. I flerbostadshus skall varje bostad utrustas
  med egna brandvarnare. Denna brandvarnare är inte lämplig för användning i byggnader som inte är
  bostäder. Brandvarnaren är inte en ersättning för ett fullvärdigt larmsystem som krävs enligt lag eller
  myndigheten.
  6. Vi rekommenderar att du installerar en brandvarnaren enligt instruktion nedan.
  7. Det kan finnas faktorer som gör att en person i hushållet inte hör larmet (t.ex. buller utanför eller inne,
  djup sömn, dålig hörsel). Om du misstänker att en person i hushållet inte kommer att höra brandvar-
  naren bör specialvarnare installeras. Om en person i hushållet har nedsatt hörsel bör speciella larm
  installeras vilka uppmärksammar personen genom t.ex. ljud, ljus och vibrationer.
  8. Brandvarnaren upptäcker förbränningspartiklar i luften (rök). Den reagerar inte på värme, flammor
  eller gas. Brandvarnaren är konstruerad så att den avger ljudsignal om brand är under utveckling.
  9. Inga brandvarnare har en absolut tillförlitlighet och ger inte 100% garanti för att liv och egendom
  skyddas mot brand. Brandvarnaren är ingen ersättning för försäkring. Husägare och hyresgäster bör
  teckna liv- och husförsäkring. Brandvarnaren bör testas varje vecka och bytas ut vart tionde år för bästa
  säkerhet.
  Obs: För maximal säkerhet, installera en brandvarnare i varje rum.
  PLACERING AV BRANDVARNARE
  Korrekt placering ett av de viktigaste aspekterna av ett bra brandskydd. Ofta blir utrustningen placerad så
  att den är svår att komma åt, eller så att utrustningen inte fungerar tillfredsställande.
  Korrekt placering av brandvarnaren 
  Installera brandvarnare i alla separata sovrum, i korridor
  utanför sovrum och i alla rum som man vistas i.
  I bostäder med flera plan bör brandvarnaren installeras
  högst upp i varje trappan mellan varje våningsplan.
  I källare bör brandvarnaren monteras i taket vid foten av
  trappan.
  I sovrum där man sover med stängd dörr bör det alltid
  finnas en monterad brandvarnare inne i sovrummet.
  Installera brandvarnare i varje rum där det finns potenti-
  ella brandkällor.
  Installera brandvarnaren i varje ände av korridor om den
  är längre än 9 meter.
  Montera brandvarnaren i mitten av taket. Om detta inte
  är möjligt, montera brandvarnaren på väggen minst 1 m
  från hörn och minst 10-15 cm från taket (väggmontering
  rekommenderas inte).
  FÖRKLARING:
  Platser där det krävs brandvarnare.
  Platser där ytterligare en brandvarnare rekommenderas
  ∆ Brandvarnare med resetfunktion rekommenderas för
  uppnå ytterligare skydd
  Brandvarnaren bör INTE placeras på följande platser
  1. I köket nära spisen där rök från matlagning kan orsaka falsklarm.
  2. I områden med hög luftfuktighet såsom badrum eller nära diskmaskin eller tvättmaskin där vattenånga
  och fukt kan utlösa falsklarm.
  3. Nära fläktar och ventilationskanaler där luftströmmar kan hindra rök att nå fram till brandvarnaren.
  4. Nära ljuskällor och elektrisk utrustning som avger elektromagnetiska fält.
  5. I närheten av spis eller kamin med öppen eld.
  6. Högst upp i V-formade tak, där luftfickor kan orsaka att röken inte når fram till brandvarnaren.
  7. I garage där avgaserna kan orsaka falsklarm.
  8. I dammiga och förorenade områden där damm och smuts kan skada brandvarnaren.
  9. I rum där temperaturen kan falla under 5 ° C eller stiger över 45 °C, eller i rum med stora variationer i
  temperatur.
  Varning: Felaktig placering kommer att leda till minskad driftssäkerhet och falsklarm.
  INSTALLERA BRANDVARNARE 
  VARNING: Installation av brandvarnaren skall utföras i enlighet med krav i nationella lagar, 
  förordningar och alla andra lokala regler som eventuellt tillämpas.
  1. Ta bort monteringsplattan på baksidan av brandvarnaren genom att vrida på monteringsplattan moturs.
  (För att använda låsfunktionen, ta bort en av pluggarna som sitter i plasten och sätt in den på sidan.
  Båda pluggarna är likadana.)
  2. Fäst monteringsplattan på den valda platsen i enlighet med råd om placering.
  3. Placera brandvarnaren mot monteringsplattan, och vrid brandvarnaren medurs för att låsa den på
  plats. För att använda låsfunktionen, sätt i pluggen i öppningen på sidan av brandvarnaren efter brand-
  varnaren är påskruvad.
  4. Tryck på testknappen för att testa brandvarnaren.
  Läs också Testa brandvarnaren
  BRANDVARNARENS LÄGEN
  Vid normalläge (batteriet och brandvarnare fungerar som den skall)  blinkarden röda lysdioden en gång
  per minut.
  Vid larmläge när rök detekteras avger brandvarnaren ett högt, pulserande larm och den röda lysdioden
  blinkar snabbt tills röken är borta.
  Pausläge. Larmsignalen kan stopps om brandvarnaren utlösts av ett fel (falsklarm). Pausläget aktiveras
  genom att hålla testknappen inne i några sekunder. Larmet stoppas i 10 minuter, därefter återgår
  brandvarnaren till normalläge.
  Obs: Under pausläge går brandvarnaren automatiskt till ett läge med minskad känslighet. Om
  koncentrationen av rök ökar under denna period, aktiveras brandvarnaren automatiskt igen.
  TEST, UNDERHÅLL,FALSKLARM, FELSÖKNING
  Testa brandvarnaren
  Brandvarnaren testas genom att hålla inne testknappen. Brandvarnaren svarar genom att gå i larm.
  Larmsignalen stängs av när testknappen släpps.
  1. Efter installation, testa alltid alla varnare genom att kontrollera att de är korrekt installerade och
  fungerar enligt ovan.
  2. Testknappen ger ett ett tillräckligt test av funktionen. Öppen låga bör inte användas för att testa brand-
  varnaren då den kan skada brandvarnaren.
  3. Testa brandvarnaren regelbundet, en gång per vecka.
  4. Testa alltid brandvarnaren efter en lång frånvaro från hemmet.
  5. För att undvika hörselskador, stå en armlängds avstånd från brandvarnaren vid funktionstest.
  Varning: Ignorera inte en brandvarnare som larmar. Larmsignalen kräver omedelbar handling.
  Batterityp och batteribyte
  Använd 9 Volt batteri av typ 6F22 eller 6LR61 (brunsten, alkaliskt eller litiumbatteri).
  OBS! Äldre brandvarnare eller smutsiga brandvarnare kan förbruka batteriet snabbare än normalt, likaså
  hög luftfuktighet och temperatursvängningar.
  Hur ofta batteriet ska bytas beror på batterityp. Byt gärna batteriet rutinmässigt en gång per år, gärna
  ett fastställt datum ( ex. Luciadagen) eller när brandvarnaren signalerar om låg batterispänning (en kort
  larmsignal ca. 1 gång per minut).
  1. Vrid brandvarnaren moturs för att lossa den från monteringsplattan och ta försiktigt ner brandvarnaren.
  2. Ta ur det gamla batteriet och installera ett nytt (Obs Säkerställ rätt polaritet).
  3. Montera brandvarnaren på monteringsplattan genom att vrida brandvarnaren medurs tills den är på
  plats.
  4. Testa brandvarnaren för att kontrollera att den fungerar.
  Varning: Använd inte andra typer av batterier än de som anges ovan. Använd inte laddningsbara batterier.
  Underhåll och rengöring
  Brandvarnaren bör rengöras regelbundet och minst 1-2 gg/år. Rengöring sker genom att dammsuga
  brandvarnaren utvändigt längs öppningen mot elektronik- och detektionskammare så att damm och
  smuts avlägsnas. Använd plastmunstycke för unvika statisk elektricitet.
  Viktigt: Öppna inte höljet för att rengöra inuti brandvarnaren. Om så sker gäller inte garantin.
  Falsklarm
  Vid falsklarm tryck på testknappen och larmsignalen stoppas i 10 minuter.
  Vid larm, kontrollera alltid bostaden om brand finns.
  Felkälla Lösning
  Fukt och fuktig luft. Ånga från badrum,
  tvättmaskin / torktumlare eller andra källor som
  avger hög luftfuktighet kan leda till att
  brandvarnaren larmar.
  Försök att placera brandvarnaren längre bort
  från tvättstuga eller badrum.
  Damm och nedsmutsning. Eftersom luften
  passerar fritt genom detektionskammaren
  kommer brandvarnaren alltid locka till sig en del
  damm och pollenpartiklar. Genom att damm och
  andra partiklar kommer in i
  detektionskammaren, kan detta leda till
  falsklarm. Brandvarnaren kan också bli mer
  känsligare p.g.a detta och kommer då att ge fler
  falsklarm. Nedsmutsning kommer med tiden,
  eftersom brandvarnaren blir äldre, vilket också
  innebär att den ger mer falsklarm.
  Dammsug brandvarnare regelbundet, använd
  ett munstycke av plast så att elektroniken inte
  skadas. Se till att täcka brandvarnaren om du
  gör något som genererar damm och smuts.
  Undvik att montera brandvarnaren på en plats
  med mycket damm och smuts.
  Drag och luftströmmar. Drag från dörrar och
  fönster kan föra upp dammpartiklar och därmed
  utlösa brandvarnaren. Många falsklarm orsakas
  av just detta.
  Installera inte brandvarnaren där det finns om-
  sättning av luftströmmar, i närheten av fönster
  och dörrar.
  Temperaturvariationer. Snabba
  temperatursvängningar skapar kondens i
  brandvarnarens detektionskammare, som kan
  ge falsklarm.
  Installera inte brandvarnare i rum med snabba
  temperatursvängningar, i närheten av öppna
  fönster och dörr
  Elektromagnetiska fält. Alla elektriska
  apparater och installationer avger
  elektromagnetiska fält, detta kan störa
  elektroniken i brandvarnaren. Dessa fält bildas
  runt ljuskällor, transformatorer, säkringskåp,
  motorer och liknande.
  Installera brandvarnaren aldrig närmare än 50
  cm från lampor och annan elektrisk utrustning.
  Felsökning
  Varning: Ta inte bort batteriet för att stoppa falsklarm, använd pausfunktionen och ventilera ut rök och
  damm för att stoppa larmet.
  Problem ORSAK LÖSNING
  Brandvarnaren larmar inte
  vid test.
  Batteriet är tomt. Kontrollera batteriets anslut-
  ningar, byt eventuellt batteri.
  Brandvarnaren ger ett pip per
  minut.
  Signal för batteribyte. Byt batteri.
  Brandvarnaren larmar utan att
  det inte finns rök eller någon
  annan orsak.
  Störande radiosignaler i
  rummet.
  Byt till en annan plats.
  Brandvarnaren ger larm vid
  matlagning och vid användning
  av duschen i badrummet.
  Brandvarnaren är smutsig. Rengör brandvarnaren i en-
  lighet med bruksanvisningen.
  Fel placering. Hitta en ny placering bort från
  kök och badrum.
    
  Garanti
  Brandvarnaren levereras med en 5-års begränsad garanti mot fabrikationsfel (faktiskt datum för
  köpet). Batteriet täcks inte av garantin. Garantiansvar är begränsat till värdet på en motsvarande ny
  brandvarnare. Defekta brandvarnare skall returneras till återförsäljaren tillsammans med en beskrivning
  av problemet. Godkänd reklamation ersätts med en ny brandvarnare av samma eller liknande typ. Vid
  reklamation måste ett kvitto som bekräftar inköpsdatum visas.
  BRUKSANVISNING | Optisk brandvarnare. MODELL: SA405S
  S
  S

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Housegard SA405S eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Housegard SA405S å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Housegard SA405S her gratis. Denne håndboken er under kategorien Røykvarslere og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 6.3. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Svensk, Dansk, Finsk. Har du et spørsmål om Housegard SA405S eller trenger du hjelp?

Spesifikasjoner for Housegard SA405S

Merke Housegard
Modell SA405S
Produkt Røykvarsler
Språk Norsk, Svensk, Dansk, Finsk
Fyltype PDF

Relaterte produkter Housegard SA405S

  Relaterte produkthåndbøker

  Røykvarsler Housegard