Housegard SA420WS bruksanvisning

(1)
 • www.housegard.com www.housegard.com www.housegard.com www.housegard.com www.housegard.com www.housegard.com www.housegard.com www.housegard.com www.housegard.com
  Brandvarnaren bör INTE placeras på följande platser
  1. I köket nära spisen där rök från matlagning kan orsaka falsklarm.
  2. I områden med hög luftfuktighet såsom badrum eller nära diskmaskin eller tvättmaskin där vattenånga
  och fukt kan utlösa falsklarm.
  3. Nära fläktar och ventilationskanaler där luftströmmar kan hindra rök att nå fram till brandvarnaren.
  4. Nära ljuskällor och elektrisk utrustning som avger elektromagnetiska fält.
  5. I närheten av spis eller kamin med öppen eld.
  6. Högst upp i V-formade tak, där luftfickor kan orsaka att röken inte når fram till brandvarnaren.
  7. I garage där avgaserna kan orsaka falsklarm.
  8. I dammiga och förorenade områden där damm och smuts kan skada brandvarnaren.
  9. I rum där temperaturen kan falla under 5 ° C eller stiger över 45 ° C, eller i rum med stora variationer
  i temperatur.
  VARNING: Felaktig placering kommer att leda till minskad driftssäkerhet och falsklarm.
  PROGRAMMERA VARNARE FÖR TRÅDLÖS
  KOMMUNIKATION
  VIKTIGT: Installera inte batterierna förrän ID-koden för trådlös kommunikation är inställd på alla enheter.
  STRÖMBRYTARFUNKTIONEN (ID-KOD, REPEATER)
  Strömbrytaren med FEM små brytare finns på baksidan av varnaren.
  Strömbrytare 1-4 väljs ID-kod (0000-1111) för trådlös kommunikation mel-
  lan varnarna (vid seriekoppling). Alla varnare med identisk ID-kod
  kommer att kommunicera tillsammans. Sammanlagt finns 16 unika
  koder för kommunikation.
  ID-kod 0 (0000) är en universell kod som kan kommunicera med de
  övriga koderna oavsett vilken kod som är valt på de övriga varnarna.
  Strömbrytare 5 styr repeatfunktion. När denna är PÅ (PÅ = 1, AV =
  0), är repeatfunktion aktiverad. Med repeatfunktionen PÅ kommer
  varnaren, när den får en signal från någon av de andra anslutna var-
  narna, omedelbart vidarebefordra signalen till varnare längre bort i
  systemet som då också larmar. Repeatfunktionen fungerar som en
  signalförlängare där avstånden i systemet är stora (över 30m). Med
  repeatfunktionen AV avslutas systemts räckvidd för att förhindra
  konflikt med andra seperata system (ex. grannbostad).
  En brandvarnare som upptäcker rök kommer att skicka en signal till de övriga
  seriekopplade varnarna oavsett om repeatfunktionen är PÅ eller AV på den larmade enheten. Är repeat-
  funktionen avstängd på mottagande enheter skickas ingen signal vidare.
  PROGRAMMERING FÖR KOMMUNIKATION MELLAN DE SERIEKOPPLANDE
  VARNARNA
  1. Ta ur batteriet.
  2. När batteriet är urtaget, tryck in testknappen och håll den inne i
  minimum 10 sekunder.
  3. Använd t.ex. en penna för att ändra strömbrytarna och ange systemets
  ID-kod genom att placera strömbrytare (1-4) i en vald kombination.
  Koden måste vara samma för varje varnare i systemet. Denna kod
  skiljer ditt larmsystem från liknande system i närheten
  4. Ändra strömbrytarna på varje varnare i enlighet med vald kod i steg 1.
  Kontrollera att koden är identiska på samtliga varnare.
  5. När koden är inställd på samtliga varnare aktiveras de genom att
  installera batteriet. Varnarna läser bara den kod som är vald innan
  de strömförses. Ändringar därefter inte accepteras (se nedan för
  Nollställning).
  6. När koden är satt på alla varnare och batterier är installerade, aktivera genom att trycka in testknap-
  pen på varje varnare i minst 10 sekunder eller tills alla varnare larmar. Om inte alla varnare larmar, se
  avsnittet ”Felsökning” i slutet av bruksanvisningen.
  NOLLSTÄLLNING AV VARNARE
  Vid behov av ny ID-kod efter att batteriet är installerat första gången måste varnarna nollställas. Detta
  görs genom att ta ur batteriet och tryck på testknappen i minst 30 sekunder. När detta är gjort på
  samtliga varnare kan ny kod programmeras enligt ovan.
  VARNING: För att undvika hörselskador, stå en armlängds avstånd från brandvarnaren vid funktionstest.
  BRUKSANVISNING
  Optisk brandvarnare för trådlös seriekoppling.
  MODELL: SA420WS
  Housegard brandvarnare är avsedda att detektera rökpartiklar. Housegard brandvarnare upptäcker INTE
  gas, värme eller eld. Housegard brandvarnare är utformade för att ge en tidig varning för brand, vilket
  förutsätter en korrekt placering och underhåll.
  VIKTIGT: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du installerar produkten, spara den för framtida
  bruk.
  Optiska brandvarnare är bäst lämpade för att upptäcka stora rökpartiklar (pyrande bränder). Pyrande
  bränder (dålig förbränning) utvecklar en större andel stora rökpartiklar till skillnad mot flammande
  bränder (bra förbränning). Pyrande bränder kan producera rök i flera timmar innan flammor uppstår.
  EGENSKAPER
  Optisk brandvarnare för trådlös seriekoppling
  Hög känslighet och stabilitet.
  Testfunktion.
  Pausfunktion.
  Räckvidd 60m.
  Radiokommunikation 868MHz.
  Ljusdiod visar normal funktion.
  Signal vid låg batterispänning.
  85db signal vid larm.
  Kompakt och snygg design.
  TEKNISKA DATA
  Modellnummer: SA420WS
  Detektionsprincip: Optisk detektionskammare
  Strömkälla: 9V DC Batteri
  Radiofrekvens 868MHz
  Räckvidd,fri sikt >60 m
  Strömförbrukning vid drift <25 uA
  Strömförbrukning vid larm: <40 mA
  Larmsignal 85 decibel på 3 meter
  Temperaturområde: 5 °C - 45 °C
  Luftfuktighet: 10 % to 90 %
  VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
  1. Brandvarnaren behöver ett 9-volts batteri för att fungera. Brandvarnaren fungerar inte utan batteriet
  eller om batteriet blir utladdat, tas bort, inte är rätt ansluten eller om strömmen försvinner eller
  avbryts. Anslut INTE brandvarnaren till andra typer av detektorer eller kringutrustning än som anges
  nedan.
  2. Testknappen ger ett fullgott test för brandvarnarens alla funktioner, andra testmetoder krävs inte.
  Testa brandvarnaren varje vecka för att kontrollera att den fungerar ordentligt.
  3. Ta inte bort eller koppla ifrån batteriet för att stoppa falsklarm, då förlorar du skyddet. Öppna fönster
  eller ventilera luften runt brandvarnaren för att stoppa larmet och / eller tryck på pausknappen.
  4. Brandvarnaren skall installeras i enlighet med alla lokala och nationella bestämmelser för installation.
  5. Brandvarnaren är avsedd att användas i enbostadshus. I flerbostadshus skall varje bostad utrustas
  med egna brandvarnare. Denna brandvarnare är inte lämplig för användning i byggnader som inte är
  bostäder. Brandvarnaren är inte en ersättning för ett fullvärdigt larmsystem som krävs enligt lag eller
  myndigheten.
  6. Vi rekommenderar att du installerar en brandvarnaren enligt instruktion nedan.
  7. Det kan finnas faktorer som gör att en person i hushållet inte hör larmet (t.ex. buller utanför eller inne,
  djup sömn, dålig hörsel). Om du misstänker att en person i hushållet inte kommer att höra brandvar-
  naren bör specialvarnare installeras. Om en person i hushållet har nedsatt hörsel bör speciella larm
  installeras vilka uppmärksammar personen genom t.ex. ljud, ljus och vibrationer.
  8. Brandvarnaren upptäcker förbränningspartiklar i luften (rök). Den reagerar inte på värme, flammor
  eller gas. Brandvarnaren är konstruerad så att den avger ljudsignal om brand är under utveckling.
  9. Inga brandvarnare har en absolut tillförlitlighet och ger inte 100% garanti för att liv och egendom
  skyddas mot brand. Brandvarnaren är ingen ersättning för försäkring. Husägare och hyresgäster bör
  teckna liv- och husförsäkring. Brandvarnaren bör testas varje vecka och bytas ut vart tionde år för bästa
  säkerhet.
  OBS: För maximal säkerhet, installera en brandvarnare i varje rum.
  PLACERING AV BRANDVARNARE
  Korrekt placering ett av de viktigaste aspekterna av ett bra brandskydd. Ofta blir utrustningen placerad så
  att den är svår att komma åt, eller så att utrustningen inte fungerar tillfredsställande.
  Korrekt placering av brandvarnaren
  Installera brandvarnare i alla separata sovrum, i korridor
  utanför sovrum och i alla rum som man vistas i.
  I bostäder med flera plan bör brandvarnaren installeras
  högst upp i varje trappan mellan varje våningsplan.
  I källare bör brandvarnaren monteras i taket vid foten
  av trappan.
  I sovrum där man sover med stängd dörr bör det alltid
  finnas en monterad brandvarnare inne i sovrummet.
  Installera brandvarnare i varje rum där det finns potenti-
  ella brandkällor.
  Installera brandvarnaren i varje ände av korridor om den
  är längre än 9 meter.
  Montera brandvarnaren i mitten av taket. Om detta inte
  är möjligt, montera brandvarnaren på väggen minst 1 m
  från hörn och minst 10-15 cm från taket (väggmontering
  rekommenderas inte).
  FÖRKLARING:
  Platser där det krävs brandvarnare.
  Platser där ytterligare en brandvarnare rekommenderas
  ∆ Brandvarnare med resetfunktion rekommenderas för
  uppnå ytterligare skydd
  INSTALLERA BRANDVARNARE
  VARNING: Installation av brandvarnaren skall utföras i enlighet med krav i nationella lagar,
  förordningar och alla andra lokala regler som eventuellt tillämpas.
  1. Ta bort monteringsplattan på baksidan av brandvarnaren genom att vrida på monteringsplattan moturs.
  (För att använda låsfunktionen, ta bort en av pluggarna som sitter i plasten och sätt in den på sidan.
  Båda pluggarna är likadana.)
  2. Fäst monteringsplattan på den valda platsen i enlighet med råd om placering.
  3. Placera brandvarnaren mot monteringsplattan, och vrid brandvarnaren medurs för att låsa den på
  plats. För att använda låsfunktionen, sätt i pluggen i öppningen på sidan av brandvarnaren efter brand-
  varnaren är påskruvad.
  4. Tryck på testknappen för att testa brandvarnaren.
  Läs också Testa brandvarnaren
  BRANDVARNARENS LÄGEN
  Vid normalläge (batteriet och brandvarnare fungerar som den skall) blinkar den röda lysdioden en gång
  per minut.
  Vid larmläge när rök detekteras avger brandvarnaren ett högt, pulserande larm och den röda lysdioden
  blinkar snabbt tills röken är borta.
  Pausläge. Larmsignalen kan stopps om brandvarnaren utlösts av ett fel (falsklarm). Pausläget aktiveras
  genom att hålla testknappen inne i några sekunder. Larmet stoppas i 10 m inuter, därefter återgår brand-
  varnaren till normalläge.
  OBS: Under pausläge går brandvarnaren automatiskt till ett läge med minskad känslighet. Om
  koncentrationen av rök ökar under denna period, aktiveras brandvarnaren automatiskt igen.
  Vid seriekopplade brandvarnare, kommer samtliga i serien sluta larma när testknappen på den
  brandvarnaren som upptäckt rök hålls in (dvs. den varnare där den röda lysdioden blinkar varje sekund).
  Status Röd LED Signal Beskrivning
  Normalläge 1 blink varje 45 sekund Ingen larmsignal Varnaren är i normal-
  läge
  Lokalt larm 1 blink varje 0,5 sekund Larmsignal Varnaren har detek-
  terat rök och gått i
  larm
  Remotelarm Ingen ljussignal Larmsignal Varnaren har blivit
  utlöst av en annan se-
  riekopplad enhet.
  Lokaliseringslarm 1 blink varje 0.5 sekund Larmsignal Varnaren har detek-
  terat rök.
  Paus 1 blink varje 10 sekund Ingen signal Pausfunktionen är
  aktiverad.
  Batterivarning 1 blink varje 45 sekund 1 kort ljudsignal varje
  45 sekund.
  Varning om låg batteri-
  spänning/batteribyte.
  TEST, UNDERHÅLL,FALSKLARM, FELSÖKNING
  TESTA BRANDVARNAREN
  Varnaren testas genom att hålla inne testknappen i 2 sekunder. Varnaren svarar genom att gå i larm.
  Alla varnare i ditt system som är ihopkopplade larmar inom 8 sekunder. Larmsignalen stängs av efter 15
  sekunder när testknappen släpps.
  1. Efter installation, testa alltid alla varnare genom att kontrollera att de är korrekt installerade och
  fungerar enligt ovan.
  2. Testknappen ger ett ett tillräckligt test av funktionen. Öppen låga bör inte användas för att testa brand-
  varnaren då den kan skada brandvarnaren.
  3. Testa brandvarnaren regelbundet, en gång per vecka.
  4. Testa alltid brandvarnaren efter en lång frånvaro från hemmet.
  5. För att undvika hörselskador, stå en armlängds avstånd från brandvarnaren vid funktionstest.
  VARNING: Ignorera inte en brandvarnare som larmar. Larmsignalen kräver omedelbar handling.
  TESTKNAPPENS FUNKTIONER
  Status Tryck in testknappen och släpp
  innan 2 sekunder.
  Tryck in testknappen och håll
  den nere i minst 3 sekunder.
  Normalläge, Paus, Batteri-
  varning
  Test Lokal pausfunktion
  Lokalt larm Lokalisera Pausa alla
  Remotelarm Lokalisera Pausa alla
  Lokaliseringslarm Ingen funktion Lokal pausfunktion
  Beskrivning.
  Test: Denna funktion simulerar rök/larm och utlöser ett lokalt larm. Larmsignalen upphör
  automatiskt efter 15 sekunder.
  Lokalisera: Denna funktion sätter varnaren i lokaliseringslarmst atus, se separat avsnitt om lokaliser
  ingsfunktionen.
  Lokal paus: Denna funktion sätter brandvarnaren i pausfunktion.
  Pausa alla: Denna funktion sätter alla varnarna med samma ID-kod i paus funktionen.
  BATTERITYP
  Använd 9 Volt batteri av typ 6F22 eller 6LR61 (brunsten, alkaliskt eller litiumbatteri).
  OBS! Äldre brandvarnare eller smutsiga brandvarnare kan förbruka batteriet snabbare än normalt, likaså
  hög luftfuktighet och temperatursvängningar.
  BATTERIBYTE
  Hur ofta batteriet ska bytas beror på batterityp. Byt gärna batteriet rutinmässigt en gång per år, gärna
  ett fastställt datum ( ex. Luciadagen) eller när brandvarnaren signalerar om låg batterispänning (en kort
  larmsignal ca. 1 gång per minut).
  1. Vrid brandvarnaren moturs för att lossa den från monteringsplattan och ta försiktigt ner brandvarnaren.
  2. Ta ur det gamla batteriet och tryck därefter in testknappen i minst 10 sekunder.
  3. Installera ett nytt batteri (Obs Säkerställ rätt polaritet).
  4. Montera brandvarnaren på monteringsplattan genom att vrida brandvarnaren medurs tills den är på
  plats.
  5. Testa brandvarnaren för att kontrollera att den fungerar.
  VARNING: Använd inte andra typer av batterier än de som anges ovan. Använd inte laddningsbara
  batterier.
  UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
  Brandvarnaren bör rengöras regelbundet och minst 1-2 gg/år. Rengöring sker genom att dammsuga
  brandvarnaren utvändigt längs öppningen mot elektronik- och detektionskammare så att damm och
  smuts avlägsnas. Använd plastmunstycke för unvika statisk elektricitet.
  Viktigt: Öppna inte höljet för att rengöra inuti brandvarnaren. Om så sker gäller inte garantin.
  FALSKLARM
  Vid falsklarm tryck på testknappen i minst 3 sekunder och larmsignalen stoppas i 10 minuter.
  Vid larm, kontrollera alltid bostaden om brand finns.
  Felkälla Lösning
  Fukt och fuktig luft. Ånga från badrum, tvätt-
  maskin / torktumlare eller andra källor som
  avger hög luftfuktighet kan leda till att brandvar-
  naren larmar.
  Försök att placera brandvarnaren längre bort
  från tvättstuga eller badrum.
  Damm och nedsmutsning. Eftersom luften
  passerar fritt genom detektionskammaren
  kommer brandvarnaren alltid locka till sig en del
  damm och pollenpartiklar. Genom att damm och
  andra partiklar kommer in i detektionskammar-
  en, kan detta leda till falsklarm. Brandvarnaren
  kan också bli mer känsligare p.g.a detta och
  kommer då att ge fler falsklarm. Nedsmutsning
  kommer med tiden, eftersom brandvarnaren
  blir äldre, vilket också innebär att den ger mer
  falsklarm.
  Dammsug brandvarnare regelbundet, använd
  ett munstycke av plast så att elektroniken inte
  skadas. Se till att täcka brandvarnaren om du
  gör något som genererar damm och smuts.
  Undvik att montera brandvarnaren på en plats
  med mycket damm och smuts.
  Drag och luftströmmar. Drag från dörrar och
  fönster kan föra upp dammpartiklar och därmed
  utlösa brandvarnaren. Många falsklarm orsakas
  av just detta.
  Installera inte brandvarnaren där det finns om-
  sättning av luftströmmar, i närheten av fönster
  och dörrar.
  Temperaturvariationer. Snabba temperaturs-
  vängningar skapar kondens i brandvarnarens
  detektionskammare, som kan ge falsklarm.
  Installera inte brandvarnare i rum med snabba
  temperatursvängningar, i närheten av öppna
  fönster och dörr
  Elektromagnetiska fält. Alla elektriska appa-
  rater och installationer avger elektromagnetiska
  fält, detta kan störa elektroniken i brandvarnar-
  en. Dessa fält bildas runt ljuskällor, transforma-
  torer, säkringskåp, motorer och liknande.
  Installera brandvarnaren aldrig närmare än 50
  cm från lampor och annan elektrisk utrustning.
  BRUKSANVISNING | Optisk brandvarnare för trådlös seriekoppling. MODELL: SA420WS
  S
  S
  PAUSFUNKTIONEN
  Varnaren är försedd med en kombinerad knapp för test och pausefunktion,
  pausfunktionen gör det möjligt att stoppa falsklarm.
  1. För att stoppa falsklarm, trycker du på testknappen i 3 sekunder. Varnaren går automatiskt till ett läge
  med minskad känslighet. Om koncentrationen av rök ökar under denna period, aktiveras varnaren
  automatiskt igen.
  2. I pausläget kommer den röda lysdioden blinka varje 10:e sekund (istället för varje 45:e sekund) för att
  ange att varnaren har minskad känslighet.
  Vid seriekopplade brandvarnare, kommer samtliga i serien sluta larma när testknappen på den
  brandvarnaren som upptäckt rök hålls in (dvs. den varnare där den röda lysdioden blinkar varje sekund).
  Enheten går tillbaka till normal känslighet efter en pausperiod på 10 minuter. Behöver du ytterligare tid
  trycker du på testknappen igen.
  LOKALISERINGSFUNKTIONEN
  När ett larm uppstår kan du med lokaliseringsfunktionen finna vilken av dina varnare som har utlöst
  larmet. Tryck in testknappen i 2 sekunder (inte längre tid). Detta sätter systemet i lokaliseringsmode, alla
  varnare kommer sluta och larma bortsett från den varnaren som startat larmet.
  FELSÖKNING
  VARNING: Ta inte bort batteriet för att stoppa falsklarm, använd pausfunktionen och ventilera ut rök och
  damm för att stoppa larmet.
  Problem ORSAK LÖSNING
  Inte alla varnare i serien ger ett
  larm när man testar en av dem.
  Obs: Testknappen måste
  tryckas in upp till 8 sekunder
  för att alla varnare skall
  uppfatta larmsignalen.
  Varnarna är inte rätt
  programmerat så att alla har
  samma ID-kod.
  Kontrollera att strömbrytarna
  för radiokommunikationen är
  identiskt på alla varnare. Om
  inte, ta ur batteriet på den som
  är fel, håll inne testknappen i
  30 sekunder utan batteri. Ställ
  strömbrytare korrekt och sätt
  i batteriet.
  Batteriet är tomt. Kontrollera batteriets anslut-
  ningar, byt eventuellt batteri.
  Det finns en stark radiosignal
  i rummet.
  Försök att hitta en annan
  placering, montera eventuellt
  varnarna med kortare avstånd
  till varandra.
  Varnaren ger ett pip per minut. Signal för batteribyte. Byt batteri.
  Brandvarnaren larmar utan att
  det inte finns rök eller någon
  annan orsak.
  Det finns andra system i
  närheten med samma ID.
  Byt till en annan ID för radio-
  kommunikation.
  Störande radiosignaler i
  rummet.
  Byt till en annan plats.
  Brandvarnaren ger larm vid
  matlagning och vid användning
  av duschen i badrummet.
  Brandvarnaren är smutsig. Rengör brandvarnaren i en-
  lighet med bruksanvisningen.
  Fel placering. Hitta en ny placering bort från
  kök och badrum.
  GARANTI
  Brandvarnaren levereras med en 5-års begränsad garanti mot fabrikationsfel (faktiskt datum för
  köpet). Batteriet täcks inte av garantin. Garantiansvar är begränsat till värdet på en motsvarande ny
  brandvarnare. Defekta brandvarnare skall returneras till återförsäljaren tillsammans med en beskrivning
  av problemet. Godkänd reklamation ersätts med en ny brandvarnare av samma eller liknande typ. Vid
  reklamation måste ett kvitto som bekräftar inköpsdatum visas.
  S

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Housegard SA420WS eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Housegard SA420WS å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Housegard SA420WS her gratis. Denne håndboken er under kategorien Røykvarslere og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 8.8. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Svensk, Dansk, Finsk. Har du et spørsmål om Housegard SA420WS eller trenger du hjelp?

Spesifikasjoner for Housegard SA420WS

Merke Housegard
Modell SA420WS
Produkt Røykvarsler
Språk Norsk, Svensk, Dansk, Finsk
Fyltype PDF

Relaterte produkter Housegard SA420WS

  Relaterte produkthåndbøker

  Røykvarsler Housegard