Indesit SFR 167 bruksanvisning

Indesit SFR 167
7.5 · 1
PDF bruksanvisning
 · 10 sider
Engelsk
bruksanvisningIndesit SFR 167

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ
Ñîäåðæàíèå
Áåçîïàñíîñòü - õîðîøàÿ ïðèâû÷êà, 2
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Óñòàíîâêà è âêëþ÷åíèå, 3
Âåíòèëÿöèÿ
Íå ðàñïîëàãàéòå âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà
Âûðàâíèâàíèå
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè
Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 4
Îáùèé âèä
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíèêà, 5-6
Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêîíîìèè
ýëåêòðîýíåðãèè, 7
Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 8
Ðàçìîðàæèâàíèå
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 9
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 10
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ è êîìïëåêòàöèþ, íå óõóäøàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðèáîðà.
- íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿþòñÿ
îðèåíòèðîâî÷íûìè;
- ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò
óêàçàííûõ âåëè÷èí.
CIS
CIS
ÐÓÑÑÊÈÉ, 1
GB
ENGLISH, 11
1

SFR 167

20

Assistance

GB
Before calling for Service center:
- check if the malfunction can be solved on your own (see
Troubleshooting);
-if after all the checks, the appliance still does not operate
or the problem persist, call the nearest Service centre.
Communicating:
- appliance model;
- serial number;
this information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment.
- type of malfunction.

SFR 167

19506358100

Bruksanvisning

Se håndboken for Indesit SFR 167 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Frysere og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 7.5. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om Indesit SFR 167 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om Indesit SFR 167 og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Indesit SFR 167 å kunne gi deg et godt svar.

Antall spørsmål: 0

Spesifikasjoner for Indesit SFR 167

Nedenfor finner du produktspesifikasjonene og de manuelle spesifikasjonene til Indesit SFR 167.

Generelt
Merke Indesit
Modell SFR 167 | SFR 167
Produkt Fryser
Språk Engelsk
Fyltype Brukermanual (PDF)

Vanlige spørsmål

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Indesit SFR 167 under.

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her

Ingen resultater