Microlife VT 1831

Microlife VT 1831 bruksanvisning

(4)
 • SIKKERHETSFORSKRIFTER
  Følg instruksjonene for bruk. Dette
  dokumentet inneholder viktig informasjon om
  driften av denne enheten samt sikkerhetsin-
  formasjon. Les dette dokumentet nøye før du
  bruker enheten, og lagre den for senere bruk.
  Termometeret er kun egnet til måling av
  kroppstemperatur på dyr!
  Temperaturmålingen er ferdig når signaltonen
  piper!
  Sørg for at barn ikke bruker apparatet uten
  tilsyn, fordi noen deler er så små at de kan
  svelges.
  Bruk ikke apparatet i nærheten av sterke
  elektromagnetiske felter som f.eks. mobiltele-
  foner eller radioinstallasjoner. Hold en mini-
  mumsavstand på 3,3 meter fra elektroniske
  apparater når du bruker dette apparatet.
  Beskytt instrumentet mot støt og fall!
  Unngå temperaturer over 60 °C. Kok aldri
  termometeret.
  Bruk bare vanlige desinfeksjonsmidler som er
  oppgitt i avsnitt «Rengjøring og desinfisering»
  til rengjøring av instrumentet. Instrumentet
  må være intakt når det senkes ned i flytende
  desinfeksjonsmidler.
  Produsenten anbefaler at termometeret blir
  etterkontrollert med 2 års mellomrom.
  ADVARSEL: Måleresultatet som du får på
  dette instrumentet, er ikke en diagnose!
  Stol derfor ikke bare på måleresultatet.
  Batterier og elektroniske apparater
  må kasseres i samsvar med lokale
  forskrifter, men ikke sammen med hus-
  holdningsavfall.
  SLÅ PÅ TERMOMETERET
  For å skru på termometeret trykk knappen på
  oversiden. Et kort sig nal indikerer at termome-
  teret er satt på, samtidig testes displayet og
  alle funksjoner kontrolleres. Alle symboler skal
  vises. Hvis romtemperaturen er under 32 °C,
  vises en «L» og en blinkende «°C» i displayet.
  Termometeret er nå klart til bruk.
  FUNKSJONSTEST
  Termometerets funksjoner testes automatisk
  når det slås på. Dersom noe er feil vises «ERR»
  displayet, og en temperaturmåling er umulig.
  Termometeret må skiftes ut.
  BRUK AV TERMOMETERET
  Velg anbefalte målemetode. Den oppmålte tem-
  pe raturen vises kontinuerlig i displayet og boks-
  ta ven «°C» blinker under målingen. En signaltone
  indikerer at temperaturstigningen er mindre enn
  0,1 °C per 8 sek. Og «°C» slutter å blinke. Den
  oppmålte temperaturen er klar for avlesning.
  For å spare på batteriet kan termometeret slås
  av med et kort trykk på PÅ/AV-tasten. I motsatt
  fall vil termometeret automatisk bli slått av etter
  cirka 10 minutter.
  MINNEFUNKSJON
  Hvis du holder strømbryteren inne minst 3 sek
  i det du slår på termo meteret, vises den siste
  målte temperarturen i displayet. En «M» vises
  samtidig i høyre del av displayet. Den senest
  målte temperaturen og «M» forsvinner etter ca.
  3 sek., og termometeret er klart for ny måling.
  RENGJØRING OG DESINFISERING
  Termometeret er 100% vanntett og kan dyppes
  i vann eller desinfiserende væske. Tørkes med
  en myk klut.Vennligst bruk en av de følgende
  desinfeksjonsmiddel til desinfisering. Følg bruks-
  anvisningen i hvert tilfelle:
  TUOTEKUVAUS
  PRODUKTBESKRIVNING
  PRODUKTBESKRIVELSE
  PRODUKTBESKRIVELSE
  VT 1831
  Mittausanturi
  Mätsensor
  Målesensor
  Temperaturføler
  Näyttö
  Display
  Display
  Display
  ON/OFF-painike
  PÅ/AV-knapp
  Av/på knapp
  Tænd/sluk knap
  Paristolokeron kansi
  Batterifackets lock
  Batterilokk
  Batteridæksel
  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
  Följ instruktionerna för användning.
  Detta dokument ger viktig information om
  funktion och säkerhet för denna utrustning.
  Var vänlig och läs detta dokument noggrant
  före användning av utrustningen och behåll
  dokumentet för framtida referens.
  Detta instrument får endast användas för att
  mäta kroppstemperatur.
  Mätningen måste pågå tills ett pip ljuder!
  Se till att instrumentet inte hanteras av små
  barn. Vissa delar är tillräckligt små för att
  kunna sväljas.
  Använd inte instrumentet i närheten av elek-
  tromagnetiska starka fält, t.ex. installationer
  av mobiltelefoner eller radioapparater. Håll ett
  avstånd på minst 3.3 m från sådan utrustning
  när detta instrumentet används.
  Skydda instrumentet mot stötar och tappa det
  inte i golvet.
  Undvik omgivningstemperatur över 60 °C.
  Doppa ALDRIG instrumentet i kokande vatten!
  Använd föreskrivet desinfektionsmedel enligt
  listan i avsnitt «Rengöring och desinfektion» för
  att rengöra instrumentet. Instrumentet måste
  vara intakt när den doppas i desinfektionsmedel.
  Tillverkaren rekommenderar att termometern
  kontrolleras av auktoriserad personvarannat år.
  VARNING: Det erhållna mätresultatet som
  erhållits med detta instrument är ej en
  diagnos! Lita ej enbart på mät resultatet.
  Batterier och elektroniska instrument
  skall avfallshanteras enligt gällande
  miljölagstiftning. Kasta inte i hushålls-
  soporna.
  STARTA TERMOMETERN
  Tryck PÅ/AV-knappen för att starta termome-
  tern, ett kort pipljud ljuder «termometer PÅ». En
  displaytest utförs och alla parameter visas. Vid
  en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett
  «L» och ett blinkande «°C» i displayen. Termo-
  metern är nu klar att användas.
  FUNKTIONSTEST
  Termometern funktionskontrolleras automatiskt
  varje gång den startas. Om en felfunktion finns
  (mätfel) visas detta med «ERR» i displayen och
  mätning kan inte utföras. Termometern kan inte
  användas och måste ersättas.
  ANVÄNDA TERMOMETERN
  Välj behaglig mätningsmetod. Under mätningen,
  visas den aktuella temperaturen i displayen och
  «°C» blinkar. När ett pipljud hörs 10 gånger och
  «°C» slutat blinka, betyder det att den uppmätta
  temperaturen ökar med mindre än 0.1 °C inom
  8 sekunder och termometern kan avläsas. Stäng
  av termometern genom att trycka PÅ/AV-knap-
  pen för att spara batteriet. Termometern stängs
  automatiskt av efter 10 minuter.
  SPARA UPPMÄTTA VÅRDEN
  Håll in PÅ/AV-knappen 1 i mer än 3 minuter när
  termometern startas. Maximal, automatiskt
  sparade, temperatur från senaste mätning visas
  i displayen. Samtidigt visas ett «M» för minne i
  displayen. Temperaturvärdet försvinner ca.
  3 sekunder efter man släppt knappen och termo-
  metern kan används till nästa mätning.
  RENGÖRING OCH DESINFEKTION
  Termometern är 100% vattentät och kan vara
  nedsänkta i vatten eller desinfektionsmedel
  för rengöring med inga problem. Sedan torka
  det av med en fuktig handduk. Använd följande
  desinfektionsmedel för desinficering, efter
  tillverkarens instruktioner:
  TURVALLISUUSOHJEET
  Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä laitteen
  käyttö- ja turvallisuusohjeita. Lue ohjekirja
  huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja
  noudata tarkoin siinä annettuja ohjeita. Säilytä
  ohjekirja myöhempää käyttöä varten.
  Tätä instrumenttia voidaan käyttää ainoastaan
  kehonlämmön mittaamiseen!
  Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes
  kuumemittari antaa äänimerkin mittauksen
  loppuunsuorituksesta!
  Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta
  ilman valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi
  pieniä nieltäviksi.
  Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten
  kenttien, kuten matkapuhelimien tai radiolaittei-
  den lähellä. Pidä mittari vähintään 3,3 m etäisyy-
  dellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsi sitä.
  Suojaa instrumentti iskuilta ja putoamiselta!
  Älä säilytä kuumemittaria yli 60 °C:n lämpötilas-
  sa. ÄLÄ MILLOINKAAN keitä instrumenttia!
  Käytä ainoastaan osiossa «Puhdistus ja desin-
  fiointi» mainittuja puhdistusaineita tuotteen puh-
  distukseen. Tuotteen täytyy olla vioittumaton, kun
  se kastetaan nestemäiseen puhdistusaineeseen.
  Kuumemittarin valmistaja suosittaa mittaus-
  tarkkuuden tarkistusta maahantuojan huollos-
  sa kahden vuoden välein.
  VAROITUS! Tämän laitteen antama mit-
  taustulos ei ole diagnoosi. Älä luota vain
  mittaustulokseen.
  Paristot ja elektroniset instrumentit täytyy
  hävittää paikallisten, voimassa olevien
  määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
  teiden mukana.
  KUUMEMITTARIN KÄYNNISTÄMINEN
  Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-pai-
  niketta; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että
  «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari suorittaa
  näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit. Jos
  ympäristön lämpötila on alle 32 °C, näyttöön «L»
  ilmestyvät «°C» ja vilkkuva merkki. Nyt kuumemit-
  tari on valmis käyttöön.
  TOIMINTATESTI
  Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa auto-
  maattisesti jokaisen käynnistyksen yhteydessä.
  Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen
  epätarkkuutta), niin näyttöön tulee siitä ilmoittava
  «ERR» eikä mittausta voida tällöin suorittaa. Tässä
  tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.
  KUUMEMITTARIN KÄYTTÖ
  Valitse mieleisesi mittaustapa. Mittaamisen
  aikana kuumemittari näyttää mitattua lämpötilaa
  ja «°C»-merkki vilkkuu. Jos äänimerkki kuuluu
  10 kertaa ja «°C»-merkki lakkaa vilkkumasta, se
  merkitsee sitä, että mitattu lämpötilan nousu on
  alle 0,1 °C 8 sekunnissa ja että kuumemittaria
  voidaan nyt lukea. Pariston käyttöikää voi pidentää
  sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/
  OFF-painiketta. Muussa tapauksessa kuume mittari
  kytkeytyy pois käytöstä noin 10 minuutin kuluttua.
  MITTAUSTULOSTEN TALLENNUS
  Jos ON/OFF-painiketta pidetään painettuna yli
  sekuntia kuumemittaria käynnistettäessä, niin
  näyttöön tulee viimeisimmän mittauksen yhtey-
  dessä automaattisesti tallennettu korkein läm-
  pötila. Samanaikaisesti muistia merkitsevä «M»
  ilmestyy näyttöön. Lukema häviää 3 sekunnin
  kuluttua painikkeen vapauttamisesta ja lämpömit-
  tari on valmis mittaamaan.
  PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
  Lämpömittarin on 100 % vedenpitävä ja voi
  upotettava veteen tai desinfiointiaineella ratkaisu
  puhdistus ei ole ongelma. Sitten Kiillota se ja
  kosteina pyyhe. Käytä seuraavissa desinfiointiai-
  neella desinfiointiin, valmistajan ohjeita:
  VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
  Følg brugsanvisningen. Dette dokument
  indeholder vigtige informationer om betjeningen
  af denne enhed samt sikkerhedsoplysninger.
  Læs venligst dette dokument grundigt, inden du
  bruger enheden, og opbevar det til senere brug.
  Instrumentet må kun anvendes til at måle
  kropstemperatur!
  Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet)
  lyder - skal overholdesuden undtagelse!
  Sørg for at børn ikke anvender apparatet uden
  opsyn, da nogle dele er små nok til at kunne
  sluges.
  Anvend ikke apparatet tæt på elektromagnetiske
  felter som f.eks. mobiltelefoner eller radioinstal-
  lationer. Hold en minimumsafstand på 3,3 m. til
  disse apparater, under brugen af apparatet.
  Instrumentet skal beskyttes mod stød og slag!
  Den omgivende temperatur bør ikke overskride
  60 °C. Instrumentet må IKKE koges!
  Brug kun desinfektionsmidler, der er nævnt
  under punktet, når instrumentet renses. Når
  instrumentet placeres i den desinficerende
  væske, skal det være intakt.
  Producenten anbefaler at lade et autoriseret
  laboratorium justere målenøjagtigheden hvert
  andet år.
  ADVARSEL: Måleresultatet som man får
  på dette apparat er ikke en diagnose!
  Stol derfor ikke kun på måleresultatet.
  Batterier og elektroniske instrumenter
  skal bortskaffes i overensstemmelse
  med de lokalt gældende regler. Altså ikke
  sammen med husholdningsaffald.
  TERMOMETERET TÆNDES
  Tryk på knappen øverst på termometret for at
  tænde det; et kort bip angiver, at «termometret
  er tændt». Der gennemføres en displaytest. Alle
  symboler bliver vist i displayet. Hvis den omgi-
  vende temperatur ligger under 32 °C, vises der
  for oven til højre i displayet «L» og et «°C», der
  blinker. Nu er termome teret klart til brug.
  FUNKTIONSTEST
  Hver gang der tændes for termometeret, kon-
  trolleres det, om det fungerer korrekt. Hvis der
  konstateres en fejlfunktion (unøjagtig måling),
  vises dette med «ERR» i displayet og målingen
  kan ikke gennemføres. I dette tilfælde skal
  termometeret skiftes ud.
  BRUG AF TERMOMETERET
  Vælg den foretrukne målemetode. Under målingen
  vises den aktuelle temperatur konstant. Symbolet
  «°C» blinker under hele målingen. Hvis det akustis-
  ke signal høres (bip-bip-bip 10 gange) og «°C» ikke
  blinker længere, betyder det, at den målte tempe-
  raturstigning nu ligger på under 0,1 °C i løbet af
  8 sekunder og at termometeret kan aflæses. Batte-
  riets levetid forlænges, hvis man trykker på tænd/
  sluk-knappen efter brug. Ellers vil termometeret
  automatisk slukke efter omkring 10 minutter.
  SÅDAN GEMMES MÅLERESULTATER I
  HUKOMMELSEN
  Hvis du holder knappen trykket ned i mere end
  3 sekunder, når du tænder for termometeret,
  vises den maksimumstemperatur, der blev målt
  ved sidste måling. Samtidig vises der et lillle
  «M» for «memory» i højre side af displayet. Efter
  yderligere 3 sekunder forsvinder denne værdi,
  og termometeret skifter til den normale målemo-
  dus. Derefter slettes den gemte værdi.
  RENGØRING OG DESINFEKTION
  Termometeret er 100% vandtæt og kan ned-
  sænkes problemfrit i vand eller desinficerende
  væske ved rengøring. Termometeret tørres
  efterfølgende af i en blød klud. Venligst brug en
  af de nedenstående desinfektions midler og følg
  anvisningen på emballagen hver gang:
  DIGITAALINEN ELÄINTEN KUUMEMITTARI
  DIGITALISK DJURTERMOMETER
  DIGITALT VETERINÆR TERMOMETER
  DIGITALT VETERINÆR TERMOMETER
  IB VT 1831 Var3 0618
  Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
  Läs dessa instruktioner noga innan du använder instrumentet.
  Les instruksjonene nøye før dette apparat tas i bruk.
  Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af apparatet.
  Soveltuvuusluokka BF
  Tillämplighetsklass BF
  Type BF utstyr
  Type BF godkendt
  FI
  SV
  NO
  DA
  Tuote Isopropyylialkoholi 70% Aika Pidä upotettuna korkeintaan 24 tuntia
  Produkt Isopropylalkohol 70% Timmar Sänk ner i max. 24 timmar
  Produktnavn Isopropylalkohol 70 % Timer Nedsenket: maks. 24 timer
  Navn Isopropyl alkohol 70% Timer Nedsænkes: max. 24 timer
Microlife VT 1831

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Microlife VT 1831 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Microlife VT 1831 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Microlife VT 1831 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Termometere og har blitt vurdert av 4 personer med et gjennomsnitt på 6.7. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Svensk, Dansk, Finsk. Har du et spørsmål om Microlife VT 1831 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Microlife VT 1831

Generelt
Merke Microlife
Modell VT 1831
Produkt Termometer
Språk Norsk, Svensk, Dansk, Finsk
Fyltype PDF

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Microlife VT 1831 .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her

BruksanvisningPDF.no

Ser du etter en manual? BruksanvisningPDF.no sørger for at du raskt vil finne manualen som du ser etter. Databasen vår inneholder over 1 million PDF-manualer fra over 10,000 merker. Vi legger til de nyeste manualene hver dag, slik at du alltid finner produktet som du ser etter. Det er veldig enkelt: bare skriv merkenavnet og produkttypen i søkefeltet og du vil umiddelbart kunne se den manualen du ønsker online og gratis.

BruksanvisningPDF.no

© Copyright 2020 BruksanvisningPDF.no