Olympus 10x42 PRO

Olympus 10x42 PRO bruksanvisning

(2)
 • Before using your binoculars, read this manual
  carefully to ensure correct use. After reading
  the manual store it in a safe location.
  Warning
  1. Never look directly into the sun with binoculars.
  Loss of vision may occur.
  2. Do not place the binoculars in a location subject to
  direct sunlight. Fire may result if this occurs.
  I. Names of main parts /
  How to attach the strap
  1
  Eyepiece
  2
  Diopter Adjustment Control
  3
  Focus Dial
  4
  Strap Mount
  5
  Eye Cup
  
  For use with glasses, keep the eye cups stored,
  and extend them for use without glasses.
  II. Adjust the eye interval.
  Remove the covers, hold the binoculars with both
  hands, and adjust slowly as shown in the gure,
  while looking through the binoculars, until the eld
  of view becomes approximately the same for both
  eyes.
  III. Looking at the subject, adjust the focus dial so
  that the image seen by your left eye is in focus.
  While looking into the left eyepiece (with your left
  eye), rotate the focus dial until the subject is in
  focus.
  IV. Adjust the diopter control on the right eyepiece
  while looking with your right eye.
  While looking into the right eyepiece (with your
  right eye), rotate the diopter adjustment control
  until the same subject is in focus.
  V. Bring the subject into focus.
  While looking through the binoculars with both
  eyes, rotate the focus dial until the subject is in
  optimum focus.
  Caution on waterproof design
  Although these binoculars have a waterproof design
  that has no adverse effect with immersion for 5
  minutes at a depth of 1 m, they can not be used
  under water.
  Care and Storage
   Remove any dust with a blower, and wipe gently
  with a clean cloth. When the eyepieces are stained,
  wipe it with a cloth, etc., moistened with a
  commercially available lens cleaner. Do not use
  thinner, benzine or organic solvents to clean the
  binoculars.
   When the binoculars are not to be used for an
  extended period of time, store them in a well-
  ventilated place, avoiding high temperature and
  humidity.
   Avoid strong impacts caused by bumping or
  dropping the binoculars.
   Do not apply excessive force to the binoculars.
   Bring your binoculars to the Olympus service
  station whenever it is damaged or malfunctions.
   The latest information of distributor, service station
  and customer support center, refer to the Olympus
  website (http://www.olympus.com/).
  The provisions are shown below.
  Terms and conditions
  This warranty must be presented at an Olympus
  authorized repair service station before any repair
  can be made under conditions of the warranty.
  This warranty is valid if the Warranty Certi cate
  and proof of purchase are presented.
  This warranty is valid only if the Warranty
  Certi cate and proof of purchase are presented
  at the Olympus repair service station.
  Warranty is valid for 15 years from the date of
  purchase for Binoculars.
  Преди да ползвате бинокъла, прочетете
  внимателно това ръководство, за да бъдете
  сигурни, че го ползвате правилно. След като
  прочетете ръководството, го приберете на
  сигурно място.
  Предупреждение
  1. Никога не гледайте право към слънцето през
  бинокъл. Можете да изгубите зрението си.
  2. Не поставяйте бинокъла на място, изложено на
  пряка слънчева светлина. Това може да
  предизвика пожар.
  I. Наименования на основните елементи /
  как се слага каишката
  1
  Окуляр
  2
  Регулатор за корекция на диоптъра
  3
  Пръстен за фокуса
  4
  Място за закрепване на каишката
  5
  Наочник
   При използване с очила, приберете
  наочниците, а при използване без очила ги
  извадете.
  II. Регулиране на междуочното разстояние.
  Свалете капаците, дръжте бинокъла с двете ръце
  и извършете регулировката бавно, както е
  показано на илюстрацията, като гледате през
  бинокъла, докато зрителното поле стане
  приблизително еднакво за двете очи.
  III. Гледайки върху обекта, регулирайте пръстена
  за фокуса, докато образът, наблюдаван с
  лявото ви око, се фокусира.
  Гледайки през левия окуляр (с лявото око),
  въртете пръстена за фокуса, докато обектът се
  фокусира.
  IV. Направете корекцията на диоптъра на десния
  окуляр, докато гледате с дясното око.
  Гледайки през десния окуляр (с дясното око),
  въртете регулатора за корекция, докато същият
  обект стане на фокус.
  V. Фокусирайте обекта.
  Като гледате през бинокъла с двете очи, въртете
  пръстена за фокуса, докато обектът се фокусира.
  Предупреждение във връзка с водоустойчивата
  конструкция
  Въпреки че тези бинокли са с водоустойчива
  конструкция, която не води до вредни последствия
  при потопяване за 5 минути на дълбочина 1 m, те не
  могат да бъдат използвани под вода.
  Грижи и съхранение
   Издухвайте праха с въздух под налягане и
  избърсвайте уреда внимателно с чиста кърпа.
  Когато окулярите се зацапат, избършете ги с кърпа
  или друга подобна тъкан, леко навлажнена с
  почистваща течност за лещи от търговската мрежа.
  Не ползвайте коресилин, бензин или органични
  разтворители за почистване на бинокъла.
  
  Когато бинокълът не се ползва продължително
  време, съхранявайте го на добре проветрено място,
  като избягвате висока температура и влажност.
   Избягвайте силни удари от блъскане или
  изпускане на бинокъла.
   Не ползвайте сила при работата с бинокъла.
   Когато бинокълът се повреди или не работи както
  трябва, занесете го в сервиз на Olympus.
   За актуална информация за търговеца, сервиза и
  центъра за обслужване на клиенти се обръщайте
  към сайта на Olympus (http://www.olympus.com/).
  Информацията е дадена по-до
  лу.
  Срокове и условия
  Тази гаранция трябва да се представи в
  упълномощена сервизна база на Olympus, преди да е възможно
  да се извърши ремонт в съответствие с условията на гаранцията.
  Тази гаранция е валидна само при представяне на гаранционния
  сертификат и доказателство за покупка.
  Тази гаранция важи само при представяне на гаранционния
  сертификат и доказателство за покупка пред сервизната база на
  Olympus.
  Гаранцията е в
  алидна 15 години след датата на покупка на
  бинокъла.
  Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte před
  použitím dalekohledu, abyste jej mohli správně
  používat. Poté návod bezpečně uložte
  k dalšímu použití.
  Výstraha
  1. Dalekohledem se nikdy nedívejte přímo do slunce.
  Může dojít k oslepnutí.
  2. Dalekohled neponechávejte na přímém slunci.
  Může dojít k požáru.
  I. Názvy hlavních částí /
  Způsob upevněřemínku
  1
  Okulár
  2
  Dioptrická korekce
  3
  Ostřící kroužek
  4
  Očka pro řemínek
  5
  Očnice
   Při používání brýlí očnice zasuňte a roztáhněte
  je při sledování bez brýlí.
  II. Nastavte vzdálenost očí.
  Sejměte krytky a roztáhněte binokulár oběma
  rukama pomalým pohybem podle obrázku při
  pohledu do dalekohledu tak, aby zorné pole bylo v
  obou očích přibližně stejné.
  III. Při pohledu na předmět otáčejte ostřicím
  kroužkem tak, aby byl obraz sledovaný levým
  okem ostrý.
  Při pohledu do levého okuláru (levým okem)
  otáčejte ostřicím kroužkem, dokud nebude
  sledovaný předmět ostrý.
  IV. Při pohledu pravým okem upravte dioptrickou
  korekci na pravém okuláru.
  Při pohledu do pravého okuláru (pravým okem)
  otáčejte dioptrickou korekcí, dokud nebude stejný
  předmět ostrý.
  V. Zaostřete na předmět.
  Při pohledu dalekohledem oběma očima otáčejte
  zaostřovacím kroužkem, dokud nebude mít
  předmět vyhovující ostrost.
  Upozornění k vodovzdornému designu
  Ačkoli má tento dalekohled vodovzdorný design, který
  odolá ponoření po dobu 5 minut do hloubky 1 m, nelze
  jej používat pod vodou.
  Ošetřování a skladování
   Prach odstraňte ofoukáním a jemně otřete čistým
  hadříkem. Znečistěné okuláry otřete hadříkem
  apod., smočeným komerčně dostupným čističem
  optiky. K čistění dalekohledu nepoužívejte ředidla,
  benzín ani organická rozpouštědla.
   Pokud dalekohled po delší dobu nepoužíváte,
  uložte jej na dobře větrané místo, kde nebude
  vystaven vysokým teplotám ani vlhkosti.
   Nevystavujte dalekohled silným nárazům
  a nenechte jej spadnout.
   Na dalekohled nepůsobte velkou silou.
   Při poškození nebo špatné funkci předejte
  dalekohled do servisního střediska Olympus.
   Nejaktuálnější informace distributora, servisního
  střediska a střediska zákaznické podpory najdete
  na webu společnosti Olympus
  (http://www.olympus.com/).
  Pravidla jsou uvedena níže.
  Podmínky záruky
  Tuto záruku je nezbytné předložit autorizované
  opravně Olympus předtím, než bude možné provést
  opravu podle podmínek této záruky.
  Tato záruka je platná, pokud je předložen záruč
  certi kát a doklad o nákupu.
  Tato záruka platí pouze v případě, že byly servisnímu
  centru Olympus předloženy Záruční list a doklad
  o prodeji výrobku.
  Záruka na dalekohled platí 15 let od data nákupu.
  Wir empfehlen Ihnen, vor dem ersten Gebrauch die
  Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Das
  Handbuch nach dem Lesen an einem sicheren Ort
  aufbewahren.
  Warnung
  1. Niemals mit dem Fernglas direkt in die Sonne sehen.
  Dies kann Blindheit hervorrufen.
  2. Das Fernglas nicht an einen Ort mit direkter Sonnen-
  einstrahlung legen, da dies Feuer verursachen kann.
  I. Namen der Teile /
  Anbringen des Trageriemens
  1
  Okular
  2
  Dioptrie-Korrektur
  3
  Schärfe-Einstellung
  4
  Befestigungsöse für Trageriemen
  5
  Umklappbare Augenmuscheln
   Für Verwendung mit einer Brille die
  Gummiaugenmuscheln eingeklappt lassen und
  sie für Verwendung ohne Brille herausfalten.
  II. Ausrichtung des Fernglases auf den
  Augenabstand (Okulareinstellung).
  Die Abdeckungen entfernen, das Fernglas mit
  beiden Händen halten, und es langsam wie in der
  Abbildung gezeigt einstellen, während durch das
  Fernglas gesehen wird, bis des Sichtfeld beider
  Augen etwa übereinstimmt.
  III. Scharfeinstellung für das linke Auge.
  Mit dem linken Auge durch das linke Okular sehen
  und an der Schärfe-Einstellrad drehen, bis eine
  einwandfrei scharfe Abbildung vorliegt.
  IV. Scharfeinstellung der Dioptrie-Korrektur am
  rechten Auge.
  Mit dem rechten Auge durch das rechte Okular
  sehen und den Dioptrie-Korrektur-Ring so
  einstellen, bis ein konturenscharfes Bild vorliegt.
  V. Die Gesamtscharfstellung vornehmen.
  Mit beiden Augen durch das Fernglas sehen und mit
  dem Schärfe-Einstellrad die Gesamtschärfe einstellen.
  Angaben zur wasserdichten Konstruktion
  Obwohl dieses Fernglas eine wasserdichte Konstruktion
  hat, sodass bei Eintauchen für 5 Minuten in 1 m tiefes
  Wasser keine schädliche Einwirkung auftritt, darf es
  nicht unter Wasser benutzt werden.
  P ege und Lagerung
   Auf den Linsen be ndlichen Staub mit einem Blasebalg
  entfernen und mit einem weichen Tuch reinigen. Bei
  Fingerabdrücken usw. mit einem weichen Tuch, das
  mit Linsenreinigungs üssigkeit getränkt ist (im
  Fach-handel erhältlich), säubern. Zur Reinigung des
  Fern-glases niemals Farbverdünner, Benzin oder
  organische Lösungsmittel verwenden.
  
  Wird das Fernglas längere Zeit nicht gebraucht, an einem
  gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
   Das Fernglas keinen heftigen Erschütterungen aussetzen.
   Beim Zusammenklappen des Fernglases keine Gewalt
  anwenden!
   Bringen Sie Ihr Fernglas zu einem Olympus
  Kunden-dienstgeschäft, wenn es beschädigt ist oder
  nicht richtig funktioniert.
   Die neuesten Informationen über Händler,
  Kundendienststelle und Kundendienstzentrum nden
  Sie auf der Olympus-Website (http://www.olympus.
  com/).
  Die Bedingungen werden unten aufgeführt.
  Garantiebedingungen
  Diese Garantieurkunde muss einer autorisierten
  Olympus Kundendienst-Annahmestelle vorgelegt
  werden, wenn für Reparaturarbeiten
  Garantieansprüche geltend gemacht werden sollen.
  Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn die
  Garantieurkunde und der Kaufbeleg vorgelegt werden.
  Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn der Olympus
  Kundendienst-Annahmestelle die Garantieurkunde und
  der Kaufbeleg vorgelegt werden.
  Die Garantie ist für 15 Jahre ab dem Kaufdatum des
  Fernglases gültig.
  Læs denne vejledning grundigt igennem, inden
  du begynder at bruge kikkerten, så du lærer at
  betjene den korrekt. Opbevar vejledningen et
  sikkert sted, når du har læst den.
  Advarsel
  1. Se aldrig direkte ind i solen med kikkerten. Der er
  fare for at miste synet.
  2. Lad være med at lægge kikkerten et sted, hvor
  den kan udsættes for direkte sollys. Der er fare
  for, at der kan gå ild i den.
  I. De vigtigste deles betegnelse /
  Sådan fastgøres remmen
  1
  Okular
  2
  Dioptriindstilling
  3
  Fokusering
  4
  Bærerem
  5
  Okular
   For brug med briller, opbevar okularerne og
  anvend dem kun til brug uden briller.
  II. Indstil øjenafstanden.
  Tag dækslerne af, og indstil kikkerten med begge
  hænder ved langsomt at bevæge den som vist på
  billedet. Foretag indstillingen, mens du kigger
  gennem kikkerten, indtil synsfeltet bliver det
  samme for begge øjne.
  III. Indstil fokuseringen, mens du ser på motivet,
  således at det du ser med venstre øje er i fokus.
  Drej fokusringen, mens du kigger ind i venstre
  okular (med venstre øje), indtil motivet er i fokus.
  IV. Indstil diopterindstillingen på højre okular,
  mens du kigger med højre øje.
  Drej på diopterindstillingsknappen, mens du kigger
  ind i højre okular (med højre øje), indtil det samme
  motiv er i fokus.
  V. Fokusér på motivet.
  Drej på fokuseringsknappen, indtil motivet står i
  fokus, mens du ser gennem kikkerten med begge
  øjne.
  Bemærkning til vandtæt design
  Selvom denne kikkert har et vandtæt design, som kan
  holde til at være nedsænket i 5 minutter på en dybde af
  1 m, kan de ikke bruges under vandet.
  Vedligeholdelse og opbevaring
   Fjern alt støv med en blæser, og tør forsigtigt af
  med en ren klud. Hvis okularerne er plettede,
  tørres de af med en klud eller lignende, som er
  fugtet med et rensemiddel til optik, som kan fås
  i almindelig handel. Brug ikke fortynder, benzin
  eller organiske opløsningsmidler til rengøring af
  kikkerten.
   Hvis kikkerten ikke skal bruges i længere tid, skal
  den opbevares på et veludluftet sted, hvor den
  ikke udsættes for høj temperatur og fugt.
   Udsæt ikke kikkerten for voldsomme stød, og sørg
  for, at den ikke tabes på gulvet
   Brug ikke vold, når du anvender kikkerten.
   A ever kikkerten hos Olympus forhandleren, hvis
  den er ødelagt eller ikke fungerer.
   For den nyeste information omkring forhandler,
  servicestation og kundesupportcenter jævnføres
  Olympus' hjemmeside (http://www.olympus.com/).
  Bestemmelserne er vist nedenfor.
  Vilkår og betingelser
  Denne garanti skal fremvises til et reparationsser-
  vicested autoriseret af Olympus, før nogen
  reparation kan udføres under garantiens
  betingelser.
  Denne garanti er gyldig, hvis garantibeviset og
  købsbeviset fremvises.
  Denne garanti gælder kun, hvis garantibeviset og
  købsbeviset vises på Olympus serviceværkstedet.
  Garantien er gyldig i 15 år fra kikkertens købsdato.
  Õige kasutamise tagamiseks lugege enne oma
  binokli kasutamist tähelepanelikult käesolevat
  kasutusjuhendit. Pärast kasutusjuhendi
  läbilugemist pange see kindlasse kohta hoiule.
  Hoiatus
  1. Ärge vaadake kunagi binokliga otse päikese
  suunas. Võite kahjustada nägemist.
  2. Ärge asetage binoklit otsese päikesevalguse
  kätte. Sellest võib tekkida tulekahju.
  I. Põhiosade nimed /
  Kuidas kinnitada rihm
  1
  Okulaar
  2
  Dioptri reguleerija
  3
  Fokuseerimisketas
  4
  Rihma kinnituskoht
  5
  Okulaarivarjuk
   Kasutades prillidega, hoidke okulaarivarjukid
  alles ja pikendage neid, kui kasutate prillideta.
  II. Reguleerige okulaaride vahet.
  Eemaldage katted ja hoidke binoklit mõlema
  käega ning reguleerige aeglaselt vastavalt
  joonisele, vaadates samal ajal läbi binokli, kuni
  vaateväli muutub mõlema silma jaoks peaaegu
  samasuguseks.
  III. Objekti vaadates reguleerige fokuseerimisketast
  nii, et vasaku silmaga nähtav kujutis oleks
  fookuses.
  Vaadates läbi vasaku okulaari (oma vasaku
  silmaga), keerake fokuseerimisketast, kuni objekt
  on fookuses.
  IV. Reguleerige paremal okulaaril olevat dioptri
  reguleerijat, vaadates samal ajal oma parema
  silmaga.
  Vaadates läbi parema okulaari (oma parema
  silmaga), pöörake dioptri reguleerijat, kuni sama
  objekt on fookuses.
  V. Tooge objekt fookusesse.
  Vaadates läbi binokli mõlema silmaga, pöörake
  fokuseerimisketast seni, kuni objekt on
  optimaalses fookuses.
  Ettevaatusabinõud seoses veekindla
  konstruktsiooniga
  Kuigi sellel binoklil on veekindel konstruktsioon, mis
  tähendab, et 5 minutit 1 m sügavuses vees ei avalda
  sellele negatiivset mõju, ei sobi see vee all
  kasutamiseks.
  Hooldamine ja hoiustamine
   Eemaldage tolm puhuriga ning pühkige õrnalt puhta
  lapiga. Kui okulaaridel on plekid, siis pühkige neid lapiga,
  mis on niisutatud müügiloleva läätse-puhastusvahendiga.
  Ärge kasutage binokli puhastamiseks vedeldit, bensiini
  ega orgaanilisi lahusteid.
   Kui binoklit ei kasutata pikema aja jooksul, siis
  hoidke seda hästi ventileeritud kohas ja vältige
  kõrgeid temperatuure ning niiskust.
   Vältige põrutamist ja mahakukutamist.
   Ärge rakendage binoklile liigset jõudu.
   Kui teie binokkel on kahjustatud või ei tööta,
  siis tooge see Olympuse teeninduspunkti.
   Vaadake värskeimat teavet edasimüüjate,
  teeninduste ja klienditoe kohta Olympuse
  veebilehelt (http://www.olympus.com/).
  Need sätted on toodud allpool.
  Tingimused ja sätted
  See garantii tuleb esitada Olympuse volitatud
  teeninduspunktis enne garantiitingimuste alusel
  remonttööde tegemist.
  See garantii kehtib ainult koos garantiiserti kaadi või
  ostutõendiga.
  Garantii kehtib vaid juhul, kui Olympuse
  teeninduspunktis esitatakse garantiidokument ning
  ostutšekk.
  Garantii kehtib 15 aastat alates binoklite ostmise
  kuupäevast.
  Antes de utilizar sus binoculares, lea
  detenidamente estemanual a n de emplearlos
  correctamente. Después de leer el manual,
  guárdelo en un lugar seguro.
  Advertencia
  1. Si mira al sol directamente a través de los binoculares
  puede sufrir daño a suvista. No mire nunca
  directamente el sol.
  2. No coloque los binoculares en un luger sometido
  a la luz solar directa. Si lo hiciese, podría producirse
  un incendio.
  I. Nombres de las partes principales /
  Forma de colocar la correa
  1
  Ocular
  2
  Control de ajuste de dioptría
  3
  Disco de enfoque
  4
  Montaje de correa
  5
  Tapa ocular
   Deje las tapas oculares guardadas si lleva gafas, y
  extiéndalas cuando no lleve gafas.
  II. Ajuste de la separación de los ojos
  Quite las cubiertas, sostenga los binoculares con
  ambas manos, y ajuste lentamente como se indica en
  la gura mientras mira a través de los binoculares
  hasta obtener un campo de visión aproximadamente
  igual para ambos ojos.
  III. Ajuste el disco de enfoque mirando al sujeto de
  tal manera que la imagen vista por el ojo
  izquierdo est enfocada.
  Mirando por el ocular izquierdo (con el ojo izquierdo), gire
  el disco de enfoque hasta que el sujeto quede enfocado.
  IV. Ajuste el control de dioptrías del ocular derecho
  mirando con el ojo derecho.
  Mirando por el ocular derecho (con el ojo derecho),
  gire el control de ajuste de dioptría hasta que el
  sujeto quede enfocado.
  V. Enfoque el objeto.
  Mirando a través de los binoculares con ambos ojos,
  gire el disco de ajuste hasta que el sujeto quede
  perfectamente enfocado.
  Precaución acerca del diseño aprueba de agua
  Aunque estos binoculares son de un diseño prueba de
  agua sin ningún efecto adversa otras 5 minutos de
  inmersión a una profundidad de 1 m, no pueden usarse
  bajo el agua.
  Cuidados y almacenamiento
   Limpie el polvo con un soplador y frote suavemente
  con un paño limpio. Cuando laslentes estén
  manchados, límpielos con un paño, etc. humedecido
  con un limpiador delentes disponible en los comercios.
  No utilice disolvente o bencina orgánicos paralimplar
  los binoculares.
   Cuando no utilice los binoculares por mucho tiempo,
  guárdelos en un lugar bienventilado, evitando alta
  temperatura y humedad.
   Evite los impactos fuertes por golpes o cáidas.
   No los fuerce demasiado al plegarios.
   Si los binoculares están dañados o funcionan mal,
  llévelos a un centro de reparaciónde Olympus.
   Para obtener la información más actualizada sobre el
  distribuidor, la estación de servicio y el centro de
  atención al cliente, consulte el sitio web de Olympus
  (http://www.olympus.com/).
  Las condiciones se muestran a continuación.
  Términos y condiciones
  Esta garantía debe ser presentada en cualquier centro de
  servicio de reparación autorizado Olympus, previo a que
  cualquier reparación pueda ser hecha bajo las condiciones de
  la garantía.
  Esta garantía es válida siempre que se presenten el
  Certi cado de Garantía y una prueba de la compra.
  Esta garantía es válida solamente si el Certi cado de Garantía
  y una prueba de la compra se presentan en el centro de
  servicio de raparación Olympus.
  La garantía es válida durante 15 años a partir de la fecha de
  adquisición de los binoculares.
  Lue tämä käyttöohje huolella ennen kiikarin
  käyttöä, jotta osaat käyttää sitä oikein. Kun olet
  lukenut käyttöohjeen, säilytä se turvallisessa
  paikassa.
  Varoitus
  1. Älä koskaan katso kiikarilla suoraan aurinkoon.
  Se voi vahingoittaa silmiä.
  2. Älä aseta kiikaria suoraan auringonvaloon.
  Se saattaa aiheuttaa tulipalon.
  I. Pääosien nimet /
  Hihnan kiinnittäminen
  1
  Okulaari
  2
  Diopterin säädin
  3
  Tarkennuksen valitsin
  4
  Hihnan kiinnike
  5
  Silmäkuppi
   Jos käytät silmälaseja, säilytä silmäkuppeja
  erillään. Käytä niitä kun et käytä silmälaseja.
  II. Säädä kiikarin putkien keskinäistä etäisyyttä.
  Irrota suojus ja säädä kiikaria molemmin käsin
  siirtämällä osaa hitaasti kuvan osoittamalla tavalla.
  Suorita säätö katsomalla kiikarin läpi, kunnes
  molempien silmien näkökenttä on likiarvoisesti
  sama.
  III. Käännä tarkennuksen valitsinta samalla kun
  katsot kohdetta, kunnes vasemman silmäsi
  näkymä on tarkennettu.
  Käännä diopterin säädintä kun katsot vasemman
  okulaarin läpi (vasemmalla silmälläsi), kunnes sama
  kohde on tarkennettu.
  IV. Käännä oikean okulaarin diopterin säädintä
  samalla kun katsot oikean okulaarin läpi.
  Käännä diopterin säädintä kun katsot oikean
  okulaarin läpi (oikealla silmälläsi), kunnes sama
  kohde on tarkennettu.
  V. Tarkenna kohde.
  Katso kiikarin läpi molemmin silmin ja käännä
  tarkennuksen valitsinta, kunnes kohde on
  tarkennettu parhaiten.
  Vedenpitävää suunnittelua koskeva huomio
  Vaikka nämä kiikarit on suunniteltu vedenpitäviksi, joille
  ei tapahdu haittavaikutuksia 5 minuutin sukelluksessa 1
  metrin syvyydessä, niitä ei voi käyttää veden alla.
  Hoito ja säilytys
   Puhalla pöly pois puhaltimella ja pyyhi tämän
  jälkeen varoen puhtaalla liinalla. Tahriintuneet
  okulaarit voidaan puhdistaa liinalla, joka on
  kostutettu linssinpuhdistusaineeseen. Älä käytä
  tinneriä, bensiiniä tai orgaanisia liuottimia kiikarin
  puhdistukseen.
   Kun kiikaria ei käytetä pitkään aikaan, säilytä se
  viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä
  ilmanvaihto.
   Vältä kiikarin kolahduksista tai putoamisesta
  aiheutuvia iskuja
   Älä käsittele kiikaria liian voimakkain ottein.
   Tuo kiikari Olympuksen asiakaspalvelupisteeseen,
  jos se vahingoittuu tai jos siinä esiintyy vikoja.
   Katso viimeisimmät tiedot jälleenmyyjästä,
  asiakaspalvelupisteestä tai asiakastukipalvelusta
  Olympuksen sivustolta (http://www.olympus.com/).
  Takuuehdot näkyvät alla.
  Määräykset ja ehdot
  Tämä takuutodistus on esitettävä Olympuksen
  valtuuttamassa korjausliikkeessä ennen kuin takuun
  alaisia korjauksia voidaan tehdä.
  Tämä takuu on voimassa, jos takuutodistus ja
  ostokuitti esitetään.
  Tämä takuu on voimassa vain jos takuutodistus ja
  ostotosite voidaan esittää Olympuksen
  asiakaspalvelupisteessä.
  Takuu on voimassa 15 vuotta kiikarin hankintapäivä-
  määrästä.
  Avant d’utiliser vos jumelles, veuillez lire
  attentivement ce mode d’emploi. Puis, rangez-le
  en lieu sûr.
  Avertissement
  1.
  Ne jamais observer directement le soleil avec vos
  jumelles. Vous risquez de vous abîmer gravement la vue.
  2. Ne jamais laisser vos jumelles en plein soleil. Vous
  risquez de déclencher un feu.
  I. Nombres de las partes principales /
  Fixation de la courroie
  1
  Lentille de l’oculaire
  2
  Commande de réglage dioptrique
  3
  Molette de mise ou point
  4
  Oeillet de courroie
  5
  Oeilleton
  
  Pour une utilisation avec des lunettes, laissez l’œilleton
  replié et dépliez-le pour une utilisation sans lunettes.
  II. Régler l’écart inter-pupillaire
  Retirez les bouchons, tenez les jumelles avec les
  deux mains et ajustez-les doucement, comme montré
  sur l’illustration, tout en regardant à travers jusqu’à ce
  que le champ visuel des jumelles devienne
  approximativement le même pour les deux yeux.
  III. Tout en regardant le sujet, régler la molette de
  mise au point pour que l’image vue par l’oeil
  gauche soit bien nette.
  Tout en regardant dans l’oculaire gauche (avec votre
  oeil gauche), tourner la molette de mise au point
  jusqu’à ce que le sujet soit net.
  IV. Ajuster le réglage dioptrique de l’oculaire droit en
  regardant avec votre oeil droit.
  Tout en regardant dans l’oculaire droit (avec l’oeil
  droit), tourner la molette de réglage dioptrique jusqu’à
  ce que le même sujet soit net.
  V. Faire la mise au point du sujet.
  Tout en regardant dans les jumelles avec les deux
  yeux, tourner la molette de mise au point jusqu’à ce
  que le sujet soit net.
  Précaution sur la conception étanche
  Bien que ces jumelles aient une conception étanche
  sans effet préjudiciable observé après une immersion
  de 5 minutes à 1 m de profondeur, elles ne peuvent pas
  être utilisées dans l’eau.
  Entretien et rangement
   Retirer toute poussière avec un pinceau souf ant,
  et essuyer doucement avec un chiffon propre. Si les
  lentilles sont sales, nettoyez-les avec un chiffon imbibé
  de produit nettoyant pour objectif en vente dans le
  commerce. Ne pas utiliser de diluant, de benzine ou de
  solvants organiques pour nettoyer les jumelles.
   Si vous n’utilisez pas vos jumelles pendant une longue
  période, rangez-les dans un endroit bien aéré, à l’abri
  de l’humidité et des fortes températures.
   Eviter les chocs violents (coups, chute, etc.)
   Ne pas forcer excessivement sur vos jumelles pour
  régler l’écart inter-pupillaire ou pour les replier.
   Apportez vos jumelles à un centre de service après-
  vente Olympus si elles sont endommagées ou qu’elles
  présentent une anomalie de fonctionnement.
   Pour obtenir les dernières informations sur le
  distributeur, le poste de service et le service client,
  veuillez consulter le site Web d’Olympus
  (http://www.olympus.com/).
  Les stipulations sont indiquées ci-dessous.
  Termes et conditions
  Cette garantie doit être présentée à un centre de
  réparation agréé Olympus avant toute réparation
  effectuée aux conditions de la garantie.
  Cette garantie est valable sur présentation de la carte
  de garantie et d’un justi catif d’achat.
  Cette garantie n’est valable que sur présentation de
  la carte de garantie et d’un justi catif d’achat au
  centre de réparation Olympus.
  La garantie est valable pour une durée de 15 ans à
  compter de la date d’achat des jumelles.
  Πριν να χρησιμοποιήσετε τα κιάλια σας, διαβάστε
  προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, για να διασφαλίσετε
  τη σωστή χρήση. Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο,
  φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.
  Προειδοποίηση
  1. Μην κοιτάτε ποτέ τον ήλιο απευθείας με τα κιάλια.
  Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια όρασης.
  2. Μην αποθηκεύετε τα κιάλια σε μέρος που εκτίθεται σε
  άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Εάν συμβεί αυτό, υπάρχει
  ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
  I. Ονόματα βασικών εξαρτημάτων /
  Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι
  1
  Προσοφθάλμιος φακός
  2
  Στοιχείο ελέγχου ρύθμισης διοπτρίας
  3
  Επιλογέας εστίασης
  4
  Υποδοχή λουριού
  5
  Εξάρτημα προσοφθάλμιου
   Για χρήση με γυαλιά, αφήστε τοποθετημένα τα
  εξαρτήματα προσοφθάλμιων και για χρήση χωρίς
  γυαλιά τα εκτείνετε.
  II. Προσαρμογή της απόστασης του οπτικού πεδίου
  μεταξύ των ματιών.
  Αφαιρέστε τα καλύμματα, κρατήστε τα κιάλια και με τα
  δύο χέρια και ρυθμίστε αργά, όπως φαίνεται στην
  εικόνα, ενώ κοιτάτε μέσα από τα κιάλια, έως ότου το
  οπτικό πεδίο γίνει περίπου το ίδιο και για τα δύο μάτια.
  III. Κοιτώντας στο αντικείμενο, προσαρμόστε τον
  επιλογέα εστίασης έτσι ώστε να εστιάζεται η εικόνα
  που βλέπετε με το αριστερό σας μάτι.
  Ενώ κοιτάτε μέσα στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό
  (με το αριστερό σας μάτι), περιστρέψτε τον επιλογέα
  εστίασης έως ότου εστιαστεί το αντικείμενο.
  IV.
  Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου διόπτρας στον δεξιό
  προσοφθάλμιο φακό ενώ κοιτάτε με το δεξιό σας μάτι.
  Ενώ βλέπετε μέσα στον δεξιό προσοφθάλμιο φακό (με το
  δεξιό σας μάτι), περιστρέψτε το στοιχείο ελέγχου
  ρύθμισης διόπτρας έως ότου εστιαστεί το ίδιο αντικείμενο.
  V. Εστιάστε στο αντικείμενο.
  Ενώ βλέπετε μέσα από τα κιάλια και με τα δύο μάτια,
  περιστρέψτε τον επιλογέα εστίασης έως ότου το
  αντικείμενο βρεθεί στο ιδανικό σημείο εστίασης.
  Προσοχή όσον αφορά την υδατοστεγή σχεδίαση
  Αν και τα συγκεκριμένα κιάλια έχουν υδατοστεγή
  σχεδίαση που διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν
  δυσμενείς επιπτώσεις μετά τη βύθισή τους σε νερό
  βάθους 1 μέτρου (m) επί 5 λεπτά, δεν μπορούν να
  χρησιμοποιηθούν για υποβρύχιες δραστηριότητες.
  Φροντίδα και αποθήκευση
   Απομακρύνετε τυχόν σκόνη με ένα φυσερό και σκουπίστε
  απαλά με ένα καθαρό πανί. Αν τα προσοφθάλμια είναι
  λερωμένα, σκουπίστε τα με ένα πανί, κλπ., εμποτισμένο με
  καθαριστικό φακών του εμπορίου. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες,
  βενζίνη ή οργανικά διαλυτικά για να καθαρίσετε τα κιάλια.
   Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα κιάλια για
  μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τα σε χώρο με
  καλό εξαερισμό, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.
   Αποφεύγετε την πρόκληση ισχυρών κραδασμών από
  κρούσεις ή πτώση
   Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στα κιάλια.
   Αν τα κιάλια παρουσιάσουν βλάβη ή δυσλειτουργία,
  απευθυνθείτε στο τμήμα service της Olympus.
  
  Για τις πιο πρόσφατα ενημερωμένες πληροφορίες
  όσον αφορά τον διανομέα, το τμήμα service και το
  κέντρο υποστήριξης πελατών, ανατρέξτε στον
  ιστότοπο της Olympus (http://www.olympus.com/).
  Οι όροι αναφέρονται παρακάτω.
  Όροι
  Προτού πραγματοποιηθεί οιαδήποτε επισκευή με βάση
  τ
  ους όρους της εγγύησης, πρέπει να προσκομίσετε την παρούσα
  εγγύηση σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών της
  Olympus.
  Η παρούσα εγγύηση ισχύει αν προσκομίσετε το Πιστοποιητικό
  εγγύησης και την απόδειξη αγοράς.
  Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν επίδειξης του
  πιστοποιητικού εγγύησης και του παραστατικού αγοράς στο
  τμήμα service της Olympus.
  Η εγγύηση ισχύει για 15 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς τω
  ν
  κιαλιών.
  Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije početka
  korištenja dalekozora. Nakon što pročitate
  priručnik spremite ga na sigurno mjesto.
  Upozorenje
  1. Ne gledajte izravno u sunce kroz dalekozor.
  Može doći do gubitka vida.
  2. Ne postavljajte dalekozor na mjesto koje je
  izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti. Može doći do
  požara.
  I. Nazivi glavnih dijelova /
  Kako pričvrstiti traku
  1
  Okular
  2
  Kontrola za prilagođavanje refrakcije leće
  3
  Gumb za određivanje fokusa
  4
  Dio za traku
  5
  Sjenilo okulara
   Pri korištenju s naočalama, okulare ostavite
  uvučenima i izvucite ih samo pri korištenju bez
  naočala.
  II. Prilagodite razmak zjenica.
  Skinite poklopce, uhvatite dvogled s dvije ruke i
  polako ga prilagođavajte, prema prikazu na slici
  gledajući pritom kroz dvogled, sve dok se vidna
  polja na oba oka ne poklope.
  III. Gledajte u predmet i podesite brojčanik s
  fokusom tako da slika lijevog oka bude
  fokusirana.
  Dok gledate u lijevi okular (vašim lijevim okom) i
  okrećite brojčanik fokusa sve dok se predmet ne
  fokusira.
  IV. Prilagodite dioptrijsku kontrolu na desnom
  okularu dok gledate kroz njega desnim okom.
  Dok gledate u desni okular (vašim desnim okom),
  okrećite dioptrijski regulator sve dok isti predmet
  ne bude fokusiran.
  V. Dovedite predmet u fokus.
  Dok gledate s oba oka kroz dvogled, okrećite
  kotačić fokusa sve dok ne dobijete optimalni fokus.
  Oprez pri uporabi vodootporne izvedbe
  Iako je ovaj dvogled vodootporne izvedbe te nema
  štetnih posljedica pri uranjanju u trajanju od 5 minuta na
  dubini od 1 m, on se ipak ne može upotrebljavati pod
  vodom.
  Održavanje i čuvanje
   Uklonite prašinu pomoću puhalice i pažljivo
  prebrišite čistom krpom. Kada je okular zaprljan,
  prebrišite ga primjerice krpom namočenom u
  dostupno sredstvo za čćenje leća. Za čćenje
  dalekozora nemojte koristiti razređivač, benzin ili
  organska otapala.
   Kada dalekozor nećete koristiti dulje vremensko
  razdoblje, pohranite ga na dobro provjetreno mjesto
  bez visokih temperatura i vlažnosti.
   Izbjegavajte snažne udarce uzrokovane udaranjem
  ili ispuštanjem dalekozora.
   Ne primjenjujte silu na dalekozor.
   Ako se dalekozor ošteti ili ne radi ispravno,
  odnesite ga ovlaštenom Olympusovom servisnom
  centru.
   Najnovije informacije o distributeru, servisnim centrima
  i centru za korisničku podršku potražite na internetskoj
  stranici Olympusa (http://www.olympus.com/)
  Uvjeti su prikazani u nastavku.
  Uvjeti i odredbe
  Ovo se jamstvo mora predočiti u ovlaštenom servisnom
  centru za popravak Olympusa prije nego se mogu
  napraviti bilo kakvi popravci prema uvjetima jamstva.
  Jamstvo je važeće ako se predoče Jamstveni certi kat i
  dokaz o kupnji.
  Ovo je jamstvo valjano samo ako se jamstveni list i
  dokaz kupnje pokažu u ovlaštenom Olympuso-vom
  servisnom centru.
  Jamstvo vrijedi 15 godina od datuma kupnje
  dalekozora.
  A távcső helyes használata érdekében
  a használatbavétel előtt olvassa el gyelmesen
  a jelen útmutatót! Miután elolvasta az útmutatót,
  tárolja biztonságos helyen!
  Figyelem
  1. Soha ne nézzen a távcsővel közvetlenül a Napba!
  Látásvesztés következhet be.
  2. Ne tegye a távcsövet közvetlen napsugárzásnak
  kitett helyre! Tűzveszélyes lehet.
  I. A fő részek megnevezése /
  Hogyan rögzítse a szíjat
  1
  Szemlencse
  2
  Dioptriaállító szabályozója
  3
  Fókusztárcsa
  4
  Szíjfoglalat
  5
  Szemkagyló
   Szemüveggel való használathoz tartsa a
  szemkagylókat benyomott állapotban, szemüveg
  nélküli használathoz pedig húzza ki azokat!
  II. A két tubus közti távolság beállítása.
  Vegye le a kupakokat, két kézzel tartsa a távcsövet,
  és lassan állítsa be, ahogy az ábrán látható,
  miközben átnéz a távcsőn, amíg a látómező mindkét
  szemre közelítőleg azonos nem lesz!
  III. A céltárgyat nézve állítsa be a fókusztárcsát, hogy
  a bal szeme által látott kép éles legyen!
  Miközben a bal szemlencsébe néz (a bal szemével),
  forgassa a fókusztárcsát, amíg a tárgyat élesen nem
  látja!
  IV. Állítsa be a jobb szemlencsén lévő
  dioptriaszabályozót, miközben a jobb szemével
  néz!
  Miközben a jobb szemlencsébe néz (a jobb
  szemével), forgassa a dioptriaállító szabályozóját,
  amíg a tárgy éles nem lesz!
  V. Fókuszáljon a tárgyra!
  Mindkét szemével a távcsőbe nézve, forgassa a
  fókusztárcsát, amíg a tárgyat élesen nem látja!
  Figyelmeztetés a vízállóságra vonatkozóan
  Noha a távcső vízálló és nem tapasztalható kedvezőtlen
  hatás, amennyiben 5 percre 1 m mély vízbe teszi, nem
  használható víz alatt.
  Kezelés és tárolás
   Az esetleges port fúvókával fújja le, majd puha
  kendővel noman törölje le a lencsékről! Amennyiben
  a szemlencsék szennyezettek, törölje le azokat egy
  kereskedelmi forgalomban kapható tisztitófolyadékkal
  átitatott kendővel! Ne használjon hígítót, benzint,
  illetve szerves oldószert a távcső tisztítására!
   Ha a távcsövet hosszabb ideig nem használja,
  tárolja azokat jól szellőző helyen, kerülje a magas
  hőmérsékletet és páratartalmat!
   Kerülje a távcső ütődéséből vagy leejtéséből eredő
  erős behatásokat!
   Ne alkalmazzon túlzott erőt a távcsövön!
   Sérülés és hibás működés esetén vigye távcsövét
  Olympus szervizpontba!
   A forgalmazóval, szervizállomással és
  ügyféltámogatási központtal kapcsolatos legújabb
  információkért hivatkozzon az Olympus weboldalára
  (http://www.olympus.com/).
  A rendelkezéseket lásd lentebb.
  Feltételek és kikötések
  Ezt a garanciát be kell mutatni a hivatalos Olympus
  szervizállomáson, mielőtt bármilyen javításokat
  végeznénk a garancia feltételei szerint.
  Ez a garancia akkor érvényes, ha bemutatja a
  Garancia tanúsítványt és a vásárlást igazoló blokkot.
  Jelen garancia kizárólag a Garanciatanúsítvánnyal
  és a számlával együtt érvényes.
  A garancia a távcső vásárlásától számított 15 évig
  érvényes.
  Prima di usare il binocolo, leggere attentamente questo
  manuale per poter usare il binocolo nella maniera corretta.
  Dopo aver letto il manuale, riporlo in un luogo sicuro.
  Avvertenza
  1. Se si osserva il sole con il binocolo, c’è il pericolo
  di perdere la vista. Non guardare mai il sole
  direttamente con il binocolo.
  2.
  Non collocare il binocolo in luoghi esposti alla luce solare
  diretta, perché ciò potrebbe essere causa di incendi.
  I. Nomi delle parti /
  Per applicare la cinghia
  1
  Oculare
  2
  Comando di regolazione diottrica
  3
  Rotella per la messa a fuoco
  4
  Attacco per la cinghia
  5
  Paraocchio
   Per l’uso con occhiali: conservare i paraocchi
  riposti ed allungarli per l’uso senza occhiali.
  II. Regolare la distanza fra gli occhi.
  Rimuovere le coperture di protezione delle lenti,
  mantenere il binocolo con le due mani e, continuando a
  guardare attraverso il binocolo, regolare, lentamente,
  come mostrato in gura, no a che il campo visivo diventa
  approssimativamente lo stesso per entrambi gli occhi.
  III. Osservando il soggetto, regolare la rotella per la
  messa a fuoco in modo che l’immagine vista
  dall’occhio sinistro sia a fuoco.
  Guardando nell’oculare sinistro (con l’occhio
  sinistro), girare la rotella per la messa a fuoco no
  a quando il soggetto è a fuoco.
  IV.
  Regolare il comando di regolazione diottrica
  sull’oculare destro guardando con l’occhio destro.
  Guardando nell’oculare destro (con l’occhio destro),
  girare il comando di regolazione diottrica no a
  quando lo stesso soggetto è a fuoco.
  V. Portare il soggetto a fuoco.
  Guardando attraverso il binocolo con entrambi gli
  occhi, girare la rotella per la messa a fuoco no ad
  ottenere la messa a fuoco ottimale del soggetto.
  Precauzioni relative al design a tenuta stagna
  Anche se sono impermeabili e non risentono di effetti
  negativi in caso di immersione per 5 minuti alla
  profondità di 1 m, questi binocoli non possono essere
  utilizzati sott’acqua.
  Cura e deposito
   Eliminare eventuali tracce di polvere con un
  sof etto, e passare delicatamente il binocolo con un
  panno pulito. Quando le lenti sono sporche, passale
  con un panno imbevuto di un pulitore per lenti
  reperibile in commercio. Non usare diluente,
  benzina o solventi organici per pulire il binocolo.
   Quando si prevede di non usare il binocolo per un
  lungo periodo di tempo, riporlo in un luogo ben
  ventilato, evitando l’esposizione a temperature
  o umidità elevata.
   Evitare forti impatti causati da urti o cadute del
  binocolo.
   Non esercitare una forza eccessiva sul binocolo.
   Portare il binocolo ad un centro di assistenza
  Olympus nel caso in cui ha subito danni o quando si
  veri cano problemi di funzionamento.
   Per le ultime informazioni sul distributore, sul centro
  di assistenza e sul servizio clienti, fare riferimento al
  sito web di Olympus (http://www.olympus.com/).
  Le clausole sono indicate di seguito.
  Termini e condizioni
  Prima di qualsiasi riparazione eseguita sulla base delle
  condizioni della garanzia, bisogna presentare questa
  garanzia a un servizio di assistenza Olympus autorizzato.
  Questa garanzia è valida se si presentano il Certi cato di
  garanzia e la prova dell’acquisto.
  Questa garanzia è valida soltanto se si presentano il
  Certi cato di garanzia e la prova dell’acquisto al servizio
  di assistenza Olympus.
  La garanzia è valida per 15 anni dalla data di acquisto
  del binocolo.
  INSTRUCTIONS
  MODE D’EMPLOI
  INSTRUCCIONES
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  ИНСТРУКЦИИ
  NÁVOD K POUŽITÍ
  BETJENINGSVEJLEDNING
  JUHISED
  KÄYTTÖOHJEET
  ΟΔΗΓΙΕΣ
  UPUTE
  HASZNÁLATI ÚTMUTA
  ISTRUZIONI
  INSTRUKCIJA
  EN
  FR
  ES
  DE
  BG
  CS
  DA
  ET
  FI
  EL
  HR
  HU
  IT
  LT
  NORĀDĪJUMI
  AANWIJZINGEN
  INSTRUKSJONER
  INSTRUKCJE
  INSTRUÇÕES
  INSTRUCŢIUNI
  ИНСТРУКЦИЯ
  BRUKSANVISNING
  NAVODILA
  NÁVOD NA POUŽITIE
  UPUTSTVO ZA UPOTREBU
  TALİMATLAR
  ІНСТРУКЦІЯ
  Ε΍ΩΎηέ·
  LV
  NL
  ENNO
  PL
  PT
  RO
  RU
  SV
  SL
  SK
  SR
  TR
  UK
  AR
  Binoculars
  8 × 42 PRO / 10 × 42 PRO
  BG CSDE DA ETES FIFR
  EL
  HR HU IT
  II
  IV
  I
  III
  EN
  Model / Modèle / Modelo / Modell / Модел / Model / Model / Mudel / Malli / Μοντέλο /
  Model / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Model / Modell / Model / Modelo /
  Model / Модель / Modell / Model / Model / Model / Model / Модель /
  ί΍ήτϟ΍
  This warranty is effective only in the country or the area where this product was purchased.
  Cette garantie n’est valide que dans le pays ou la zone géographique où ce produit a été acheté.
  Esta garantía es válida solo en el país o en el área en que este producto se compró.
  Diese gewährleistung gilt nur innerhalb des landes bzw. Gebietes, in dem dieses produkt erworben wurde.
  Тази гаранция важи само за държавата или региона, откъдето е закупен продуктът.
  Tato záruka je platná pouze v zemi či oblasti, kde byl tento produkt zakoupen.
  Denne garanti gælder kun i det land eller område, hvor dette produkt blev købt.
  Garantii kehtib üksnes riigis või piirkonnas, kus käesolev toode osteti.
  Tämä takuu on voimassa vain siinä maassa tai sillä alueella, jossa tämä tuote ostettiin.
  Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα ή στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος.
  Jamstvo je valjano samo u državi ili području u kojem je ovaj proizvod kupljen.
  Ez a garancia csak abban az országban vagy területen érvényes, ahol a termék vásárlása történt.
  La presente garanzia è valida solo nel paese o nell’area in cui è stato acquistato il prodotto.
  Ši garantija galioja tik toje šalyje ar regione, kur gaminys buvo įsigytas.
  Šī garantija ir spēkā tikai tajā valstī vai reģionā, kurā šis produkts tika iegādāts.
  Deze garantie geldt uitsluitend in het land of in het gebied waarin dit product werd aangeschaft.
  Denne garantien gjelder kun i det landet eller området hvor dette produktet ble kjøpt.
  Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie kraju lub regionu, w którym zakupiono produkt.
  Esta garantia está em vigor apenas no país ou na área em que este produto foi adquirido.
  Prezenta garanţie este valabilă numai în ţara sau regiunea din care a fost achiziţionat produsul.
  Данная гарантия действует только в стране или регионе, где этот продукт был приобретен.
  Denna garanti gäller endast i det land eller område där produkten är köpt.
  Garancija velja samo v državi ali na območju nakupa izdelka.
  Táto záruka platí len v krajine alebo oblasti, kde bol tento výrobok zakúpený.
  Ova garancija važi samo u zemlji ili oblasti u kojoj je ovaj proizvod kupljen.
  Bu garanti sadece bu ürünün satın alındığı ülkede veya bölgede geçerlidir.
  Ця гарантія діє лише в країні або області, де бул
  о придбано виріб.
  .ΞΗϧϣϟ΍ ΍Ϋϫ ˯΍έη ΎϬϳϓ ϡΗ ϲΗϟ΍ ΔϘρϧϣϟ΍ ϭ΃ ΩϠΑϟ΍ ϲϓ ϻ· ϝϭόϔϣϟ΍ ϱέΎγ ϥΎϣοϟ΍ ΍Ϋϫ έΑΗό˵ϳ ϻ
  Customer / Acheteur / Comprador / Kunde / Клиент / Zákazník / Kunde / Klient /
  Asiakas / Πελάτης / Kupac / Vevő / Cliente / Klientas / Klients / Klant / Kunde /
  Klient / Comprador / Client / Покупатель / Kund / Stranka / Zákazník / Kupac /
  şteri / Покупець /
  ϥ΍ϮϨόϟ΍
  Name / Nom / Nombre / Name / Име / Jméno / Navn / Nimi / Nimi / Ονοματεπώνυμο /
  Ime / Név / Nome / Pavadinimas (vardas) / Vārds / Naam / Navn / Imię i nazwisko /
  Nome / Nume / Имя / Namn /Ime / Meno / Ime / İsim / Імя /
  Ϣγϻ΍
  Address / Adresse / Dirección / Adresse / Адрес / Adresa / Adresse / Aadress /
  Osoite / Διεύθυνση / Adresa / Cím / Indirizzo / Adresas / Adrese / Adres / Adresse /
  Adres / Morada / Adresă / Адрес / Adress / Naslov / Adresa / Adresa / Adres /
  Адреса /
  ϥ΍ϮϨόϟ΍
  Date of Purchase / Date d’achat / Fecha de compra / Kaufdatum / Дата на покупка /
  Datum prodeje / Købsdato / Ostukuupäev / Hankintapäivämäärä / Ημερομηνία αγοράς /
  Datum kupnje / Vásárlás dátuma / Data di acquisto / Pirkimo data / Pirkšanas datums /
  Datum van aankoop / Kjøpsdato / Data zakupu / Data da compra / Data achiziţiei /
  Дата покупки / Inköpsdatum / Datum nakupa / Dátum predaja / Datum kupovine /
  Date of Purchase / Дата придбання /
  ˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
  Dealer / Revendeur / Vendedor / Händler / Търговец / Prodejce / Forhandler /
  Edasimüüja / Myyjä / Αντιπρόσωπος / Prodavač / Eladó / Rivenditore / Platintojas /
  Izplatītājs / Dealer / Forhandler / Przedstawiciel / Revendedor / Dealer / Продавец /
  Återförsäljare / Ime in naslov / Predajca / Prodavac / Bayi / Дилер /
  ϞϴϛϮϟ΍
  Name and address / Nom et adresse / Nombre y dirección / Name und Adresse / Име
  и адрес / Název a adresa / Navn og adresse / Nimi ja aadress / Nimi ja osoite /
  Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση / Ime i adresa / Név és cím / Nome e indirizzo /
  Pavadinimas ir adresas / Nosaukums un adrese / Naam en adres / Navn og adresse /
  Nazwa i adres / Nome e morada / Nume şi adresă / Имя и адрес / Namn och adress /
  Ime in naslov / Názov a adresa / Ime i adresa / İsim ve adres / Імя й адреса /
  ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ Ϣγϻ΍
  1
  ) Voce
  IT
  Modello
  Tipo
  Ingrandimento
  Diametro della lente obiettivo
  Diametro della pupilla di uscita
  Campo visivo reale
  Campo visivo apparente
  *a
  Campo visivo di 1000 m
  Luminosità relativa
  Rilievo oculare
  Gamma per la regolazione diottrica
  Gamma per la regolazione della distanza fra gli occhi
  Distanza di messa a fuoco ravvicinata
  Peso
  Larghezza (Alla massima distanza oculare)
  Lunghezza
  Spessore (Alla massima distanza oculare)
  Costruzione della lente
  Rivestimento
  Lente ED
  Impermeabile
  *b
  Insieme di accessori
  2
  ) Speci che tecniche
  3
  ) Prisma a tetto
  4
  ) 9 elementi in 7 gruppi
  9 elementi in 7 gruppi
  5
  ) Rivestimento interamente multistrato, rivestimento di
  correzione di fase, rivestimento prismatico multistrato
  dielettrico, rivestimento idro e oleo repellente
  6
  ) In dotazione
  7
  ) Custodia, cinghia, tappo oculare, tappo della lente
  obiettivo, manuale di istruzioni
  *a. Cifra basata sul calcolo della ISO 14132-1: 2002.
  *b. Progettato per essere impermeabile e riempito di
  azoto, può essere immerso no ad una profondità di
  1 metro per un massimo di 5 minuti.
  Tuttavia non può essere utilizzato sott’acqua.
  1
  ) Elementas
  LT
  Modelis
  Tipas
  Didinimas
  Objektyvo lęšio skersmuo
  Išorinio vyzdžio skersmuo
  Faktinis matymo laukas
  Tikrasis matymo kampas
  *a
  Matymo laukas ties 1 000 m
  Santykinis ryškumas
  Akies reljefas
  Dioptrijų reguliavimo diapazonas
  Atstumo tarp akių reguliavimo intervalas
  Artimo fokusavimo atstumas
  Svoris
  Plotis (ties maksimaliu akių intervalu)
  Ilgis
  Storis (ties maksimaliu akių intervalu)
  Lęšių sudėtis
  Danga
  Ypač mažos sklaidos stiklo lęšis
  Atsparus vandeniui
  *b
  Komplekto dalys
  2
  ) Speci kacija
  3
  ) Stoginė prizmė
  4
  ) 9 elementai 7-iose grupėse,
  9 elementai 7-iose grupėse
  5
  ) Daugiasluoksnė danga, fazės koregavimo danga,
  dialektrinė daugiasluoksnė prizmės danga,vandenį ir
  riebalus atstumianti danga
  6
  ) Yra
  7
  ) Futliaras, dirželis, okuliaro lęšio dangtelis, objektyvo
  lęšio dangtelis, naudojimo instrukcija
  *a. Skaičiai pagal ISO 14132-1: 2002 skaičiavimus.
  *b. Azoto dujų pripildytas korpusas užtikrina žiūronų
  nepralaidumą vandeniui gylyje iki 1 metro iki 5
  minučių.
  Tačiau netinka naudoti po vandeniu.
  Prieš pradėdami naudotis žiūronais, atidžiai
  perskaitykite instrukciją, kad naudotumėtės
  jais teisingai. Perskaitę instrukciją laikykite ją
  saugioje vietoje.
  Įspėjimas
  1. Niekuomet nežiūrėkite per žiūronus tiesiai į saulę.
  Galite netekti regėjimo.
  2. Nelaikykite žiūronų vietoje, kurią veikia tiesioginiai
  saulės spinduliai. Tokiu atveju gali kilti gaisras.
  I. Pagrindinių dalių pavadinimai /
  Kaip pritvirtinti dirželį
  1
  Okuliaras
  2
  Dioptrijų reguliatorius
  3
  Židinio nuotolio reguliavimo žiedas
  4
  Dirželio tvirtinimo įtaisas
  5
  Antgalis
   Jei žiūrėsite su akiniais, antgaliai turi būti įtraukti,
  kitu atveju juos ištraukite.
  II. Sureguliuokite atstumą tarp akių.
  Nuimkite gaubtelius, laikykite žiūronus abiem
  rankomis ir, žiūrėdami pro žiūronus, pamažu juos
  reguliuokite, kaip parodyta paveikslėlyje, kol abiejų
  akių regėjimo laukas beveik sutaps.
  III. Žiūrėdami į objektą, sureguliuokite židinio
  nuotolio reguliavimo žiedą taip, kad kairiąja
  akimi matomas vaizdas būtų sufokusuotas.
  Žiūrėdami pro kairįjį okuliarą (kairiąja akimi), sukite
  židinio nuotolio reguliavimo žiedą tol, kol
  sufokusuosite objektą.
  IV. Žiūrėdami dešiniąja akimi, sureguliuokite
  dioptrijų reguliatorių dešiniajame okuliare.
  Žiūrėdami pro dešinįjį okuliarą (dešiniąja akimi), sukite
  dioptrijų reguliatorių tol, kol sufokusuosite tą patį objektą.
  V. Sufokusuokite objektą.
  Abiem akimis žiūrėdami pro žiūronus, sukite židinio
  nuotolio reguliavimo žiedą tol, kol optimaliai
  sufokusuosite objektą.
  Įspėjimas dėl vandeniui atsparios konstrukcijos
  Nors šie žiūronai yra vandeniui atsparios
  konstrukcijos, dėl kurios nėra neigiamo poveikio 5
  minutes panardinus į 1 m gylio vandenį, jų negalima
  naudoti po vandeniu.
  Priežiūra ir laikymas
   Pašalinkite dulkes oro pūstuvu ir atsargiai
  nušluostykite švariu skudurėliu. Kai susitepa
  okuliarai, nušluostykite skudurėliu ar pan., sudrėkinę
  parduotuvėse įsigyjamu lęšių valikliu. Okuliarams
  valyti nenaudokite skiediklio, benzino
  ar organinių tirpiklių.
   Jei žiūronų nenaudosite ilgą laiką, laikykite juos
  gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo aukštos
  temperatūros ir drėgmės.
   Saugokite žiūronus nuo stiprių smūgių, galimų juos
  trankant ar numetant.
  
  Naudodami žiūronus nenaudokite per daug jėgos.
   Žiūronams sugedus ar blogai veikiant, pateikite juos
  „Olympus“ įgaliotam serviso punktui.
   Naujausią informaciją apie platintoją, aptarnavimo
  vietas ir klientų aptarnavimo centrą ieškokite
  „Olympus“ interneto svetainėje
  (http://www
  .olympus.com/).
  Nuostatos pateiktos toliau.
  Sąlygos ir nuostatos
  Pagal šios instrukcijos sąlygas, prieš atliekant bet
  kokius taisymus ši instrukcija turi būti pateikta
  įgaliotame „Olympus“ taisymo centre.
  Ši garantija galioja pristačius garantinį serti katą ir
  pirkimo įrodymą.
  Ši garantija galioja tik jei „Olympus“ remonto
  serviso punkte pateikiamas garantijos liudijimas
  ir pirkimo kvitas.
  Garantija galioja 15 metų nuo žiūronų įsigijimo
  dienos.
  LT
  Voor het gebruik van deze verrekijker dient deze
  handleiding aandachtig doorgelezen te worden om
  een juist gebruik te waarborgen. Na het lezen dient
  u de handleiding op een veilige plaats te bewaren.
  Waarschuwing
  1. Kijk nooit direct in de zon met een verrekijker.
  Dit kan gezichtsverlies veroorzaken.
  2.
  Leg de verrekijker niet op plaatsen die blootgesteld zijn
  aan direct zonlicht. Als dit gebeurt, kan er brand ontstaan.
  I. Namen van hoofdonderdelen /
  Hoe bevestigt u de riem
  1
  Oculair
  2
  Dioptrieregelaar
  3
  Scherpstelknop
  4
  Bevestiging camerariem
  5
  Oogkapje
   Draai de oogkapjes omlaag als u een bril draagt,
  en draai ze naar buiten als u geen bril draagt.
  II. Pas de afstand tussen de oculairs aan.
  Verwijder de dopjes en pas de verrekijker met beide
  handen aan door deze langzaam te bewegen, zoals
  weergegeven op de afbeelding. Voer de aanpassing
  uit terwijl u door de verrekijker kijkt, totdat beide
  ogen praktisch het zelfde beeldveld zien.
  III. Kijk naar het object en stel de scherpstelring in
  zodat uw linkeroog een scherp beeld ziet.
  Terwijl u naar het object kijkt met het linker oculair
  (met uw linkeroog), draai aan de scherpstelring
  totdat u het gewenste object scherp ziet.
  IV. Stel de dioptrieregelaar met het rechter oculair in
  terwijl u met uw rechteroog kijkt.
  Draai aan de dioptrieregelaar terwijl u (met uw
  rechteroog) door het rechter oculair kijkt, tot
  hetzelfde object scherpgesteld is.
  V. Stel het object scherp.
  Draai, terwijl u met beide ogen door de verrekijker
  kijkt, aan de scherpstelring tot het object optimaal
  scherpgesteld is.
  Opgelet op het waterdicht ontwerp
  Hoewel deze verrekijkers een waterdicht ontwerp
  hebben zonder schadelijke gevolgen bij onderdompeling
  gedurende van 5 minuten op een diepte van 1 m,
  kunnen ze niet onder water worden gebruikt.
  Onderhoud en opslag
   Verwijder eventueel stof met een blaaskwastje en wrijf
  voorzichtig met een schone doek schoon. Als er zich
  vlekken op de oculairs bevinden, wrijf ze dan met een
  doek schoon, enz., bevochtigd met een in de handel
  verkrijgbaar lensreinigingsmiddel. Gebruik geen
  verdunningsmiddel, benzine of organische
  oplosmiddelen om de verrekijker te reinigen.
   Als de verrekijker langere tijd niet wordt gebruikt, berg
  deze dan op een goed geventileerde plaats op en
  vermijd hoge temperaturen en vocht.
   Voorkom grote krachtinwerking door stoten of laten
  vallen van de verrekijker
   Gebruik geen overmatige kracht op de verrekijker.
   Breng uw verrekijker naar de Olympus servicedienst
  als deze beschadigd of defect is.
   De recentste informatie van de distributeur, het
  servicecentrum en de klantenondersteuning vindt u op
  de website van Olympus (http://www.olympus.com/).
  De bepalingen zijn hieronder weergegeven.
  Gebruiksvoorwaarden
  Deze garantie moet bij een door Olympus
  geautoriseerde reparatieservicedienst worden
  overgelegd voordat een reparatie onder de
  garantievoorwaarden kan worden uitgevoerd.
  Deze garantie is geldig als de garantieverklaring en
  het aankoopbewijs worden overgelegd.
  Deze garantie is alleen geldig als de garantieverklaring
  en het aankoopbewijs bij de Olympus reparatie-service-
  dienst worden overgelegd.
  De garantie geldt voor 15 jaar vanaf de aankoopdatum
  van de verrekijker.
  Før du tar i bruk kikkerten bør du lese nøye
  gjennom denne bruksanvisningen for å sikre
  korrekt bruk. Oppbevar deretter bruksanvis-
  ningen på et sikkert sted.
  Advarsel
  1. Se aldri direkte på solen med kikkerten. Det kan
  føre til synstap.
  2. Ikke legg kikkerten på steder som er utsatt for
  direkte sollys. Det kan føre til brann.
  I. Navn på deler /
  Feste stroppen
  1
  Okular
  2
  Dioptrijusteringskontroll
  3
  Fokusring
  4
  Stroppfeste
  5
  Øyering
   Skal brukes i kombinasjon med briller. Oppbevar
  øyekoppene og utvid disse for bruk uten briller.
  II. Juster øyeavstand.
  Fjern dekselet og juster kikkerten langsomt med
  begge hender som vist på illustrasjonen. Fortsett
  justeringen mens du ser i kikkerten helt til
  synsfeltet blir en enkel sirkel.
  III. Juster fokusringen mens du ser på objektet.
  Bildet du ser med venstre øye burde være i
  fokus.
  Mens du ser inn i venstre okular (med ditt venstre
  øye), roteres fokusringen til objektet er i fokus.
  IV. Juster diopterkontrollen på høyre okular mens
  du ser med ditt høyre øye.
  Mens du ser inn i høyre okular (med ditt høyre
  øye), roteres diopterjusteringskontrollen til det
  samme objektet er i fokus.
  V. Fokuser på objektet.
  Mens du ser igjennom kikkerten med begge øyne,
  roteres fokusringen til objektet er i optimalt fokus.
  Advarsel om vanntett design
  Selv om denne kikkerten har et vanntett design og kan
  være nedsenket i 5 minutter på 1 meters dybde uten å
  ta skade av det, kan de ikke brukes under vann.
  Vedlikehold og oppbevaring
   Fjern alt støv med en blåser og tørk forsiktig av
  med en ren klut. Hvis okularene er tilsmusset kan
  du tørke dem av med en klut som er fuktet med
  vanlig linserensevæske. Ikke bruk fortynnere,
  bensin eller organiske løsemidler for å rengjøre
  kikkerten.
   Hvis kikkerten ikke brukes i lengre perioder skal
  den oppbevares på et godt ventilert sted. Unngå
  høye temperaturer og høy luftfuktighet.
   Ikke utsett kikkerten for sterke støt eller la den falle.
   Ikke bruk makt ved bruk av kikkerten.
   Lever inn kikkerten til en Olympus-servicestasjon
  dersom den er skadet eller ikke fungerer korrekt.
   Du nner den nyeste informasjonen fra distributør,
  servicestasjon og kundesupportsenter på
  (http://www.olympus.com/).
  Bestemmelsene vises nedenfor.
  Generelle betingelser
  Denne garantien må presenteres på et fra
  Olympus autorisert servicested før eventuelle
  reparasjoner kan gjøres under garantivilkårene.
  Denne garantien er gyldig dersom garantiserti ka-
  tet og kjøpsbeviset presenteres.
  Garantien er bare gyldig hvis garantiserti kat og
  kjøpsbevis kan fremvises for Olympus-service-
  stasjonen som utfører reparasjonen.
  Garantien er gjyldig i 15 år fra kjøpsdatoen for
  kikkert.
  Lai nodrošinātu binokļa pareizu lietošanu,
  vispirms rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
  Pēc rokasgrāmatas izlasīšanas glabājiet to
  drošā vietā.
  Brīdinājums
  1. Ar binokli nekad neskatieties tieši saulē. Tā var
  zaudēt redzi.
  2. Nenovietojiet binokli tiešā saules gaismā. Tas var
  izraisīt ugunsgrēku.
  I. Galveno daļu nosaukumi /
  kā piestiprināt siksniņu
  1
  Okulārs
  2
  Dioptriju regulēšanas skala
  3
  Fokusa skala
  4
  Siksniņas stiprinājums
  5
  Acu aizsargs
   Ja skatāties binoklī caur brillēm, ievelciet
  okulārus, ja brilles neizmantojat – izvelciet
  okulārus.
  II. Pielāgojiet attālumu starp okulāriem.
  Noņemiet vāciņus, turiet binokli ar abām rokām, un
  skatoties tajā, lēnām regulējiet to, kā parādīts
  attēlā, līdz redzamais laukums abām acīm ir
  apmēram vienāds.
  III. Skatoties uz objektu, noregulējiet fokusa
  iestatīšanas ripu tā, lai attēls, ko redz kreisā acs,
  būtu fokusā.
  Skatoties kreisajā okulārā (ar kreiso aci), grieziet
  fokusa iestatīšanas ripu, līdz apskates objekts ir
  fokusā.
  IV. Skatoties ar labo aci, noregulējiet dioptriju
  noregulēšanas ripu uz labā okulāra.
  Skatoties labajā okulārā (ar labo aci), grieziet
  dioptriju noregulēšanas ripu, līdz tas pats objekts ir
  fokusā.
  V. Noregulējiet binokli, lai apskates objekts būtu
  fokusā.
  Skatoties binoklī ar abām acīm, grieziet fokusa
  iestatīšanas ripu, līdz apskates objekta fokuss ir
  optimāls.
  Brīdinājums par ūdensdrošo konstrukciju
  Lai gan šī binokļa konstrukcija ir ūdensdroša un
  iegremdēšanai uz 5 minūtēm 1 m dziļumā nav
  nelabvēlīgas ietekmes, to nevar lietot zem ūdens.
  Apkope un uzglabāšana
   Ar pūtēju nopūtiet visus putekļus un uzmanīgi
  noslaukiet ar tīru drānu. Kad okulāri ir nosmērēti,
  noslaukiet tos ar drānu, kas samērcēta ar atsevišķi
  nopērkamu objektīva tīrīšanas šķidrumu. Binokļa
  tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, benzīnu vai
  organiskos šķīdinātājus.
   Kad binokli nav paredzēts ilgstoši lietot, uzglabājiet
  to labi vēdināmā vietā, kur nav augsta temperatūra
  un mitrums.
   Izvairieties no stipriem triecieniem, ko izraisa sitieni
  pa binokli vai tā nomešana.
   Nepielieciet binoklim pārāk lielu spēku.
   Ja binoklis ir bojāts vai nepareizi darbojas, nododiet
  to „Olympus“ servisa punktā.
  
  Jaunāko informāciju par izplatītāju, servisa darbnīcu
  un klientu atbalsta cetru skatiet Olympus tīmekļa
  vietnē (http://www.olympus.com/).
  Noteikumus lasiet turpinājumā.
  Noteikumi un nosacījumi
  Lai būtu iespējams veikt remontu saskaņā ar garantijas
  nosacījumiem, Olympus apstiprinātā remonta un
  apkopes centrā jāuzrāda šis garantijas apliecinājums.
  Šī garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts garantijas
  apliecinājums un pierādījums par produkta iegādi.
  Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja „Olympus“ remonta un
  servisa punktā ir iesniegts Garantijas serti kāts un
  iegādes apliecinājums.
  Garantija ir derīga 15 gadus kopš binokļa iegādes
  datuma.
  Przed skorzystaniem z lornetki nalezy uwaznie
  przeczytac niniejsza instrukcje, a nastepnie
  przechowywac ja w bezpiecznym miejscu. Po
  przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w
  bezpiecznym miejscu.
  Ostrzeżenie
  1. W żadnym wypadku nie wolno patrzeć przez lornetkę
  bezpośrednio na słońce. Grozi to utrata wzroku.
  2. Nie wolno kłaść lornetki w miejscu wystawionym na
  bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to
  spowodować zaprószenie ognia.
  I. Nazwy głównych elementów /
  sposób mocowania paska
  1
  Okular
  2
  Układ regulacji dioptrii
  3
  Pokrętło regulacji ostrości
  4
  Zaczep paska
  5
  Muszla oczna
   Aby używać lornetki, mając założone okulary, należy
  zwinąć gumki okularów lornetki. Aby używać lornetki,
  nie mając założonych okularów, gumki należy
  rozwinąć.
  II. Wyreguluj rozstaw oczu.
  Zdejmij osłony, złap lornetkę obiema rękami i powoli
  reguluj rozstaw w sposób pokazany na rysunku, patrząc
  przez lornetkę, aż pole widzenia obu oczu będzie mniej
  więcej takie same.
  III. Patrzac na obiekt, wyreguluj ostrosc pokretlem tak,
  aby obraz widziany przez lewe oko byl ostry.
  Patrząc w lewy okular lornetki (lewym okiem), obracaj
  pokrętło regulacji ostrości, aż obiekt będzie ostry.
  IV. Wyreguluj diopter w prawym okularze, patrząc
  prawym okiem.
  Patrząc w prawy okular lornetki (prawym okiem), obracaj
  pokrętło regulacji dioptera, aż ten sam obiekt będzie
  ostry.
  5. Wyreguluj ostrość obiektu.
  Patrząc przez oba okulary lornetki, obracaj pokrętło
  regulacji ostrości, aż ostrość obiektu będzie optymalna.
  Ostrzeżenie związane z wodoszczelną konstrukcją
  Mimo że te okulary mają wodoszczelną konstrukcję,
  dzięki której nie są narażone na szkodliwe działanie
  wody po zanurzeniu na 5 minut na głębokość 1 m, nie
  można ich używać pod wodą.
  Środki ostrożności i przechowywanie
   Usuń cały kurz za pomocą dmuchawy i ostrożnie wytrzyj
  urządzenie czystym kawałkiem materiału. W przypadku
  zaplamienia okularów wytrzyj zanieczyszczenia
  kawałkiem materiału zwilżonym płynem do czyszczenia
  soczewek dostępnym w sprzedaży. Do czyszczenia
  lornetki nie wolno używać rozcieńczalnika, benzyny lub
  rozpuszczalnika do związków organicznych.
   Jeśli nie używasz lornetki przez dłuższy czas, przechowuj
  ją w przewiewnym miejscu i nie wystawiaj jej na działanie
  wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności.
   Należy unikać silnych wstrząsów powstałych wskutek
  uderzenia lub upadku lornetki.
   Nie naciskaj na lornetkę zbyt mocno.
   W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania
  lornetki należy dostarczyć ją do punktu serwisowego
  Olympus.
   Najnowsze informacje o dystrybutorach, punktach
  serwisowych i punktach obsługi klienta można znaleźć w
  witrynie internetowej rmy
  Olympus
  (http://www.olympus.com/).
  Poniżej opisano warunki.
  Warunki
  Do przeprowadzenia naprawy objętej warunkami umowy
  gwarancyjnej konieczne jest wcześniejsze dostarczenie do
  autoryzowanego punktu serwisowego Olympus ważnej
  gwarancji.
  Niniejsza gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku
  dostarczenia karty gwarancyjnej i dowodu zakupu urządzenia.
  Niniejsza gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku
  dostarczenia do punktu serwisowego Olympus karty
  gwarancyjnej i dowodu zakupu urządzenia.
  Gwarancja obowiązuje przez 15 lat od daty zakupu lornetki.
  Antes de usar os seus binóculos, leia cuidadosa-
  mente este manual para se assegurar do uso
  correcto dos mesmos. Depois de ler este manual,
  guarde-o num local seguro.
  Advertência
  1. Pode ocorrer perda de visão no caso de usar os
  binóculos para observar o sol. Nunca olhe
  directamente para o sol.
  2. Não deixe os binóculos num local sujeito a luz
  directa do sol. Há possibilidades de o aparelho
  pegar fogo se isto ocorrer.
  I. Nomes das peças principais /
  Prender a correia
  1
  Ocular
  2
  Controlo de ajuste de dioptria
  3
  Selector de foco
  4
  Suporte para a correia
  5
  Anel da ocular
   Para usá-lo com óculos, guarde os anéis das
  oculares e estenda-os para utilizá-lo sem os óculos.
  II. Ajuste o intervalo entre os olhos.
  Retire as tampas, segure o binóculo com ambas as mãos
  e faça o ajuste lentamente, como mostra a ilustração,
  olhando através do binóculo até que o campo de visão
  seja aproximadamente o mesmo para ambos os olhos.
  III. Fixando a vista no sujeito, ajuste o dial de foco de
  maneira que a imagem vista pelo seu olho
  esquerdo que em foco.
  Olhando pela ocular esquerda (com seu olho esquerdo)
  gire o dial de foco até que o sujeito que bem focalizado.
  IV. Ajuste o controle de dioptria na ocular direita ao
  xar a vista com o olho direito.
  Olhando pela ocular direita (com seu olho direito),
  gire o controle de ajuste de dioptria até que o
  mesmo sujeito que em foco.
  V. Coloque o sujeito em foco.
  Olhado pelos binóculos com os dois olhos, gire o dial
  de foco até que o sujeito que totalmente em foco.
  Precaução com o design à prova de água
  Embora estes binóculos tenham sido projetados para
  ser impermeáveis limitando-se a nenhum efeito adverso
  por imersão em profundidade de 1 metro durante cinco
  minutos, eles não podem ser usados debaixo da água.
  Cuidados e armazenamento
   Retire toda a poeira com um assoprador e limpe com
  um pano limpo. Se as lentes estiverem manchadas,
  limpe-as com um pano humedecido com um líquido
  limpador de lentes do tipo disponível no comércio.
  Não use dissolventes, benzina ou solventes
  orgânicos para limpar os binóculos.
   Quando os binóculos não estiverem a ser usados por
  um período longo de tempo, guarde-os num local bem
  ventilado, evitando altas temperaturas e humidade.
   Evite fortes impactos causados por batidas ou
  quedas dos binóculos.
   Não aplique força excessiva nos binóculos.
   Sempre que os seus binóculos estiverem dani cados
  ou não estejam a funcionar correctamente, leve-os ao
  posto de assistência técnica da Olympus.
   Para as informações mais recentes do distribuidor,
  estação de assistência ou centro de apoio ao cliente,
  consulte o website da Olympus
  (http://www.olympus.com/).
  As cláusulas são abaixo mostradas.
  Termos e condições
  Antes de ser realizada qualquer reparação ao abrigo
  da garantia, deve apresentar esta garantia junto de
  um reparador autorizado da Olympus.
  Esta garantia é válida se apresentar o Certi cado de
  Garantia e a prova de compra.
  Esta garantia é valida somente quando se apresen-tar
  o Certi cado de Garantia e prova de compra
  ao Centro de Assistência Técnica Autorizado da
  Olympus.
  A garantia é válida por 15 anos a partir da data de
  compra dos binóculos.
  Înainte de a utiliza binoclul, citiţi cu atenţie
  acest manual pentru a vă asigura că îl utilizaţi
  corect. După ce aţi citit manualul, depozitaţi-l
  într-un loc sigur.
  Avertisment
  1. Nu priviţi niciodată direct la soare cu binoclul.
  Puteţi suferi o pierdere a vederii.
  2. Nu puneţi binoclul într-un loc a at direct în razele
  soarelui. Există pericolul declanşării unui incendiu.
  I. Numele principalelor componente /
  Cum să ataşaţi şnurul
  1
  Ocular
  2
  Ajustare dioptrii
  3
  FocalizareŞ
  4
  Urechi şnur
  5
  Cupă ochi
   Pentru a-l folosi cu ochelari, depozitaţi cupele
  de ochi şi extindeţi-le pentru a-l folosi fără
  ochelari.
  II. Reglarea distanţei oculare.
  Îndepărtaţi capacul, ţineţi binoclul cu ambele mâini
  şi reglaţi încet în timp ce vă uitaţi prin acesta, aşa
  cum se arată în gură, până când câmpul vizual
  devine aproximativ acelaşi pentru ambii ochi.
  III. Uitându-vă la subiect, rotiţi focalizarea, astfel
  încât imaginea văzută de ochiul stâng să e
  focalizată.
  În timp ce vă uitaţi în ocularul din stânga (cu ochiul
  stâng), rotiţi focalizarea până când subiectul este
  focalizat.
  IV. Reglaţi controlul dioptriei de pe ocularul drept
  în timp ce vă uitaţi cu ochiul drept.
  În timp ce vă uitaţi în ocularul din dreapta (cu
  ochiul drept), rotiţi reglajul dioptriei până când
  acelaşi subiect este focalizat.
  V. Focalizaţi subiectul.
  În timp ce vă uitaţi prin binoclu cu ambii ochi, rotiţi
  focalizarea, până când subiectul este focalizat
  optim.
  Atenţie la designul rezistent la apă
  Cu toate că acest binoclu dispune de un design
  rezistent la apă care nu are efecte adverse la o
  imersiune în apă pentru 5 minute la o adăncime de 1 m,
  acesta nu poate folosit sub apă.
  Întreţinere şi depozitare
   Îndepărtaţi praful cu o su antă şi ştergeţi cu grijă cu
  ajutorul unei cârpe curate. Când ocularii sunt
  murdari, ştergeţi-i cu o cârpă etc., înmuiată într-un
  lichid special pentru curăţat lentile. Nu utilizaţi
  diluant, gaz sau solvenţi organici pentru a curăţa
  binoclul.
   Când nu utilizaţi binoclul pentru o perioadă mai
  lungă de timp, depozitaţi-l într-un loc bine aerisit,
  evitând temperaturile înalte şi umiditatea.
   Evitaţi impacturile dure cauzate de lovirea sau
  scăparea acestuia pe jos.
   Nu utilizaţi forţă excesivă asupra binoclului.
  
  Aduceţi binoclul la staţia de service Olympus de ecare
  dată când se defectează sau funcţionează incorect.
  
  Pentru ultimele informaţii despre distribuitori, service-uri
  și centre de suport pentru clienţi, consultaţi pagina de
  web Olympus (http://www.olympus.com/).
  Prevederile sunt arătate mai jos.
  Termeni şi condiţii
  Această garanţie trebuie prezentată la un service de
  reparaţii autorizat Olympus înainte ca orice reparaţie
  să poată efectuată în baza garanţiei.
  Această garanţie este validă doar dacă Certifcatul
  de Garanţie sunt prezentate.
  Această garanţie este validă doar dacă Certi catul
  de Garanţie şi dovada achiziţionării sunt prezentate
  la service-ul de reparaţii autorizat Olympus.
  Garanţia este validă pentru 15 ani de la data
  achiziţionării binoclului.
  Для правильного пользования биноклем
  необходимо предварительно прочитать
  настоящее руководство. После прочтения
  сохраните его в безопасном месте.
  Предупреждение
  1. Не смотрите на солнце через бинокль. Это может
  привести к потере зрения.
  2. Не оставляйте бинокль под прямым солнечным
  светом. Это может привести к пожару.
  I. Названия основных частей /
  Закрепление ремешка
  1
  Окуляр
  2
  Регулировка оптической силы
  3
  Кольцо фокусировки
  4
  Крепление ремешка
  5
  Наглазник
   При использовании с очками, переместите
  наглазники в положение хранения, и выдвиньте их
  при использовании без очков.
  II. Отрегулируйте межцентровое расстояние.
  Снимите крышки, и удерживая бинокль обеими
  руками и глядя через него, как показано на рисунке,
  медленно настраивайте его до приблизительного
  совмещения полей зрения для обоих глаз.
  III.
  Глядя на объект настройте фокусировку, чтобы
  видимое левым глазом изображение стало резким.
  Глядя в левый окуляр (левым глазом),
  поворачивайте регулятор фокусировки, пока объект
  не станет резким.
  IV. Настройте диоптрийную поправку в правом
  окуляре, глядя в него правым глазом.
  Глядя в правый окуляр (правым глазом),
  поворачивайте регулятор диоптрийной настройки,
  пока тот же самый объект не станет резким.
  V. Сфокусируйтесь на объекте.
  Глядя в бинокль обоими глазами, поворачивайте
  регулятор фокусировки, пока объект не станет резким.
  Предостережение относительно
  водонепроницаемой конструкции
  Хотя водонепроницаемая конструкция этого бинокля
  обеспечивает отсутствие неблагоприятного
  воздействия при погружении в течении 5 минут на
  глубину 1 м, его нельзя использовать под водой.
  Уход и хранение
   Чтобы удалить пыль, воспользуйтесь
  приспособлением для обдува или протрите кусочком
  чистой ткани. Для удаления пятен с окуляра протрите
  его кусочком ткани, смоченным в растворе для
  очистки линз. Для чистки бинокля не следует
  пользоваться разбавителем, бензином или
  органическими растворителями.
   Хранить бинокль рекомендуется в хорошо
  проветриваемом месте. Избегайте высокой
  температуры и в
  лажности.
   Не рекомендуется подвергать бинокль сильным ударам
   Не следует при пользовании биноклем прилагать
  излишнее усилие.
   При повреждении бинокля обратитесь в сервисный
  центр Olympus.
   За последней информацией о дистрибьюторе,
  сервисном центре и центре поддержки клиентов
  обращайтесь на веб-сайт Olympus
  (http://www.olympus.com/).
  Условия указаны ниже в настоящем руководстве.
  Условия гарантии
  Необходимым условием любого технического
  обслуживания по настоящей гарантии в авторизованном
  сервисном центре Olympus является предоставление
  этого гарантийного сертификата.
  Гарантия действительна в случае предоставления
  гарантийного сертификата и документа,
  подтверждающего покупку.
  Гарантия действительна только в случае предоставления
  в сервисный центр Olympus гарантийного сертификата и
  документа, подтверждающего покупку.
  Гарантия длительностью 15 лет действует с даты покупки
  бинокля.
  Läs igenom bruksanvisningen noga innan du
  börjar använda kikaren så att du kan använda
  den på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvis-
  ningen på ett säkert ställe.
  Varning
  1. Titta aldrig direkt mot solen genom kikaren.
  Det kan orsaka nedsatt synförmåga.
  2. Lägg inte kikaren på en plats där den utsätts för
  direkt solljus. Det kan orsaka brand.
  I. Kikarens huvuddelar/
  Hur du sätter fast remmen
  1
  Okular
  2
  Dioptrijustering
  3
  Fokuseringsratt
  4
  Remfäste
  5
  Ögonmussla
   Om du ska använd
  a kikaren med glasögon låter
  du ögonmusslorna sitta inskjutna. Dra ut dem för
  användning utan glasögon.
  II. Justera avståndet mellan ögonen.
  Ta bort skyddet och justera kikaren med båda händerna
  genom att röra på kikaren långsamt på det sätt som
  bilden visar. Titta i kikaren under tiden och justera
  inställningen tills synfältet utgör en enhetlig cirkel.
  III. Välj ut ett föremål som du vill titta på och vrid
  på fokuseringsratten tills föremålet som du
  tittar på med vänster öga syns tydligt.
  Titta i det vänstra okularet (med vänster öga) och
  vrid samtidigt på fokuseringsratten tills föremålet
  syns tydligt.
  IV. Vrid på dioptrijusteringen på det högra okularet
  medan du tittar i det med höger öga.
  Titta i det högra okularet (med höger öga) och vrid
  samtidigt på dioptrijusteringen tills samma föremål
  syns tydligt.
  V. Ställ in skärpan på motivet.
  Titta i kikaren med båda ögonen och vrid
  fokuseringsratten tills motivet är helt i fokus.
  Varning om vattentät design
  Trots att dessa kikare har en vattentät design som inte har
  någon negativ inverkan vid nedsänkning under 5 minuter
  med ett djup på 1 m så kan de inte användas under vatten.
  Skötsel och förvaring
   Blås bort eventuellt damm med en blåsborste och
  torka försiktigt med en ren trasa. Om okularet är
  smutsigt kan du torka rent det med en trasa eller
  liknande som är lätt fuktad med vanlig linsrengöring
  ( nns i handeln). Använd inte thinner, bensin eller
  organiska lösningsmedel för att rengöra kikaren.
   Om kikaren inte ska användas under en längre tid
  ska den förvaras på en väl ventilerad plats. Utsätt
  inte kikaren för höga temperaturer eller fukt.
   Utsätt inte kikaren för kraftiga stötar som t.ex.
  orsakas av att du stöter i eller tappar den.
   Utsätt inte kikaren för överdrivet hårdhänt behandling.
   Om kikaren har skadats eller fungerar felaktigt ska
  du ta med den till en Olympus-servicestation.
   För den senaste informationen om återförsäljare,
  servicestation och kundservicecenter hänvisas till
  Olympus webbplats (http://www.olympus.com/).
  Bestämmelserna anges nedan.
  Allmänna villkor
  Denna garanti måste visas upp vid en av Olympus
  auktoriserat servicecenter innan någon reparation kan
  ske enligt villkoren i garantin.
  Denna garanti är giltig om garantibeviset och
  inköpskvittot uppvisas.
  Garantin gäller endast om garantibeviset och köpbeviset
  uppvisas på servicestationen.
  Garantin gäller i 15 år från kikarens inköpsdatum.
  Pre upotrebe dvogleda pažljivo pročitajte
  uputstvo da biste ga pravilno koristili. Uputstvo
  nakon čitanja odložite na sigurno mesto.
  Upozorenje
  1. Nikad kroz dvogled ne gledajte direktno u sunce.
  Može doći do gubitka vida.
  2.
  Ne ostavljajte dvogled na mestu izloženom direktnom
  sunčevom svetlu. Ovo može izazvati požar.
  I. Nazivi glavnih delova /
  Način postavljanja kaiša
  1
  Okular
  2
  Prsten za izoštravanje sočiva
  3
  Točkić za podešavanje fokusa
  4
  Prorez za nameštanje kaiša
  5
  Štitnik za oko
   Ako koristite naočare, ostavite štitnike za oko
  smeštene, a izvucite ih kada gledate kroz
  dvogled bez naočala.
  II. Prilagođavanje dvogleda prema rastojanju oči.
  Skinite poklopce, držite dvogled sa obe ruke i dok
  gledate kroz dvogled rukama polako podešavajte
  odgovarajući deo, kao što je prikazano na slici, sve dok
  se vidno polje ne postane otprilike jednako za oba oka.
  III. Dok gledate na objekat, okrećite točkić za
  podešavanje fokusa sve dok se slika ne nađe u
  fokusu na levom oku.
  Dok gledate kroz levi okular (sa levim okom),
  okrećite točkić za podešavanje fokusa sve dok se
  objekat ne nađe u fokusu.
  IV. Podesite prsten za korekciju dioptrije na
  desnom okularu, dok gledate sa desnim okom.
  Dok gledate kroz desni okular (sa desnim okom),
  okrećite točkić za korekciju dioptrije sve dok se
  objekat ne nađe u fokusu.
  V. Dovođenje objekta u fokus.
  Dok sa oba oka gledate kroz dvogled, okrećite
  točkić za podešavanje fokusa sve dok se objekat
  ne nađe u optimalnom fokusu.
  Oprez u vezi sa vodootpornim dizajnom
  Iako ovaj dvogled ima vodootporni dizajn koji nema
  Bu dürbünü kullanmadan önce doğru
  kullanılmasını sağlamak amacıyla bu kılavuzu
  dikkatle okuyun. Kılavuzu okuduktan sonra
  güvenli bir yerde muhafaza edin.
  Uyarı
  1. Dürbünle, asla doğrudan güneşe bakmayın.
  Görme kaybı oluşabilir.
  2. Dürbünü, doğrudan güneş ışığı alan yerlerde
  bırakmayın. Bunu yapmak yangına yol açabilir.
  I. Ana parçaların isimleri /
  Kayışın takılması
  1
  Oküler
  2
  Diyoptri Ayar Kontrolü
  3
  Netlik Ayarı
  4
  Kayış Yeri
  5
  Vizör Lastiği
   Gözlükle kullanım için göz kapaklarını sabit
  tutun, gözlüksüz kullanım için kapakları
  genişletin.
  II. Göz aralığını ayarlayın.
  Kapağı çıkartın, dürbünü her iki elinizle tutun ve
  dürbünden bakarken görüş alanı her iki göz için de
  yaklaşık aynı oluncaya kadar resimde gösterilen
  şekilde dürbünü yavaşça hareket ettirerek
  ayarlayın.
  III. Nesneye bakarak, görüntü sol gözünüzle net
  olarak görünecek şekilde netlik ayarını çevirin.
  Sol okülerden bakarken (sol gözünüzle), nesne
  netleninceye kadar netlik ayarını çevirin.
  IV. Sağ gözünüz ile bakarken sağ okülerdeki
  diyoptri kontrolünü ayarlayın.
  Sağ okülerden bakarken (sağ gözünüzle), aynı
  nesne netleninceye kadar diyoptri ayar kontrolünü
  çevirin.
  V. Nesneyi netleştirin.
  Her iki gözle dürbünden bakarken, nesnenin
  optimum netliği sağlanıncaya kadar netlik ayarını
  çevirin.
  Su geçirmez tasarımda dikkat edilecekler
  Her ne kadar bu dürbünün 1 metre derinlikte 5 dakika
  boyunca sıvıya daldırma halinde olumsuz etki
  Перш ніж користуватися біноклем, уважно
  ознайомтесь із цим посібником. Після цього
  зберігайте його в надійному місці.
  Попередження
  1. Ніколи не дивіться на сонце через бінокль.
  Це може призвести до втрати зору.
  2. Не залишайте бінокль під прямим сонячним
  промінням. Це може призвести до пожежі.
  I. Основні компоненти /
  Прикріплення ремінця
  1
  Окуляр
  2
  Коліщатко регулювання оптичної сили
  3
  Диск фокусування
  4
  Кріплення для ремінця
  5
  Наочник
   При використанні з окулярами зберігайте
  наочники окремо та встановлюйте їх при
  використанні без окулярів.
  II. Настройка відстані між зіницями.
  Зніміть кришки й настройте бінокль, тримаючи його
  двома руками й повільно обертаючи коліщатко, як
  показано на рисунку. Дивіться крізь бінокль і
  регулюйте відстань, доки поле огляду не утворить
  єдине коло.
  III. Дивіться на об'єкт і обертайте диск фокусування,
  доки чітко не побачите потрібний обєкт лівим
  оком.
  Дивіться крізь лівий окуляр (лівим оком) і обертайте
  диск фокусування, доки чітко не побачите потрібний
  обєкт.
  IV. Регулювання оптичної сили для правого
  окуляра.
  Дивіться в правий окуляр (правим оком) і обертайте
  коліщатко регулювання оптичної сили, доки обєкт
  не стане різким.
  V. Наведення різкості на обєкт.
  Дивіться обома очима крізь бінокль і обертайте
  диск фокусування, доки обєкт не стане різким.
  Застереження щодо водонепроникної конструкції
  Хоча водонепроникна конструкція цього бінокля
  забезпечує відсутність шкідливого впливу при
  зануренні на протязі 5 хвилин на глибину 1 м, його не
  можна використовувати під водою.
  Догляд і зберігання
   Для усунення пилу з бінокля використовуйте грушу,
  його також можна обережно протирати чистою
  тканиною. Якщо окуляри забруднено, протріть їх
  тканиною, зволоженою рідиною для очистки лінз, яку
  можна придбати у спеціалізованих магазинах. Для
  очистки бінокля не використовуйте бензин
  і розчинники.
   Якщо бінокль не використовується протягом
  тривалого проміжку часу, зберігайте йог
  о в добре
  провітрюваному місці, захищеному від впливу
  високих температур і вологи.
   Не впускайте та не ударяйте бінокль
   Не натискайте на елементи бінокля із надмірним
  зусиллям.
  
  За наявності пошкоджень або несправностей бінокля
  зверніться до центру обслуговування Olympus.
  
  За останньою інформацією щодо дистриб'ютора,
  сервісного центру і центру підтримки клієнтів
  звертайтеся на веб-сайт Olympus
  (http://www.olympus.com/).
  Положення вказані нижче.
  Строки та умови
  Для виконання будь-якого ремонту за гарантією
  авторизованому центру обслуговування Olympus необхідно
  надати документи, які підтверджують наявність гарантії.
  Гарантія дійсна за умови надання гарантійного талона та
  товарного чека.
  Гарантія дійсна тільки за умови надання сервісному центру
  Olympus гарантійного талона та товарного чека.
  Гарантія дійсна протягом 15 років із дати придбання
  бінокля.
  yaratmayacak, su geçirmez bir tasarımı olsa da bu
  ürünler su altında kullanılamaz.
  Bakım ve Saklama
   Tozları bir ü eyici ü eyin ve temiz bir bez ile ha fçe
  silin. Okülerler lekelendiğinde, piyasadan satın
  alabileceğiniz lens temizleyici madde ile ha fçe
  ıslatılmış bir bez ile temizleyin. Dürbünü temizlemek
  için tiner, benzin veya organik çözücüler
  kullanmayın.
   Dürbün uzun süre kullanılmayacağı zaman,
  iyi havalandırmalı bir yerde, yüksek sıcaklık ve
  nemden koruyarak saklayın.
   Çarpma veya dürbünün düşmesinden
  kaynaklanacak güçlü darbelerden kaçının.
   Dürbüne aşırı güç uygulamayın.
   Hasar veya arıza durumunda dürbününüzü
  Olympus servis merkezine götürün.
   Distribütör, servis şubesi ve müşteri destek merkezi
  hakkında en yeni bilgiler için Olympus’un web
  sitesine başvurun (http://www.olympus.com/).
  Şartlar ve koşullar aşağıda gösterilmiştir.
  Şartlar ve koşullar
  Garanti koşulları altında herhangi bir onarım
  yapılmadan önce bu garanti Olympus yetkili onarım
  servis istasyonuna sunulmalıdır.
  Bu garanti Garanti Serti kası ve satın alma makbuzu
  sunulursa geçerlidir.
  Bu garanti sadece Garanti Belgesi ve satın alma kanıtı
  Olympus servis merkezine sunulduğu takdirde
  geçerlidir.
  Garanti, Dürbün için satın alma tarihinden itibaren 15
  yıl geçerlidir.
  neželjeni efekat prilikom potapanja 5 minuta na dubini
  od 1 m, on ne može da se koristi ispod vode.
  Održavanje i skladištenje
   Ukolnite prašinu pomoću pumpice i pažljivo obršite
  čistom tkaninom. Kada su okulari zaprljani, obrišite
  ih parčetom tkanine, itd. navlaženim sredstvom za
  čćenje sočiva koje je dostupno na tržištu. Ne
  koristite razređivač, benzin i organske rastvarače
  za čćenje dvogleda.
   Ako dvogled ne koristite duži vremenski period,
  odložite ga na dobro provetreno mesto,
  izbegavajući visoku temperaturu i vlažnost.
   Izbegavajte jake udarce izazvane tumbanjem ili
  ispuštanjem dvogleda
   Ne primenjujte prekomernu silu na dvogled.
   Odnesite dvogled u ovlašćeni Olympusov servis
  svaki put kada dođe do oštećenja ili kvara.
   Najnovije informacije distributera, servisne stanice i
  centra za korisničku podršku pronađite na veb-sajtu
  kompanije Olympus (http://www.olympus.com/).
  Odredbe su prikazane ispod.
  Uslovi korišćenja
  Ova garancija mora da se pokaže ovlašćenom
  servisu kompanije Olympus pre obavljanja popravke
  u skladu sa uslovima garancije.
  Ova garancija važi ako se pokaže garantni list i
  dokaz o kupovini.
  Garancija važi samo ako su garantni list i dokaz
  o kupovini dostavljeni na uvid Olympusovom
  servisnom centru.
  Garancija važi 15 godina od dana kupovine ovog
  dvogleda.
  Pred uporabo daljnogleda pazljivo preberite ta
  navodila, da zagotovite pravilno uporabo. Ko
  navodila preberete, jih shranite na varno mesto.
  Opozorilo
  1. Z daljnogledom nikoli ne glejte neposredno
  v sonce. Tako lahko izgubite vid.
  2. Daljnogleda na puščajte na mestu, ki je
  neposredno izpostavljeno soncu. Tako lahko
  povzročite požar.
  I. Imena glavnih delov/
  Namestitev paščka
  1
  Okular
  2
  Gumb za prilagajanje dioptrije
  3
  Gumb za izostritev
  4
  Nastavek za pašček
  5
  Očesni nastavek
   Za ljudi, ki nosijo očala, naj bo
  sta očesni školjki
  zloženi, za uporabo brez očal pa ju odprite.
  II. Prilagodite razmak za oči.
  Odstranite pokrovčka, daljnogled držite z obema
  rokama in medtem ko gledate skozi daljnogled
  počasi prilagodite razmak, kot je prikazano na
  sliki, dokler vidno polje ne postane za obe očesi
  enako.
  III. Medtem ko gledate predmet, vrtite kolesce za
  nastavitev ostrine, dokler slika, ki jo vidite z
  levim očesom, ni izostrena.
  Ko gledate v levi okular (z levim očesom), vrtite
  kolesce za nastavitev ostrine, dokler predmet ni
  izostren.
  IV. Prilagodite dioptrični obroč na desnem
  okularju, medtem ko gledate z desnim očesom.
  Ko gledate v desni okular (z desnim očesom), vrtite
  dioptrični nastavni obroč, dokler isti predmet ni izostren.
  V. Predmet izostrite.
  Medtem ko z obema očesoma gledate skozi
  daljnogled, vrtite kolesce za nastavitev ostrine,
  dokler predmet ni optimalno izostren.
  Opozorilo za vodotesno zasnovo
  Tento návod na obsluhu si pozorne prečítajte
  pred použitím ďalekohľadu, aby ste ho mohli
  správne používať. Potom návod bezpečne
  uložte pre ďalšie použitie.
  Výstraha
  1. Ďalekohľadom sa nikdy nedívajte priamo do slnka.
  Môže dôjsť k oslepnutiu.
  2. Ďalekohľad nenechávajte na priamom slnku.
  Môže dôjsť k požiaru.
  I. Názvy hlavných častí /
  Spôsob upevnenia remienka
  1
  Okulár
  2
  Dioptrická korekcia
  3
  Ostriaci krúžok
  4
  Očká pre remienok
  5
  Očnica
  
  Pri používaní s okuliarmi si očnice odložte a použite
  ich pri používaní ďalekohľadu bez okuliarov.
  II. Nastavte vzdialenosť očí.
  Odstráňte kryty, držte ďalekohľad oboma rukami a
  pomaly nastavte tak, ako vidíte na obrázku
  (pričom pozeráte cez ďalekohľad), až kým zorné
  pole nebude približne rovnaké pre obe oči.
  III. Pozerajúc sa na objekt nastavte zaostrenie, aby
  bol obraz, ktorý vidíte ľavým okom, zaostrený.
  Počas pozerania sa do ľavého okulára (ľavým
  okom) otáčajte koliesko zaostrovania, až kým sa
  objekt nezaostrí.
  IV. Nastavte kontrolu dioptrií na pravom okulári
  počas pozerania pravým okom.
  Počas pozerania sa do pravého okulára (pravým
  okom) otáčajte nastavovač dioptrií, až kým sa ten
  istý objekt nezaostrí.
  V. Zaostrenie objektu.
  Počas pozerania cez ďalekohľad oboma očami
  otáčajte koliesko zaostrovania, až kým nedôjde k
  optimálnemu zaostreniu objektu.
  Upozornenie k vodotesnému modelu
  Hoci je tento ďalekohľad vodotesný a ponorenie do hĺbky
  1 metra po dobu 5 minút nemá žiaden nepriaznivý vplyv,
  ďalekohľad nie je určený na používanie pod vodou.
  Ošetrovanie a skladovanie
   Prach odstráňte ofúkaním a jemne utrite čistou
  handričkou. Znečistené okuláry utrite handričkou
  a pod., namočenou komerčne dostupným čističom
  optiky. Na čistenie ďalekohľadu nepoužívajte
  riedidlá, benzín ani organické rozpúšťadlá.
   Ak ďalekohľad dlhšie nepoužívate, uložte ho na
  dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený
  vysokým teplotám ani vlhkosti.
   Nevystavujte ďalekohľad silným nárazom
  a nenechajte ho spadnúť.
   Na ďalekohľad nepôsobte veľkou silou.
   Pri poškodení alebo zlej funkcii odovzdajte
  ďalekohľad do servisného strediska Olympus.
   Najnovšie informácie od distribútora, servisu a
  oddelenia služieb zákazníkom nájdete na webovej
  stránke spoločnosti Olympus (http://www.olympus.
  com/).
  Pravidlá sú uvedené nižšie.
  Podmienky záruky
  Skôr než sa vykoná akákoľvek oprava vyplývajúca z podmienok
  záruky, musíte túto záruku predložiť v autorizovanom servise
  spoločnosti Olympus.
  Táto záruka je platná len vtedy, ak sa predloží záručný list a
  doklad o kúpe.
  Záruka platí počas 15 rokov od dátumu predaja ďalekohľadu.
  Čeprav ima ta daljnogled vodotesno zasnovo, ki
  omogoča 5-minutno potopitev do globine 1 m brez
  škodljivih posledic, ga ni mogoče uporabljati pod vodo.
  Vzdrževanje in shranjevanje
   Z izpihovalnikom odstranite prah in napravo nežno
  obrišite s čisto krpo. Če so na okularjih madeži,
  jih obrišite s krpo ipd., navlaženo s komercialnim
  čistilom za leče. Za ččenje daljnogleda ne
  uporabljajte razredčila, bencina ali organskih topil.
   Kadar daljnogleda dalj časa ne nameravate
  uporabljati, ga shranite v dobro prezračen prostor,
  kjer ni visoke temperature in vlage.
   Izogibajte se močnim udarcem – pazite, da
  z daljnogledom ne udarite ob drug predmet in da
  vam ne pade na tla.
   Daljnogleda ne izpostavljajte prekomerni sili.
   V primeru poškodb ali okvar daljnogled nesite na
  Olympusov servis.
   Za najnovejše informacije o distributerjih, servisih in
  centru za pomoč uporabnikom obiščite Olympusovo
  spletno mesto (http://www.olympus.com/).
  Določila so navedena spodaj.
  Določila in pogoji
  Pred izvajanjem kakršnih koli garancijskih popravil morate na
  pooblaščenem Olympusovem servisu predložiti to garancijo.
  Ta garancija je veljavna, če sta predložena garancijsko
  potrdilo in dokazilo o nakupu.
  Ta garancija je veljavna le, če na Olympusovem servisu
  pokažete garancijski list in dokazilo o nakupu.
  Garancija za daljnogled velja 15 let od datuma nakupa.
  NO PL PT RO RU SV SL SK SR TR UKLV NL
  1
  ) Artikel
  NL
  Model
  Type
  Vergroting
  Diameter van de objectie ens
  Diameter van de uittreepupil
  Beeldveld achter
  Schijnbare beeldhoek
  *a
  Beeldveld op 1000 m
  Relatieve helderheid
  Oogontlasting
  Bereik dioptriecorrectie
  Afstellingsbereik van oculairs
  Afstand scherpstelling op korte afstand
  Gewicht
  Breedte (bij maximale oculairs)
  Lengte
  Dikte (bij maximale oculairs)
  Lenssamenstelling
  Deklaag
  ED-lens
  Waterdicht
  *b
  Bundelitems
  2
  ) Speci catie
  3
  ) Dakprisma
  4
  ) 9 elementen in 7 groepen
  9 elementen in 7 groepen
  5
  ) Volledige meervoudige deklaag,
  fasecorrigerende coating, diëlektrische
  meerlagige prismacoating, water- en
  olieafstotende coating
  6
  ) Meegeleverd
  7
  ) Doos, riem, lensdop oculair, dop
  objectie ens, gebruikershandleiding
  *a. Afbeelding op basis van ISO 14132-1:
  2002 berekening.
  *b. Waterdicht ontwerp via met stikstof
  gevulde behuizing, en kan tot op een
  diepte van 1 meter en gedurende 5
  minuten worden ondergedompeld.
  Maar kan niet onder water worden
  gebruikt.
  1
  ) Artikkel
  NO
  Modell
  Type
  Forstørrelse
  Diameter på objektivlinsen
  Diameter på utgangspupill
  Faktisk synsfelt
  Tilsynelatende synsvinkel
  *a
  Felt ved 1000 m
  Relativ skarphet
  Øyestøtte
  Diopterjusteringsområde
  Område for justering av øyeavstand
  Nærfokus-avstand
  Vekt
  Bredde (ved maksimalt øyeintervall)
  Lengde
  Tykkelse (ved maksimalt øyeintervall)
  Sammensetning av linsen
  Belegg
  ED-linse
  Vanntett
  *b
  Pakkeelementer
  2
  ) Spesi kasjon
  3
  ) Takprisme
  4
  ) 9 elementer i 7 grupper
  9 elementer i 7 grupper
  5
  ) Fullt erbelegg, fasekorrigeringsbelegg, dialektrisk
  erlags prismebelegg, vann- og oljeavvisende belegg
  6
  ) Medfølger
  7
  ) Veske, stropp, linsedeksel for øyedel, linsedeksel for
  objektiv, bruksanvisning
  *a. Tall basert på ISO 14132-1: 2002-beregning.
  *b.
  Vanntett design med nitrogenfylt kropp. Kan nedsenkes til
  en dybde på 1 meter i opptil 5 minutter.
  Men kan ikke brukes under vann.
  1
  ) Element
  PL
  Model
  Typ
  Skala odwzorowania
  Średnica soczewek obiektywu
  Średnica źrenicy wyjściowej
  Rzeczywiste pole widzenia
  Pozorny kąt widzenia
  *a
  Pole widzenia w obszarze 1000 m
  Jasność względna
  Odstęp źrenicy wyjściowej
  Zakres regulacji dioptrii
  Zakres regulacji rozstawu obiektywów
  Odległość ustawiania ostrości z bliska
  Masa
  Szerokość (przy maksymalnym rozstawie oczu)
  Długość
  Grubość (przy maksymalnym rozstawie oczu)
  Konstrukcja soczewek
  Powłoki
  Obiektyw ED
  Wodoodporność
  *b
  Elementy zestawu
  2
  ) Dane techniczne
  3
  ) Dachowy układ pryzmatu
  4
  ) 9 el. w 7 grupach
  9 el. w 7 grupach
  5
  ) Powłoka wielowarstwowa na całej powierzchni, powłoka
  korekcji fazy, wielowarstwowa powłoka dielektryczna na
  pryzmatach, powłoka odpychająca wodę i olej
  6
  ) W zestawie
  7
  ) Obudowa, pasek, zaślepka muszli ocznej, zaślepka
  obiektywu, instrukcja obsługi
  *a. Wartość według obliczeń zgodnych z ISO 14132-1: 2002.
  *b. Wodoodporność dzięki korpusowi wypełnionemu azotem.
  Możliwość zanurzenia na głębokość 1 m przez 5 minut.
  Nie można jednak użytkować pod wodą.
  1
  ) Item
  PT
  Modelo
  Tipo
  Ampliação
  Diâmetro da lente da objetiva
  Diâmetro da saída de pupila
  Campo de visão real
  Ângulo de visão aparente
  *a
  Campo de visão de 1000 m
  Brilho relativo
  Alcance da Vista
  Faixa de Ajuste de Dioptria
  Faixa de Ajuste do Intervalo entre os Olhos
  Alcance da vista próxima
  Peso
  Largura (No intervalo máximo entre os olhos)
  Comprimento
  Espessura (No intervalo máximo entre os olhos)
  Construção da lente
  Camada
  Lente de dispersão extra baixa
  À prova de água
  *b
  Artigos conjuntos
  2
  ) Especi cação
  3
  ) Prisma roof
  4
  ) 9 elementos em 7 grupos
  9 elementos em 7 grupos
  5
  ) Revestimento múltiplo completo, revestimento de
  correção de fase, revestimento prisma dielétrico de
  múltiplas camadas, revestimento impermeável à água e
  ao óleo
  6
  ) Fornecido
  7
  ) Bolsa, correia, tampa para a lente da ocular, tampa para
  a lente da objetiva, manual de instruções
  *a. Dados com base nos cálculos da ISO 14132-1: 2002.
  *b. À prova de água, concebido com corpo de nitrogénio,
  e pode ser submerso a uma profundidade de 1 metro
  durante, no máximo, 5 minutos.
  Não pode ser utilizado debaixo de água.
  1
  ) Element
  RO
  Model
  Tip
  Mărire
  Diametrul lentilei obiectivului
  Diametrul pupilei de ieșire
  Câmp de vizualizare real
  Unghi de vizualizare aparent
  *a
  Câmp de vizualizare la 1000 m
  Luminozitate relativă
  Distanţă ochi
  Interval reglare dioptrii
  Interval reglare distanţă oculară
  Distanţă focalizare apropiere
  Greutate
  Lăţime (La interval ocular maxim)
  Lungime
  Grosime (La interval ocular maim)
  Compoziţie lentile
  Acoperire
  Lentilă ED
  Rezistent la apă
  *b
  Elemente incluse
  2
  ) Speci caţii
  3
  ) Prismă acoperitoare
  4
  ) 9 elemente în 7 grupuri
  9 elemente în 7 grupuri
  5
  ) Acoperire întreagă multiplă, corecţie fază, acoperire
  prismă multistrat dielectrică, acoperire pentru respingere
  apă
  și ulei
  6
  ) Livrat
  7
  ) Carcasă, curea, capac lentilă ocular, capac lentilă
  obiectiv, manual de instruc
  ţiuni
  *a. Cifre bazate pe calculaţie ISO 14132-1: 2002.
  *b. Carcasă umplută cu azot rezistentă la apă și poate
  scufundată la o adâncime de 1 metru pentru 5 minute.
  Însă nu se poate folosi subacvatic.
  1
  ) Элемент
  RU
  Модель
  Тип
  Увеличение
  Диаметр линзы объектива
  Диаметр выходного зрачка
  Реальное поле зрения
  Видимый угол зрения
  *a
  Поле зрения при 1000 м
  Относительная яркость
  Расстояние между глазом и окуляром
  Диапазон изменения оптической силы
  Диапазон изменения расстояния между глазами
  Минимальное расстояние фокусировки
  Вес
  Ширина (при максимальном расстоянии между глазами)
  Длина
  Толщина (при максимальном расстоянии между
  глазами)
  Конструкция объектива
  Покрытие
  Объектив ED
  Защита от воды
  *b
  Элементы комплекта
  2
  ) Техническая характеристика
  3
  ) Крышеобразная призма
  4
  ) 9 элементов в 7 группах
  9 элементов в 7 группах
  5
  ) Полное многослойное покрытие,
  фазокорректирующее покрытие, диэлектрическое
  многослойное покрытие призм, водо- и
  маслоотталкивающее покрытие
  6
  ) Предусмотрено
  7
  ) Футляр, ремешок, крышка линзы окуляра, крышка
  линзы объектива, руководство по эксплуатации
  *a. На основе расчета согласно стандарту ISO 14132-1:
  2002.
  *b. Водонепроницаемая конструкция с корпусом,
  заполненным азотом, допускает погружение на
  глубину 1 метр в течение 5 минут.
  Однако использование под водой невозможно.
  1
  ) Föremål
  SV
  Modell
  Typ
  Förstoring
  Objektivdiameter
  Utgångspupill
  Verkligt synfält
  Skenbar synfältsvinkel
  *a
  Synfält vid 1,000 m
  Relativ ljusstyrka
  Pupillavstånd
  Inställningsområde för diopter
  Inställningsområde för ögon-intervall
  Närmaste fokuseringsavstånd
  Vikt
  Bredd (vid maximalt ögonintervall)
  Längd
  Tjocklek (ögonintervall)
  Linskonstruktion
  Beläggning
  ED-lins
  Vattentät
  *b
  Tillbehör
  2
  ) Speci kation
  3
  ) Takkantprisma
  4
  ) 9 element i 7 grupper
  9 element i 7 grupper
  5
  ) Överdragsbeläggning med era lager, faskorrigerande
  beläggning, dielektrisk högre ekterade erskiktsbelägg-
  ning, vatten & oljebortstötande beläggning
  6
  ) Tillhandahållen
  7
  ) Fodral, rem, okularskydd, objektivlock, bruksanvisning
  *a. Figur baserad på ISO 14132-1: 2002 uträkning.
  *b.
  Vattentät design med kvävefylld kropp som kan sänkas ner
  till ett djup på 1 meter i upp till 5 minuter.
  Kan inte användas under vatten.
  1
  ) Element
  SL
  Model
  Vrsta
  Povečava
  Premer leče objektiva
  Premer izhodne zenice
  Dejansko vidno polje
  Navidezno vidno polje
  *a
  Vidno polje pri 1000 m
  Relativna svetlost
  Razdalja do očesa
  Območje prilagoditve dioptra
  Območje prilagoditve glede na razdaljo med očesoma
  Najmanjša razdalja izostritve
  Teža
  Širina (pri največji razdalji med očesoma)
  Dolžina
  Debelina (pri največji razdalji med očesoma)
  Sestava objektiva
  Premaz
  Objektiv ED
  Vodotesen
  *b
  Priloženi predmeti
  2
  ) Tehnični podatki
  3
  ) Strešna prizma
  4
  ) 9 elementov v 7 skupinah
  9 elementov v 7 skupinah
  5
  ) Večslojni premaz celotne površine, premaz za fazno
  korekcijo, dielektrični večslojni premaz prizme,
  vodoodbojni in oljeodbojni premaz
  6
  ) Priložen
  7
  ) Torbica, pašček, pokrov leče okularja, pokrov leče
  objektiva, navodila za uporabo
  *a. Številka temelji na izračunu po standardu ISO 14132-1:
  2002.
  *b.
  Vodotesna zasnova: ohišje je napolnjeno z dušikom, kar
  omogoča potopitev do 1 metra za do 5 minut.
  Uporaba pod vodo ni mogoča.
  1
  ) Položka
  SK
  Model
  Typ
  Zväčšenie
  Priemer šošovky objektívu
  Priemer výstupnej pupily
  Zadné zorné pole obrazu
  Pozorovaný zorný uhol
  *a
  Zorné pole pri 1 000 m
  Relatívny jas
  Vzdialenosť šošovky od oka
  Rozsah nastavenia dioptrií
  Rozsah nastavenia vzdialenosti očí
  Najbližší bod zaostrenia
  Hmotnosť
  Šírka (pri maximálnej vzdialenosti očí)
  Dĺžka
  Hrúbka (pri maximálnej vzdialenosti očí)
  Konštrukcia objektívu
  Povlak
  Šošovka s mimoriadne nízkym rozptylom sveta
  Vodotesosť
  *b
  Dodávané položky
  2
  ) Technické parametre
  3
  ) Strešný hranol
  4
  ) 9 elementov v 7 skupinách,
  9 elementov v 7 skupinách
  5
  ) Úplný viacvrstvový povrch, vrstva pre fázovú korekciu,
  hranol s dielektrickým viacvrstvovým povrchom, vrstva
  odolná voči vode a mastnote
  6
  ) Poskytuje
  7
  ) Puzdro, popruh, kryt šošovky okulára, kryt šošovky
  objektívu, návod na používanie
  *a. Obrázok na základe výpočtu podľa štandardu ISO 14132-1:
  2002.
  *b.
  Vodotesné telo plnené dusíkom, je možné ponoriť ho do
  hĺbky 1 meter po dobu 5 minút.
  Nie je určené na používanie pod vodou.
  1
  ) Stavka
  SR
  Model
  Tip
  Uvećanje
  Prečnik sočiva objektiva
  Prečnik izlazne zenice
  Stvarno polje preglednosti
  Prividni ugao prikaza
  *a
  Polje na 1000 m
  Relativna osvetljenost
  Oslonac za oko
  Opseg podešavanja dioptera
  Opseg podešavanja okulara prema razmaku između očiju
  Udaljenost fokusa pri blizini
  Težina
  Širina (pri maksimalnom intervalu oka)
  Dužina
  Debljina (pri maksimalnom intervalu oka)
  Delovi objektiva
  Prevlaka
  ED sočivo
  Vodootporno
  *b
  Predmeti u kompletu
  2
  ) Speci kacija
  3
  ) Dvostruka prizma
  4
  ) 9 elemenata u 7 grupa
  9 elemenata u 7 grupa
  5
  ) Prevlaka u više slojeva, prevlaka sa korekcijom faze,
  dielektrična prevlaka prizme u više slojeva, prevlaka za
  odbijanje vode i ulja
  6
  ) Priloženo
  7
  ) Kutija, kaiš, poklopac za okular, poklopac za objektiv,
  priručnik
  *a. Brojevi zasnovani na izračunavanju prema ISO 14132-1:
  2002.
  *b.
  Vodootporno telo napunjeno azotom, može se potopiti do
  dubine od 1 metra tokom 5 minuta.
  Ali ne može se koristiti pod vodom.
  1
  ) Öğe
  TR
  Model
  Tür
  Büyütme
  Objektif mercek çapı
  Çıkış göz bebeği çapı
  Görüş gerçek alanı
  Görüş görünen açı
  *a
  1000 m.'de görüş alanı
  Göreli parlaklık
  Dürbünle Göz Arasındaki Mesafe
  Dioptre Ayar Aralığı
  Göz Arası Ayar Aralığı
  Yakın odaklama mesafesi
  Ağırlık
  Genişlik (Maksimum göz mesafesinde)
  Uzunluk
  Kalınlık (Maksimum göz mesafesinde)
  Mercek yapısı
  Kaplama
  ED Mercek
  Su geçirmez
  *b
  Paket öğeleri
  2
  ) Teknik Özellikler
  3
  ) Roof Prizma
  4
  ) 7 grupta 9 eleman,
  7 grupta 9 eleman
  5
  ) Tam çoklu kaplama, Faz düzeltme Kaplaması, Dielektrik
  çok katmanlı prizma kaplaması, Su ve yağ geçirmez
  kaplama
  6
  ) Ürünle birlikte verilir
  7
  ) Çanta, Kayış, Göz tarafı mercek kapağı, Objektif mercek
  kapağı, Kullanım Kılavuzu
  *a. Değer ISO 14132-1: 2002 hesaplamasını esas almaktadır.
  *b. Su geçirmezlik nitrojen doldurulmuş gövde ile sağlanmıştır,
  1 metre derinliğe, 5 dakikaya kadar daldırılabilir.
  Ancak su altında kullanılamaz.
  1
  ) Елемент
  UK
  Модель
  Тип
  Збільшення
  Діаметр лінзи об'єктива
  Діаметр вихідної зіниці
  Реальне поле огляду
  Видиме поле огляду
  *a
  Поле огляду на 1000 м
  Відносна яскравість
  Відстань між оком і окуляром
  Діапазон регулювання оптичної сили
  Діапазон регулювання відстані між зіницями
  Мінімальна відстань фокусування
  Вага
  Ширина (при максимальній відстані між зіницями)
  Довжина
  Товщина (при максимальній відстані між зіницями)
  Конструкція об'єктива
  Покриття
  Обєктив ED
  Захист від води
  *b
  Елементи комплекту
  2
  ) Технічна характеристика
  3
  ) Дахоподібна призма
  4
  ) 9 елементів в 7 групах
  9 елементів в 7 групах
  5
  ) Повне багатошарове покриття, фазокорегуюче
  покриття, діелектричне багатошарове покриття
  призм, водо- й масловідштовхувальне покриття
  6
  ) Передбачено
  7
  ) Футляр, ремінець, кришка лінзи окуляра, кришка
  лінзи об'єктива, інструкції
  *a. На основі розрахунку відповідно до стандарту ISO
  14132-1: 2002.
  *b.
  Водонепроникна конструкція із корпусом, який
  заповнено азотом, дозволяє занурення на глибину 1
  метр на протязі 5 хвилин.
  Проте використання під водою неможливе.
  V
  ϦϳΰΨΘϟ΍ϭ ΔϳΎϨόϟ΍
  εΎϤϗ Δότϗ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϖϓήΑ ΢δϣ΍ϭ ΥΎϔϨϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔΑήΗϷ΍ ϝί΃
  Δότϗ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΎϬΤδϣ΍ ˬήϬΠϤϟ΍ ΕΎγΪϋ ϰϠϋ ϊϘΑ ΩϮΟϭ ΪϨϋ .Δϔϴψϧ
  .ϕ΍ϮγϷΎΑ ήϓϮΘϣ ΕΎγΪϋ ϒψϨϤΑ ΎϬΒϴσήΗ ϊϣ ˬϚϟΫ ήϴϏϭ εΎϤϗ
  ϒϴψϨΘϟ ΔϳϮπόϟ΍ ΕΎΒϳάϤϟ΍ ϭ΃ ϦϳΰϨΒϟ΍ ϭ΃ ˯ϼτϟ΍ ϒϔΨϣ ϡΪΨΘδΗ ϻ
  .ΕΎγΪόϟ΍ ϲ΋ΎϨΛ ήϬΠϤϟ΍
  ˬΔϠϳϮσ ΔϴϨϣί ΓήΘϔϟ ΕΎγΪόϟ΍ ϲ΋ΎϨΛ ήϬΠϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ
  .ΔϴϟΎόϟ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ ΕΎΟέΩϭ ΔΑϮσήϟ΍ ΐϨΠΗϭ ΔϳϮϬΘϟ΍ ΪϴΟ ϥΎϜϣ ϲϓ ϪϧΰΧ
  ϲ΋ΎϨΛ ήϬΠϤϟ΍ ρΎϘγ· ϭ΃ ϕήσ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϳϮϘϟ΍ ΕΎϣΪμϟ΍ ΐϨΠΗ
  .ΕΎγΪόϟ΍
  .ΕΎγΪόϟ΍ ϲ΋ΎϨΛ ήϬΠϤϟ΍ ϰϠϋ ΓϮϘΑ ςϐπΗ ϻ
  Δϛήθϟ ϊΑΎΗ ΔϣΪΧ ΰϛήϣ ϰϟ· ΕΎγΪόϟ΍ ϲ΋ΎϨΛ ήϬΠϤϟ΍ ήπΣ΍
  .ϝΎτϋ΃ ϭ΃ ϒϠΗ ΙϭΪΣ ΪϨϋ Olympus
  ΕΎϣΪΨϟ΍ ΔτΤϣϭ ωίϮϤϟ΍ ιϮμΨΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΙΪΣ΃ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
  Olympus˰Α ιΎΨϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ϊΟ΍έ ˬϥϮΑΰϟ΍ ϢϋΩ ΰϛήϣϭ
  .(http://www
  .olympus.com)
  .ϩΎϧΩ΃ ΔΤοϮϣ ρϭήθϟ΍
  ρϭήθϟ΍ϭ ΩϮϨΒϟ΍
  ρϭήθϠϟ Ύ
  ˱
  Ϙϓϭ ΕΎΣϼλ· ϱ΃ ϯήΠ
  ˵
  Η ϥ΃ ϞΒϗ Olympus Δϛήθϟ
  .ϥΎϤπϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍
  ΓΩΎϬη Ϧϣ Ϟϛ ϢϳΪϘΗ ϢΗ ΎϤϟΎσ ϝϮόϔϤϟ΍ ϱέΎγ ϥΎϤπϟ΍ ΍άϫ ήΒΘό
  ˵
  ϳ
  .˯΍ήθϟ΍ ϰϠϋ ϞϴϟΩϭ ϥΎϤπϟ΍
  ϥΎϤπϟ΍ ΓΩΎϬη έΎπΣ· ΪϨϋ ςϘϓ Ύ
  ˱
  ΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ΍άϫ ήΒΘόϳ
  .Olympus Δϛήθϟ ϊΑΎΘϟ΍ ΡϼλϹ΍ ΔϣΪΧ ΰϛήϤϟ ˯΍ήη ϞϴϟΩϭ
  ϲ΋ΎϨΛ ήϬΠϤϟ΍ ˯΍ήη ΦϳέΎΗ Ϧϣ Ύ
  ˱
  ϣΎϋ 15 ΓΪϤϟ Ύ
  ˱
  ΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ήΒΘόϳ
  .ΕΎγΪόϟ΍
  AR
  ήμϨόϟ΍ (
  1
  ί΍ήτϟ΍
  ωϮϨϟ΍
  ήϴΒϜΘϟ΍
  ΔϴΌϴθϟ΍ΔγΪόϟ΍ήτϗ
  ΝήΨϤϟ΍ΆΑΆΑήτϗ
  ϲϘϴϘΤϟ΍Δϳ΅ήϟ΍ϞϘΣ
  a*
  ΔϳήϫΎψϟ΍νήόϟ΍Δϳϭ΍ί
  ϡ1000Ϊό
  ˵
  ΑϰϠϋΔϳ΅ήϟ΍ϞϘΣ
  ϲΒδϨϟ΍ωϮτδϟ΍
  Ϧϴόϟ΍ΔΣ΍έ·
  ήΘΑϮϳΪϟ΍ϞϳΪόΗϕΎτϧ
  Δϳ΅ήϟ΍ϯΪϣςΒοϕΎτϧ
  ΐϳήϘϟ΍ΰϴϛήΘϟ΍ΔϓΎδϣ
  ϥίϮϟ΍
  Δϳ΅ήϠϟϯΪϣϰμϗ΃ϲϓνήόϟ΍
  ϝϮτϟ΍
  Δϳ΅ήϠϟϯΪϣϰμϗ΃ϲϓϚϤδϟ΍
  ΔγΪόϟ΍ΔϴϨΑ
  ˯ϼτϟ΍
  ΔϳΎϐϠϟξϔΨϨϤϟ΍ϲ΋Ϯπϟ΍ΖΘθΘϟ΍Ε΍ΫΔγΪόϟ΍
  b*
  ˯ΎϤϠϟϡϭΎϘϣ
  ΔϣΰΤϟ΍ΩϮϨΑ
  ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ 
  2
  ϲϔϘδϟ΍έϮθϨϤϟ΍ 
  3
  ΕΎϋϮϤΠϣ7ϲϓήλΎϨϋ9 (
  4
  ΕΎϋϮϤΠϣ7ϲϓήλΎϨϋ9
  έϮθϨϣ˯ΎθϏϭέϮτϟ΍΢ϴΤμΗ˯ΎθϏϭΕΎϘΒτϟ΍ΩΪόΘϣϞϣΎη˯ΎθϏ 
  5
  ΕϮϳΰϟ΍ϭϩΎϴϤϠϟΩέΎσ˯ΎθϏϭΕΎϘΒτϟ΍ΩΪόΘϣϝίΎϋ
  Ωϭΰϣ 
  6
  Ε΍ΩΎηέϹ΍ϞϴϟΩϭΔϴΌϴθϟ΍ΔγΪόϟ΍˯ΎτϏϭΔϴϨϴόϟ΍ΔγΪόϟ΍˯ΎτϏϭϡ΍ΰΤϟ΍ϭΔΒϴϘΤϟ΍
  (
  7
  .2002ΏΎδΣISO 14132- 1έΎϴόϤϟ΍ϰϠϋϲϨΒϣϞϜθϟ΍
  a*
  ϦϜϤϳϭϦϴΟϭήΘϴϨϟΎΑ˯ϲϠϣϢδΟϡ΍ΪΨΘγΎΑ˯ΎϤϟ΍ΔϣϭΎϘϣϡΎψϧϢϴϤμΗϢΗ
  b*
  ϖ΋ΎϗΩ5ϰϟ·ϞμΗΓΪϤϟήΘϣ1ϖϤϋϰΘΣϩήϤϏ
  ˯ΎϤϟ΍ΖΤΗϪϣ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϻϦϜϟϭ
  1) Položka
  CS
  Model
  Typ
  Zvětšení
  Průměr objektivu
  Průměr výstupní zornice
  Skutečné zorné pole
  Zřejmý úhel pohledu
  *a
  Zorné pole na 1 000 m
  Relativní jas
  Vzdálenost čočky od oka
  Rozsah dioptrické korekce
  Nastavení vzdálenosti očí
  Min. zaostřovací vzdálenost
  Hmotnost
  Šířka (při maximální vzdálenosti očí)
  Délka
  Tloušťka (při maximální vzdálenosti očí)
  Složení optiky
  Povlak
  Objektiv ED
  Vodovzdornost
  *b
  Součásti dodávky
  2
  ) Technické údaje
  3
  ) Střechový hranol
  4
  ) 9 prvků v 7 skupinách
  9 prvků v 7 skupinách
  5
  ) Vícevrstvý povlak na celém povrchu, fázový povlak,
  dielektrický vícevrstvý povlak hranolu, povlak odolný
  proti vodě a mastnotě
  6
  ) Součást dodávky
  7
  ) Pouzdro, popruh, krytka okuláru, krytka objektivu, návod
  na použití
  *a. Obrázek vychází z výpočtu ISO 14132-1: 2002.
  *b. Vodovzdorná konstrukce těla naplněného dusíkem,
  může se ponořit do hloubky 1 metru po dobu až 5
  minut.
  Nicméně nelze používat pod vodou.
  1
  ) Element
  DE
  Modell
  Typ
  Vergrößerung
  Objektivdurchmesser
  Durchmesser der Austrittspupille
  Tatsächliches Sehfeld
  Scheinbares Sehfeld
  *a
  Sehfeld auf 1000m
  Relative Lichtstärke
  Augen-Okularabstand
  Dioptrie-Korrekturbereich
  Augenabstand-Einstellbereich
  Nahscharfeinstellungsentfernung
  Gewicht
  Breite (Bei maximalem Augenabstand)
  Tiefe
  Höhe (Bei maximalem Augenabstand)
  Linsenkonstruktion
  Beschichtung
  ED-Objektiv
  Wasserdicht
  *b
  Paketelemente
  2
  ) Technische Daten
  3
  ) Dachkantprismen
  4
  ) 9 Elemente in 7 Gruppen
  9 Elemente in 7 Gruppen
  5
  ) Vollständige Mehrschichtenvergütung,
  Phasenkorrekturvergütung, Dielektrische
  Mehrphasenlinsenvergütung, Wasser- und
  ölabweisende Vergütung
  6
  ) Vorhanden
  7
  ) Hülle, Gurt, Okularabdeckung, Objektivschutz,
  Bedienungsanleitung
  *a. Abbildung basiert auf Berechnung gemäß ISO
  14132-1: 2002.
  *b. Wasserdicht durch stickstoffgefülltes Gehäuse und
  kann bis zu 5 Minuten in 1 Meter Tiefe getaucht
  werden.
  Kann jedoch nicht im Unterwasserbereich eingesetzt
  werden.
  1
  ) Element
  DA
  Model
  Type
  Forstørrelse
  Objektivets linsediameter
  Udgangspupil-diameter
  Reelt synsfelt
  Synlig synsvinkel
  *a
  Synsfelt ved 1000 m
  Relativ lysstyrke
  Øjenafstand
  Dioptrisk justering
  Indstillingsområde for øjenafstand
  Nærfokusafstand
  Vægt
  Bredde (ved maksimalt øjenafstand)
  Længde
  Dybde (ved maksimalt øjenafstand)
  Linsekonstruktion
  Belægning
  ED-linse
  Vandtæt
  *b
  Bundtelementer
  2
  ) Speci kation
  3
  ) Tagprisme
  4
  ) 9 elementer i 7 grupper
  9 elementer i 7 grupper
  5
  ) Fuld multilagsbelægning, fasekorrigerende belægning,
  dielektrisk multilagsprismebelægning, vand- og
  olieafvisende belægning
  6
  ) Medfølger
  7
  ) Etui, bærerem, okularlinsehætte, objektivlinsehætte,
  instruktionsvejledning
  *a. Illustration baseret på ISO 14132-1: 2002 beregning.
  *b. Vandtæt designet med nitrogenfyldt kabinet og kan
  sænkes ned til en dybde på 1 meter i op til 5 minutter.
  Men kan ikke bruges under vandet.
  1
  ) Element
  ET
  Mudel
  Tüüp
  Suurendusvõime
  Objektiivi läätse läbimõõt
  Väljundava läbimõõt
  Tegelik vaateala
  Nähtav vaateala
  *a
  Vaateala kaugusel 1000 m
  Suhteline heledus
  Okulaari kaugus silmast
  Dioptri reguleerimisvahemik
  Silmadevahelise kauguse reguleerimisvahemik
  Lähim fookuskaugus
  Laius (maksimaalse silmadevahelise kaugusega)
  Pikkus
  Paksus (maksimaalse silmadevahelise kaugusega)
  Objektiivi ehitus
  Kate
  ED-objektiiv
  Veekindlus
  *b
  Komplekti sisu
  2
  ) Tehnilised andmed
  3
  ) Katusprisma
  4
  ) 9 elementi 7 rühmas,
  9 elementi 7 rühmas
  5
  ) Täielik mitmekihiline kate, faasikorrektsiooni kate,
  dielektriline mitmekihiline prisma kate, vett ja õli tõrjuv
  kate
  6
  ) Kaasas
  7
  ) Ümbris, rihm, okulaari kork, objektiivi kork,
  kasutusjuhend
  *a. Väärtus põhineb ISO 14132-1: 2002 arvutusel.
  *b. Veekindlus on disainitud lämmastikuga täidetud
  korpuse põhjal ja see võib olla kuni 1 meetri sügavuse
  vee all kuni 5 minutit.
  Kuid seda ei saa kasutada vee all.
  1
  ) Item
  ES
  Modelo
  Tipo
  Aumentos
  Diámetro del objetivo
  Diámetro de la pupila de salida
  Campo de visión real
  Ángulo de visión aparente
  *a
  Campo de visión de 1000 m
  Brillo relativo
  Punto ocular
  Margen de ajuste dióptrico
  Margen de ajuste de la separación entre ojos
  Distancia de enfoque cercana
  Peso
  Anchura (Con una separación máxima entre ojos)
  Longitud
  Grosor (Con una separación máxima entre ojos)
  Construcción del objetivo
  Revestimiento
  Objetivo ED
  A prueba de agua
  *b
  Conjunto de accesorios
  2
  ) Especi caciones
  3
  ) Prisma de techo
  4
  ) 9 elementos en 7 grupos
  9 elementos en 7 grupos
  5
  )
  Revestimiento múltiple completo, revestimiento de corrección
  de fase, revestimiento de prisma multicapa dieléctrico,
  revestimiento resistente al agua y aceite
  6
  ) Provisto
  7
  ) Funda, correa, tapa del ocular, tapa del objetivo, manual
  de instrucciones
  *a. Cifra basada en el cálculo de la norma ISO 14132-1:
  2002.
  *b. Diseño a prueba de agua con el cuerpo relleno de
  nitrógeno, pueden sumergirse hasta 5 minutos a una
  profundidad de 1 metro.
  Sin embargo, no pueden usarse bajo el agua.
  1
  ) Kohde
  FI
  Malli
  Tyyppi
  Suurennus
  Objektiivin linssin halkaisija
  Tulopupillin halkaisija
  Todellinen näkökenttä
  Näennäinen näkökulma
  *a
  Näkökenttä 1000 metrissä
  Suhteellinen kirkkaus
  Eye relief –etäisyys
  Diopterin säätöalue
  Kiikarin putkien keskinäisen etäisyyden säätöalue
  Lähitarkennusetäisyys
  Paino
  Leveys (kiikarin putkien keskinäisellä maksimietäisyy-
  dellä)
  Pituus
  Paksuus (kiikarin putkien keskinäisellä maksimietäisyy-
  dellä)
  Objektiivin rakenne
  Pinnoite
  ED-objektiivi
  Vedenpitävä
  *b
  Paketin tuotteet
  2
  ) Tekniset tiedot
  3
  ) Kattoprisma
  4
  ) 9 osaa 7 ryhmässä
  9 osaa 7 ryhmässä
  5
  ) Täysi monikerroksinen pinnoite, vaihekorjauspinnoite,
  dielektrinen monikerroksinen prismapinnoite, vettä ja
  öljyä hylkivä pinnoite
  6
  ) Toimitetaan mukana
  7
  ) Kotelo, hihna, okulaarin linssitulppa, objektiivin
  linssitulppa, käyttöohjeet
  *a. Luku perustuu ISO 14132-1: 2002 standardin
  laskentamenetelmään.
  *b. Vedenpitävyys typpeä sisältävällä rungolla, voidaan
  pitää sukelluksissa 1 metrin syvyydessä 5 minuutin
  ajan.
  Mutta niitä ei voi käyttää veden alla.
  1
  ) Item
  FR
  Modèle
  Type
  Grossissement
  Diamètre de l’objectif
  Diamètre de la pupille de sortie
  Champ de vision réel
  Angle de champ apparent
  *a
  Champ de vision perçu à 1 000 m
  Luminosité relative
  Dégagementoculaire
  Correction dioptrique
  Plage de réglage d’écart inter-pupillaire
  Distance de mise au point rapprochée
  Poids
  Largeur (À l’écart inter-pupillaire maximal)
  Longueur
  Épaisseur (À l’écart inter-pupillaire maximal)
  Construction de l’objectif
  Revêtement
  Objectif ED
  Étanche
  *b
  Éléments fournis
  2
  ) Spéci cation
  3
  ) Prisme en toit
  4
  ) 9 éléments en 7 groupes
  9 éléments en 7 groupes
  5
  ) Revêtement multicouche, revêtement de
  correction de phase, revêtement de
  prisme multicouche diélectrique,
  revêtement hydrorésistant et résistant à
  l’huile
  6
  ) Fourni
  7
  ) Caisson, dragonne, bouchon d’objectif
  de l’oculaire, bouchon d’objectif,
  manuel d’instructions
  *a. Chiffre basé sur les calculs ISO 14132-1: 2002.
  *b. Conception étanche grâce à un corps rempli
  d’azote, et submersible pour une durée de 5
  minutes maximum à 1 mètre de profondeur.
  Mais à ne pas utiliser dans l’eau.
  1
  ) Είδος
  EL
  Μοντέλο
  Τύπος
  Μεγέθυνση
  Διάμετρος αντικειμενικού φακού
  Διάμετρος κόρης εξόδου
  Πραγματικό οπτικό πεδίο
  Φαινόμενη γωνία θέασης
  *a
  Οπτικό πεδίο στα 1.000 m
  Σχετική φωτεινότητα
  Eye relief (απόσταση μεταξύ ματιού και φακού)
  Εύρος ρύθμισης σκόπευτρου
  Εύρος ρύθμισης απόστασης ματιού
  Απόσταση κοντινής εστίασης
  Βάρος
  Πλάτος (στη μέγιστη απόσταση ματιού)
  Μήκος
  Πάχος (στη μέγιστη απόσταση ματιού)
  Κατασκευή φακού
  Επικάλυψη
  Φακός ED
  Υδατοστεγανότητα
  *b
  Είδηστησυσκευασία
  2
  ) Προδιαγραφές
  3
  ) Roof Prism
  4
  ) 9 στοιχεία σε 7 ομάδες
  9 στοιχεία σε 7 ομάδες
  5
  )
  Πλήρηςπολλαπλήεπικάλυψη, επικάλυψηδιόρθωσηςφάσης,
  διηλεκτρικήπολυστρωματικήεπικάλυψηπρίσματος, υδροφο
  βικήκαιελαιοφοβικήεπικάλυψη
  6
  ) Παρεχόμενο είδος
  7
  ) Θήκη, λουρί, κάλυμμα προσοφθάλμιου φακού, κάλυμμα
  αντικειμενικού φακού, εγχειρίδιο οδηγιών
  *a. Εικόνα βάσει υπολογισμού ISO 14132-1:2002.
  *
  b. Το πληρούμενο με άζωτο σώμα είναι σχεδιασμένο για
  υδατοστεγανότητα κατά τη βύθισή του σε νερό βάθους 1
  μέτρου επί έως και 5 λεπτά.
  Ωστόσο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υποβρύχιες
  δραστηριότητες.
  1
  ) Stavka
  HR
  Model
  Vrsta
  Uvećanje
  Promjer leće objektiva
  Promjer izlaznog otvora
  Stvarno vidno polje
  Prividni vidni kut
  *a
  Vidno polje na 1000 m
  Relativna svjetlina
  Udaljenost od okulara
  Raspon prilagođavanja dioptra
  Opseg prilagođavanja razmaka za oči
  Udaljenost bliskog fokusiranja
  Težina
  Širina (pri maksimalnom razmaku za oči)
  Duljina
  Debljina (pri maksimalnom razmaku za oči)
  Konstrukcija leće
  Zaštitni sloj
  Leća s iznimno malom disperzijom (ED)
  Vodootporno
  *b
  Grupirani predmeti
  2
  ) Speci kacija
  3
  ) Amicijeva prizma
  4
  ) 9 elemenata u 7 skupina
  9 elemenata u 7 skupina
  5
  ) Puni višestruki zaštitni sloj, zaštitni sloj za faznu
  korekciju, dielektrični višestruki zaštitni sloj prizme,
  zaštitni sloj koji je otporan na vodu i ulje
  6
  ) Isporučeno
  7
  ) Torba, traka, poklopac leće okulara, poklopac leće
  objektiva, priručnik s uputama
  *a. Slika se temelji na izračunu prema normi ISO 14132-1:
  2002.
  *b. Vodootporna izvedba s pomoću tijela punjenog
  dušikom, te se može potopiti do dubine od 1 metra do
  5 minuta.
  Ne može se koristiti pod vodom.
  1
  ) Tétel
  HU
  Modell
  Típus
  Nagyítás
  Objektívlencse átmérője
  Kilépőpupilla átmérője
  Valós látómező
  Látszólagos látószög
  *a
  Látómező 1000 méteren
  Relatív fényerő
  Szemtávolság
  Dioptria-beállítási tartomány
  A két tubus közti távolság állítási terjedelme
  Közeli fókusztávolság
  Súly
  Szélesség (maximális tubustávolságnál)
  Hossz
  Vastagság (maximális tubustávolságnál)
  Objektív felépítése
  Bevonat
  ED lencse
  Vízálló
  *b
  Csomagolt tételek
  2
  ) Leírás
  3
  ) Te tőprizma
  4
  ) 9 elem 7 csoportban
  9 elem 7 csoportban
  5
  ) Teljes többrétegű bevonat, fázisjavító bevonat,
  többrétegű dielektromos prizmabevonat, víz- és
  olajtaszító bevonat
  6
  ) Mellékelve
  7
  ) Tok, szíj, szemlencsevédő sapka, objektívsapka,
  használati útmutató
  *a. ISO 14132-1 szabványnak megfelelő ábra : 2002-es
  számítás.
  *b. A nitrogénnel töltött, vízálló kialakítású távcső test
  maximálisan 1 méter mélységig és legfeljebb 5 perc
  időtartamra meríthető vízbe.
  Víz alatti használatra azonban nem alkalmas.
  1
  ) Артикул
  BG
  Модел
  Тип
  Увеличение
  Диаметър на лещата на обектива
  Диаметър на изходната зеница
  Действително зрително поле
  Видим зрителен ъгъл
  *a
  Зрително поле на 1000 m
  Относителна яркост
  Очно разстояние
  Диапазон на регулиране на диоптъра
  Диапазон на регулиране на междуочното разстояние
  Близко фокусно разстояние
  Тегло
  Ширина (при максимален интервал на очната
  настройка)
  Дължина
  Дебелина (при максимален интервал на очната
  настройка)
  Конструкция на лещите
  Покритие
  Леща с ултра-ниска дисперсия (ED)
  Водоустойчив
  *b
  Комплектен артикул
  2
  ) Спецификации
  3
  ) Руф-призма
  4
  ) 9 елемента в 7 групи
  9 елемента в 7 групи
  5
  ) Пълно мулти покритие, покритие с фазова корекция,
  диелектрично многослойно покритие на призмата,
  водо- и маслоотблъскващо покритие
  7
  )
  Калъф, ремък, капачка за лещата на окуляра, капачка
  за лещата на обектива, ръководство за експлоатация
  *a. Числото се базира на изчисление съгласно ISO
  14132-1: 2002.
  *b. Водоустойчива конструкция с корпус, изпълнен с
  азот, може да се потопява във вода на дълбочина 1
  метър до 5 минути.
  Но не може да се използва под вода.
  Item
  1)
  Speci cation
  2)
  Model 8 × 42 PRO 10 × 42 PRO
  Type Roof Prism
  3)
  Magni cation 8 10
  Objective lens diameter
  42
  Exit pupil diameter
  5.3 mm 4.2 mm
  Real eld of view 7.5° 6.2°
  Apparent angle of view
  *a
  55.3° 56.9°
  Field of view at 1,000m 131 m 108 m
  Relative brightness 27.6 17.6
  Eye relief 18 mm 16 mm
  Diopter adjustment range Over ± 2 D
  Eye interval adjustment range
  56 to 70 mm
  Close focusing distance 1.5 m 1.5 m
  Weight 670 g 665 g
  Width (At maximum eye interval)
  131 mm 131 mm
  Length 140 mm 140 mm
  Thickness (At maximum eye interval)
  53 mm 53 mm
  Lens construction
  9 elements in 7
  groups
  4)
  9 elements in 7
  groups
  4)
  Coating
  Full multi-coating, Phase-correction Coating,
  Dielectric multilayer prism coating, Water &
  oil repellent coating
  5)
  ED Lens
  Provided
  6)
  Waterproof
  *b
  Provided
  Bundle Items
  Case, Strap, Eye piece lens cap, Objective
  lens cap, Instruction manual
  7)
  *a. Figure based on ISO 14132-1: 2002 calculation.
  *b. Waterproof designed by nitrogen- lled body, and can be submerged to a
  depth of 1 meter for up to 5 minutes.
  But can not used in underwater.
  Detaļa
  1)
  Speci kācija
  2)
  Modelis 8 × 42 PRO 10 × 42 PRO
  Tips Jumta prizma
  3)
  Palielinājums 8 10
  Objektīva lēcas diametrs
  42
  Izejas zīlītes diametrs
  5.3 mm 4.2 mm
  Faktiskais redzeslauks 7.5° 6.2°
  Redzamais skata leņķis
  *a
  55.3° 56.9°
  Redzeslauks pie 1000 m 131 m 108 m
  Relatīvais spilgtums 27.6 17.6
  Attālums starp aci un ierīci
  18 mm 16 mm
  Dioptriju regulēšanas diapazons
  Lielāks par ± 2 D
  Attāluma starp acīm
  regulēšanas diapazons
  56 – 70 mm
  Tuvs fokusēšanas attālums
  1.5 m 1.5 m
  Svars 670 g 665 g
  Platums (pie maksimālā
  attāluma starp acu zīlītēm)
  131 mm 131 mm
  Garums 140 mm 140 mm
  Biezums (pie maksimālā
  attāluma starp acu zīlītēm)
  53 mm 53 mm
  Objektīva konstrukcija
  9 elementi 7 grupās
  4)
  9 elementi 7 grupās
  4)
  Pārklājums
  Pilnīgs daudzslāņu pārklājums, fāzes
  korekcijas pārklājums, dielektrisks daudzslāņu
  prizmas pārklājums, ūdeni un eļļu atgrūdošs
  pārklājums
  5)
  ED objektīvs Komplektā
  6)
  Ūdensdrošs
  *b
  Komplektā
  Komplekta saturs
  Futrālis, siksniņa, okulāra lēcas vāciņš,
  objektīva lēcas vāciņš, lietošanas pamācība
  7)
  *a. Skaitlis iegūts, pamatojoties uz ISO 14132-1: 2002 aprēķinu.
  *b. Ūdensdrošība panākta, izmantojot ar slāpekli pildītu korpusu; var iegremdēt
  līdz 1 m dziļumam uz laiku līdz 5 minūtēm.
  To mēr to nevar lietot zem ūdens.
  date of issue 2018.7. WD440201