Panasonic DMR-EH63 bruksanvisning

Har kan du se manualen Panasonic DMR-EH63 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Panasonic DMR-EH63 på denne siden.

Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic. Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è áåçîïàñíîñò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è íàïúëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
Ìîëÿ çàïàçåòå èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà çà áúäåùè ñïðàâêè.
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
Moäåë: DMR-EH63
DMR-EH53
Ñèñòåìàòà GUIDE Plus+ å äîñòúïíà â
ñëåäíèòå äúðæàâè:
Àâñòðèÿ/Áåëãèÿ/Ãåðìàíèÿ/Èòàëèÿ/
Ëþêñåìáóðã/Õîëàíäèÿ/Øâåéöàðèÿ
(êúì íîåìâðè 2009)
Tàçè óñëóãà ìîæå äà íå å äîñòúïíà â
íÿêîè îáëàñòè íà ïîñî÷åíèòå äúðæàâè.
Âúçìîæíî å äà èìà ïðîìåíè, ñâúðçàíè
ñ äîñòúïà äî òàçè óñëóãà.
Çà îïèñàíèÿòà â òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà å ïðåäíàçíà÷åíà çà
ìîäåëèòå DMR-EH63 è DMR-EH53. Îñâåí àêî íå å
óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ
çà óïîòðåáà ñà íà ìîäåëà DMR-EH53.
[EH63] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH63.
[EH53] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH53.
Ñòðàíèöèòå çà ñïðàâêà ñà îçíà÷åíè ñ “> ”.
Èíñòðóêöèèòå è çàáåëåæêèòå, ñâúðçàíè ñ SD êàðòè è SD óñòðîéñòâîòî, ñå îòíàñÿò ñàìî çà ìîäåëà DMR-EH63.
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà DVD ðåêîðäåðèòå è DVD-Video äèñêîâåòå ñúîòâåòñòâàò íà
ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
Ðåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
Tîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD-Video äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ “2” èëè “ALL”.
Íàïðèìåð:
2 ALL
3
5
2
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
VQT2J12-1
Îñíîâíè
îïåðàöèè
Áúðçî
ðúêîâîäñòâî

Har du et spørsmål om Panasonic DMR-EH63?

Still spørsmålet som du har om Panasonic DMR-EH63 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Panasonic DMR-EH63 å kunne gi deg et godt svar.

Spesifikasjoner

Merke Panasonic
Modell DMR-EH63
Produkt DVD opptaker
EAN 5025232543199, 5053731780883
Språk Engelsk, Italiensk, Norsk, Gresk, Japansk, Bulgarian
Produktgruppe DVD opptakere
Fyltype PDF
Video
Analogt signalformatsystem PAL B, PAL G, PAL H, SECAM
Støttede videofunksjoner 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p
Innspillingsmodus Extended Play (EP), Long Play (LP), Standard Play (SP), Extra Play (XP)
Bildeformat 16:9
HD-type Full HD
File formats
Videoformat som støttes DIVX, MPEG4
Støttede lydformater MP3, WMA
Fotografiske formattyper JPG
Tilkoblingsevne
Antall HDMI-porter 1
Antall USB 2.0-porter 1
Lydinngang (V/H) 1
Skjerm
Type skjermteknologi LED
Lagringsmedium
Støttede disktyper CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Antall optiske plater 1disker
SmartCard-port
Minnekortenhet MMC, SD, SDHC
Energihåndtering
- 220-240V
- 50Hz
Strømforbruk, aktiv modus 9W
Strømforbruk 30W
AC-adapter bunt
Nettverksbygging
Ethernet/bredbåndsforbindelse
Wi-Fi
Tekniske detaljer
Stasjonstype DVD spiller
Formfaktor Set-top
3D
Karaoke
Emballasjeinnhold
Fjernkontroll
Styringsfunksjoner
Elektronisk programguide (EPG)
Innebygd klokke
Farge
Produktfarge Svart
Indikasjon
LED-indikatorer for kommunikasjon
Vekt og dimensjoner
Bredde 430mm
Dybde 286mm
Høyde 59mm
Vekt 3500g
Andre funksjoner
Fysiske mål (BxDxH) 430 x 286 x 59mm
Harddisk
Intern harddisk 250GB
Total lagringskapasitet 250GB
Miljømessige forhold
Driftstemperaturområde 5 - 40°C
Luftfuktighetsområde ved drift 10 - 80
Audio
Innebygd lyddekoder Dolby Digital, DTS