Panasonic DMR-EH63 bruksanvisning

Panasonic DMR-EH63

Til høyre finner du Panasonic DMR-EH63 manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Panasonic
Modell
DMR-EH63
Produkt
EAN
5025232543199, 5053731780883
Språk
Engelsk, Italiensk, Norsk, Gresk, Japansk, Bulgarian
Fyltype
PDF
Nettside
http://www.panasonic.com/
Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic. Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è áåçîïàñíîñò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è íàïúëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
Ìîëÿ çàïàçåòå èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà çà áúäåùè ñïðàâêè.
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
Moäåë: DMR-EH63
DMR-EH53
Ñèñòåìàòà GUIDE Plus+ å äîñòúïíà â
ñëåäíèòå äúðæàâè:
Àâñòðèÿ/Áåëãèÿ/Ãåðìàíèÿ/Èòàëèÿ/
Ëþêñåìáóðã/Õîëàíäèÿ/Øâåéöàðèÿ
(êúì íîåìâðè 2009)
Tàçè óñëóãà ìîæå äà íå å äîñòúïíà â
íÿêîè îáëàñòè íà ïîñî÷åíèòå äúðæàâè.
Âúçìîæíî å äà èìà ïðîìåíè, ñâúðçàíè
ñ äîñòúïà äî òàçè óñëóãà.
Çà îïèñàíèÿòà â òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà å ïðåäíàçíà÷åíà çà
ìîäåëèòå DMR-EH63 è DMR-EH53. Îñâåí àêî íå å
óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ
çà óïîòðåáà ñà íà ìîäåëà DMR-EH53.
[EH63] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH63.
[EH53] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH53.
Ñòðàíèöèòå çà ñïðàâêà ñà îçíà÷åíè ñ “> ”.
Èíñòðóêöèèòå è çàáåëåæêèòå, ñâúðçàíè ñ SD êàðòè è SD óñòðîéñòâîòî, ñå îòíàñÿò ñàìî çà ìîäåëà DMR-EH63.
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà DVD ðåêîðäåðèòå è DVD-Video äèñêîâåòå ñúîòâåòñòâàò íà
ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
Ðåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
Tîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD-Video äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ “2” èëè “ALL”.
Íàïðèìåð:
2 ALL
3
5
2
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
VQT2J12-1
Îñíîâíè
îïåðàöèè
Áúðçî
ðúêîâîäñòâî

Har du et spørsmål om Panasonic DMR-EH63?

Hvis du har et spørsmål om "Panasonic DMR-EH63"

Til salgs på

Spesifikasjoner

Video
Analogt signalformatsystem PAL B, PAL G, PAL H, SECAM
Støttede videofunksjoner 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p
Innspillingsmodus Extended Play (EP), Long Play (LP), Standard Play (SP), Extra Play (XP)
Bildeformat 16:9
Full HD yes
File formats
Videoformat som støttes DIVX, MPEG4
Støttede lydformater MP3, WMA
Fotografiske formattyper JPG
Tilkoblingsevne
Antall HDMI-porter 1
Antall USB 2.0-porter 1
Lydinngang (V/H) 1
Skjerm
Type skjermteknologi LED
Lagringsmedium
Støttede disktyper CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Antall optiske plater 1 disker
SmartCard-port yes
Minnekortenhet MMC, SD, SDHC
Energihåndtering
- 220-240 V
- 50 Hz
Strømforbruk, aktiv modus 9 W
Strømforbruk 30 W
AC-adapter bunt yes
Nettverksbygging
Ethernet/bredbåndsforbindelse no
Wi-Fi no
Tekniske detaljer
Stasjonstype DVD spiller
Formfaktor Set-top
3D no
Karaoke no
Emballasjeinnhold
Fjernkontroll yes
Styringsfunksjoner
Elektronisk programguide (EPG) yes
Innebygd klokke yes
Farge
Produktfarge Svart
Indikasjon
LED-indikatorer for kommunikasjon yes
Vekt og dimensjoner
Bredde 430 mm
Dybde 286 mm
Høyde 59 mm
Vekt 3500 g
Andre funksjoner
Fysiske mål (BxDxH) 430 x 286 x 59 mm
Harddisk
Intern harddisk 250 GB
Total lagringskapasitet 250 GB
Miljømessige forhold
Driftstemperaturområde 5 - 40 °C
Luftfuktighetsområde ved drift 10 - 80
Audio
Innebygd lyddekoder Dolby Digital, DTS