Panasonic DMR-EH68 bruksanvisning

Har kan du se manualen Panasonic DMR-EH68 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Panasonic DMR-EH68 på denne siden.

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
DMR-EH68
DMR-EH58
EP
RQT9070-U
Áúðçî
ðúêîâîäòñâî
Îñíîâíè
îïåðàöèè
Moäåë:
Èëþñòðàöèèòå â òàçè Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà ñà íà ñðåáðèñòèÿ âàðèàíò
íà ìîäåëà DMR-EH58.
Èíñòðóêöèèòå è çàáåëåæêèòå çà SD êàðòè
è SD drive ñå îòíàñÿò ñàìî çà ìîäåëà
DMR-EH68.
2 ALL
3
5
2
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí
îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà óðåäèòå è äèñêîâåòå
ñúîòâåòñòâàò íà ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
pÐåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
pTîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD
äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ2” èëè “ALL”.
Ïðèìåð:
Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò
íà Panasonic.
Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è ñèãóðíîñò, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè
ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ çà
áúäåùè ñïðàâêè.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com

Har du et spørsmål om Panasonic DMR-EH68?

Still spørsmålet som du har om Panasonic DMR-EH68 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Panasonic DMR-EH68 å kunne gi deg et godt svar.