Panasonic DMR-ES10 bruksanvisning

Har kan du se manualen Panasonic DMR-ES10 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Panasonic DMR-ES10 på denne siden.

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
DMR-ES10
Moäåë:
For Australia and N.Z.
Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò
íà Panasonic.
Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è ñèãóðíîñò, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè
ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè.
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí
îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà óðåäèòå è äèñêîâåòå
ñúîòâåòñòâàò íà ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
pÐåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
pTîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD
äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ “2” èëè “ALL”.
Ïðèìåð:
2 ALL
3
5
2

Har du et spørsmål om Panasonic DMR-ES10?

Still spørsmålet som du har om Panasonic DMR-ES10 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Panasonic DMR-ES10 å kunne gi deg et godt svar.