Panasonic HC-V160 bruksanvisning

Panasonic HC-V160

Til høyre finner du Panasonic HC-V160 manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Panasonic
Modell
HC-V160
Produkt
Språk
Italiensk, Norsk, Gresk, Kinesisk
Fyltype
PDF
Nettside
http://www.panasonic.com/
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë: 
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ,
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
until
2014/12/4

+&9(%(3*&*$*:*164:BPVWERRN࣮࣌ࢪ㸰㸮㸯㸲ᖺ㸯㸮᭶㸴᪥ࠉ᭶᭙᪥ࠉ༗ᚋ㸯᫬㸲㸱ศ

Har du et spørsmål om Panasonic HC-V160?

Hvis du har et spørsmål om "Panasonic HC-V160"

Til salgs på