Panasonic SC-HTB527 bruksanvisning

Panasonic SC-HTB527
5.7 · 1
PDF bruksanvisning
 · 28 sider
Norsk
bruksanvisningPanasonic SC-HTB527
until 2013/01/21

EG EB

RQT9834-B

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Àóäèî ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî

Ìîäåë: SC-HTB527

Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Âåëèêîáðèòàíèÿ.
Âêëþ÷åíà Èíñòðóêöèÿ çà èíñòàëèðàíå
Èíñòàëèðàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè îò êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò. (> 8 äî 13)
Ïðåäè äà çàïî÷íåòå èíñòàëèðàíåòî, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà
è Èíñòðóêöèÿòà çà èíñòàëèðàíå, çà äà èçâúðøèòå ïðàâèëíî èíñòàëèðàíåòî. (Ìîëÿ, çàïàçåòå
òåçè èíñòðóêöèè. Ìîæå äà âè ïîòðÿáâàò ïðè áúäåùî ïðåìåñòâàíå èëè îáñëóæâàíå íà óðåäà.)
5%*6$')'$A436$DQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧞ᐕ㧝㧞᦬㧝㧜ᣣޓ᦬ᦐᣣޓඦ೨㧝㧝ᤨ㧞㧥ಽ
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
Çà îïòèìàëíî êà÷åñòâî è ìàêñèìàëíà áåçîïàñíîñò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè
èíñòðóêöèÿ, è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.

Bruksanvisning

Se håndboken for Panasonic SC-HTB527 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Hjemmekinoanlegg og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 5.7. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Engelsk. Har du et spørsmål om Panasonic SC-HTB527 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om Panasonic og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Samsung Galaxy A7 å kunne gi deg et godt svar.

Antall spørsmål: 0

Spesifikasjoner for Panasonic SC-HTB527

Nedenfor finner du produktspesifikasjonene og de manuelle spesifikasjonene til Panasonic SC-HTB527.

Generelt
Merke Panasonic
Modell SC-HTB527
Produkt Hjemmekinoanlegg
EAN 4010869202374, 4010869229500
Språk Norsk, Engelsk
Fyltype PDF
Optisk drev
Optisk diskettspillertype Ikke inkludert
Støttede disktyper Nei
Andre funksjoner
Innebygd harddisk Nei
Apple docking-kompabilitet Støttes ikke
Innebygd TV-mottaker -
Optisk diskettspillertype Ikke inkludert
Subwoofer-driverdiameter (imperisk) 6.3 "
Apple docking-kompabilitet Støttes ikke
Vekt fremste høyttaler 2500 g
Subwooferens dimensjoner (BxDxH) 180 x 306 x 408 mm
Video
3D Nei
Videoformat som støttes Støttes ikke
Audio
RMS-rangert strøm/utgangseffekt 240 W
Lyd-utgang kanaler 2.1 kanaler
Innebygd lyddekoder Dolby Digital,Dolby Pro Logic II
Total Harmonic Distortion (THD) 10
RMS-rangert strøm/utgangseffekt 240 W
Lyd-utgang kanaler 2.1 kanaler
Innebygd lyddekoder Dolby Digital,Dolby Pro Logic II
Radio
FM-radio -
Front speakers
Fronthøyttalertype 2-veis
Fronthøyttalerens RMS-effekt 120 W
Fronthøyttalerens kryssfrekvens 1000 Hz
Fronthøyttalerens impedans 4 Ω
Diskanthøyttalerens (front) diameter 1 "
Subwooferens (front) diameter (imperisk) 2.56 "
Satellite speakers
Trådløse satelitthøytalere -
Subwoofer
Subwoofer RMS-styrke 120 W
Trådløs subwoofer -
Subwoofer-driverdiameter (imperisk) 6.3 "
Subwoofer-impedans 8 Ω
Subwoofer RMS-styrke 120 W
Subwoofer-tilkoblingsevne Koblet med ledninger (ikke trådløs)
Subwoofer-impedans 8 Ω
Tekniske detaljer
Produktfarge Hvit
Karaoke Nei
3D Nei
Videoformat som støttes Støttes ikke
Nettverksbygging
Wi-Fi Nei
Tilkoblingsevne
HDMI inn 1
Antall HDMI-utganger 1
Antall SCART-porter 0
Antall USB-porter 0
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) ut 0
Antall S-Video-utganger 0
Digital koaksialinngang for lyd 0
Digital optisk lydinngang 0
Optisk digital lydutgang 0
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) 0
Digital koaksialutgang for lyd 0
Wi-Fi Nei
HDMI inn 1
Antall HDMI-utganger 1
Antall SCART-porter 0
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) ut 0
Digital koaksialinngang for lyd 0
Digital optisk lydinngang 0
Optisk digital lydutgang 0
Digital koaksialutgang for lyd 0
Vekt og dimensjoner
Dimensjoner fremste høyttaler (WxDxH) 1018 x 44 x 75 mm
Vekt fremste høyttaler 2500 g
Subwooferens dimensjoner (BxDxH) 180 x 306 x 408 mm
Subwoofer-vekt 5200 g
Subwoofer-vekt 5200 g
Energihåndtering
AC-inngangsfrekvens 50 Hz
AC-inngangsspenning 220-240 V
AC-inngangsfrekvens 50 Hz
AC-inngangsspenning 220-240 V
Soundbar speaker
Total Harmonic Distortion (THD) 10
Egenskaper
FM-radio -
Produktfarge Hvit
vis mer

Vanlige spørsmål

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Panasonic SC-HTB527 under.

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her

Ingen resultater