Philips Disney Micro Princess 717042816 bruksanvisning

Philips Disney Micro Princess 717042816
(1)
  • Sideantall: 20
  • Fyltype: PDF
1
B
© Copyright Philips
TYPE
05
0601 02 03
04
IP20
3m
2,25m
F
07
Philips Belgium nv Satenrozen 132550 Kontich - Belgiumwww.philips.com
08
09
• Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
• Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
Duitsland).
• Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
elektrischeonderdelen.
• Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
aardingvandeelektrischeinstallatie.
• Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
•  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
milieuendevolksgezondheid.
•VooruweigenveiligheidenhetbehoudvandegarantiedientudeLivingColorsendestekkernietteopenen.
•Gebruikalleendemeegeleverdeadapter.Alsueenandereadaptergebruikt,kanuwLivingColorsbeschadigdraken.
OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
vooraandezegebruiksaanwijzing:
01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
04- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
aanopdemet -gemarkeerdeklem.
05- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
06- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
07- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
type.
Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
08- Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde14jaar.
09-Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde3jaar.
10- AlleproductenmeteenSmartLink-logokunnenaanuwafstandsbedieningwordengekoppeld.
Hetverlichtingsarmatuuris-netalsalleandereproductenuithetassortiment-ontworpen,geproduceerdengetestvolgensde
strengsteEuropeseveiligheidsvoorschriften(EN60.598/ ).Conformiteitsverklaring:HierbijverklaartPhilipsLighting,BG
ConsumerLuminairesdathetproductvoldoetaandeessentiëlevereistenenandererelevantebepalingenvanRichtlijn1999/5/EC.
Deconformiteitsverklaringkanwordengeraadpleegdop:Satenrozen13,2550Kontich–BelgiëElektrische,magnetischeen
elektromagnetischevelden("EMF")1.PhilipsLightingmaaktenverkooptveleconsumentenproductendie,netalsandereelektronische
apparaten,elktromagnetischesignalenkunnenuitstralenenontvangen.2.EenvandebelangrijkstezakelijkeprincipesvanPhilipsis
ervoortezorgendatalonzeproductenvoldoenaanallegeldendevereisteninzakegezondheidenveiligheidenervoortezorgendat
onzeproductenruimschootsvoldoenaandeEMF-normendiegeldenophetogenblikdatonzeproductenwordenvervaardigd.
3.Philipsstreefternaargeenproductenteontwikkelen,temakenenopdemarkttebrengendieschadelijkkunnenzijnvoorde
gezondheid.4.Philipsbevestigtdatalszijnproductencorrectvoorhetdaartoebestemdegebruikwordenaangewend,dezevolgensde
nieuwstewetenschappelijkeonderzoekenophetmomentvandepublicatievandezehandleidingveiligzijnomtegebruiken.
5.PhilipsspeelteenactieverolindeontwikkelingvaninternationaleEMF-enveiligheidsnormen,watPhilipsinstaatstelt
intespelenoptoekomstigenormenendezetijdigteintegrereninzijnproducten.
Bijconstructiefoutenofmateriëlegebrekengeeftdefabrikant2jaargarantieopbinnenverlichtingenopbuitenverlichting(tenzijanders
vermeldopdeverpakking).Glasbreuk,batterijenenlichtbronnenvallennietonderdegarantievoorwaarden.Degarantieperiodegaat
invanaffactuurdatumengeldtenkelopvertoonvanhetaankoopbewijs.Schadeaanhetverlichtings-armatuurdoorgebruikervan
inextremeomstandigheden(zeekustgebieden,industriëleomgevingen,frequenteblootstellingaanmeststoffen,...),valteveneens
nietonderdegarantievoorwaarden.Degarantievervaltindienhetverlichtingsarmatuurnietvolgensdegebruiksaanwijzingwerd
geïnstalleerdofdooronbevoegdepersonenwerdhersteldofaangepast.Defabrikantaanvaardtookgeenenkeleaansprakelijkheid
voorschadealsgevolgvaneenverkeerdetoepassingvanhetverlichtingsarmatuurofdoorgebruikincombinatiemetonjuiste
apparatuurofwisselstukken.
Wijzigingeninontwerpentechnischespecicatiesvoorbehouden.
Gavoorveelgesteldevragenenandereinformatiemetbetrekkingtotditproductnaarwww.philips.com.
NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB
10
4404.018.26611Last update: 10/12/12
0 3
-
0 14
-

LivingColors

Philips Disney Micro Princess 717042816

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Philips Disney Micro Princess 717042816 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Philips Disney Micro Princess 717042816 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Philips Disney Micro Princess 717042816 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Belysning og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.1. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Engelsk. Har du et spørsmål om Philips Disney Micro Princess 717042816 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Philips Disney Micro Princess 717042816

Generelt
Merke Philips
Modell Disney Micro Princess 717042816
Produkt Belysning
EAN 5054230071182, 8718291479109
Språk Norsk, Engelsk
Fyltype PDF
Design
Produktfarge Rosa
Egnet plassering Bedroom,Children's room,Living room
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode IP20
Beskyttelsesklasse III
Vekt og dimensjoner
Høyde 110 mm
Bredde 100 mm
Pakkebredde 123 mm
Pakkedybde 123 mm
Pakkehøyde 168 mm
Dybde 120 mm
Vekt 280 g
Ytelse
Lampestyrke 4.7 W
Antall pærer 1 ampuller
Diffust lys Ja
Fargeskiftende Ja
Belysningsstil Expressive
Lys farge Variabel
Lyspæretype -
Dimmbar Nei
Fjerndrevet Nei
Energihåndtering
AC-inngangsspenning 100-240 V
AC-inngangsfrekvens 50 - 60 Hz
vis mer

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Philips Disney Micro Princess 717042816 .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her