Philips HR7996 bruksanvisning

Philips HR7996
(1)
  • Sideantall: 2
  • Fyltype: PDF
Register your product and get support at
HR7996

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR7996_UM_V1.0
3140 035 34321
English

Meat mincer hopper set

The hopper set is compatible with HR2726, HR2627 and HR2728.You can use the hopper set to cut vegetables and grate cheese.Before you use the appliance for the rst time, thoroughly clean the parts that come into contact with food. Before you start, make sure you assemble according to Fig.2. For disassembly, refer to Fig.2 as well.Fig.3 indicates the food that each drum is applicable to and the cutting shapes.
Caution
Do not exceed the maximum operating time of 10 minutes at all applications.
Do not insert your ngers in the metal drum while the appliance is running.
Warning
The appliances is intended for household use only.
Note
Only use the plastic hopper in combination with the metal drums and the pusher for plastic hopper.
Do not press the R button during use of the plastic hopper.
Български

Комплект фуния за подаване, за месомелачка

Комплектът фуния за подаване е съвместим с HR2726, HR2627 и HR2728.Комплектът фуния за подаване може да се използва за нарязване на зеленчуци и настъргване на сирене.Преди да използвате уреда за пръв път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната. Преди да започнете, трябва да извършите сглобяването, както е показано на фиг. 2. За разглобяването вижте отново фиг. 2.Фиг. 3 показва храните, за които е подходящ всеки цилиндър, и формите на нарязване.
Внимание
Не превишавайте максимално допустимото време за непрекъсната работа от 10 минути в
никой от режимите.
Не бъркайте с пръсти в металния цилиндър, докато уредът работи.
Предупреждение
Уредите са предназначени само за домашна употреба.
Забележка
Използвайте пластмасовата фуния за подаване само в комбинация с металните цилиндри и
тласкача за пластмасовата фуния.
Не натискайте бутона R, когато използвате пластмасовата фуния за подаване.
Čeština

Sada násypky pro mlýnek na maso

Sada násypky je kompatibilní s modely HR2726, HR2627 a HR2728.Sadu násypky můžete používat na sekání zeleniny a strouhání sýra.Před prvním použitím přístroje důkladně očistěte části, které přichází do styku s jídlem. Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 2. Chcete-li jej rozebrat, postupujte také podle obr. 2.Obr. 3 zobrazuje suroviny, na které je určen každý z válců, a tvary, které je možné s nimi připravit.
Výstraha
Při všech způsobech použití nesmí být překročena maximální doba provozu, která je 10 minut.
Když je přístroj v provozu, nestrkejte prsty do kovového válce.
Varování
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Poznámka
Používejte pouze plastovou násypku mlýnku v kombinaci s kovovými válci a pěchovačem pro
plastovou násypku mlýnku.
Při používání plastové násypky mlýnku nemačkejte tlačítko R.
Dansk

Tragtsæt til kødhakker

Tragtsættet er kompatibelt med HR2726, HR2627 og HR2728.Du kan bruge tragtsættet til at skære grøntsager og rive ost.Før du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele, der kommer i kontakt med madvarer. Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 2. For afmontering, kan du også referere til Fig. 2.Fig. 3 angiver de fødevarer, som hver tromle er beregnet til, samt udskæringsformen.
Advarsel
Du må ikke overskride den maksimale brugstid på 10 minutter for alle anvendelser.
Du må ikke stikke ngrene ind i metaltromlen, mens apparatet er tændt.
Advarsel
Apparaterne er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
Bemærk
Du må kun bruge plastictragten sammen med metaltromler og nedstopperen til plastictragten.
Du må ikke trykke på R-knappen, mens du bruger plastictragten.
Deutsch

Einfülltrichterset für den Fleischwolf

Das Einfülltrichterset ist kompatibel mit HR2726, HR2627 und HR2728.Sie können das Einfülltrichterset verwenden, um Gemüse zu schneiden und Käse zu reiben.Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Teile gründlich, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 2 montieren. Zum Auseinandernehmen beziehen Sie sich ebenso auf Abb. 2.Abb. 3 zeigt die Speisen, für die jede Trommel geeignet ist, und wie diese geschnitten werden.
Achtung
Achten Sie darauf, die maximale Betriebszeit von 10 Minuten pro Anwendung nicht zu überschreiten.
Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht in die Metalltrommel gelangen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Warnung
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Hinweis
Verwenden Sie den Kunststoffbehälter nur in Kombination mit den Metalltrommeln und dem Stopfer
für den Kunststoffbehälter.
Die Taste R darf bei Verwendung des Kunststoffbehälters nicht gedrückt werden.
Eesti

Hakklihamasina täitekolukomplekt

Täitekolukomplekt sobib mudelitega HR2726, HR2627 ja HR2728.Saate täitekolukomplektiga köögivilju tükeldada ja juustu riivida.Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad hoolikalt puhtaks. Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 2. Lahtivõtmisel lähtuge samuti joonisest 2.Joonisel 3 on ära toodud toidud, mille jaoks iga trummel sobib, samuti lõikevormid.
Ettevaatust
Ärge kunagi ületage ükskõik millises rakenduses 10-minutilist maksimaalset kasutusaega.
Ärge sisestage oma sõrmi metalltrumlisse, kui seade töötab.
Hoiatus
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
Märkus
Kasutage plastist täitekolu ainult koos metalltrumlite ja plastikust täitekolu jaoks mõeldud tõukuriga.
Ärge vajutage plastist täitekolu kasutamise ajal nuppu R.
Suomi

Lihamyllyn jauhamisputkisarja

Putkisarja sopii malleihin HR2726, HR2627 ja HR2728.Putkisarja soveltuu vihannesten leikkaamiseen ja juuston raastamiseen.Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen käyttöönottoa. Kokoa laite ohjeen mukaan ennen käyttöä, kuva 2. Pura laite kuvan 2 mukaisesti.Kuvassa 3 näkyvät eri metallirummuille soveltuvat ruoka-aineet ja leikkausmuodot.
Varoitus
Älä anna laitteen käydä yli 10 minuuttia kerrallaan millään toiminnolla.
Älä laita sormiasi metallirumpuun, kun laite on käynnissä.
Vakava varoitus
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Huomautus
Käytä muovista putkea ainoastaan metallirumpujen ja muoviselle putkelle tarkoitetun syöttöpainimen kanssa.
Älä paina R-painiketta, kun käytät muovista putkea.
Français

Set d’entonnoirs d’alimentation pour hachoir à viande

Le set d’entonnoirs d’alimentation est compatible avec HR2726, HR2627 et HR2728.Vous pouvez utiliser le set d’entonnoirs d’alimentation pour couper des légumes et râper du fromage.Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nettoyez soigneusement les parties qui entrent en contact avec la nourriture. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage selon la g. 2. Pour le démontage, reportez-vous également à la g. 2.La g. 3 indique les aliments associés à chaque tambour et les formes de coupe.
Attention
Ne dépassez pas le temps de fonctionnement maximal de 10 minutes lors de chaque application.
N'insérez pas vos doigts dans le tambour en métal pendant que l'appareil fonctionne.
Avertissement
L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Remarque
Utilisez uniquement l'entonnoir d'alimentation en plastique avec les tambours en métal et le poussoir
de l'entonnoir d'alimentation en plastique.
N'appuyez pas sur le bouton R lorsque vous utilisez l'entonnoir d'alimentation en plastique.
Hrvatski

Komplet cijevi za aparat za mljevenje mesa

Komplet cijevi kompatibilan je s modelima HR2726, HR2627 i HR2728.Komplet cijevi možete upotrebljavati za rezanje povrća i ribanje sira.Prije prvog korištenja aparata temeljito očistite njegove dijelove koji dolaze u kontakt s hranom. Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno slici 2. Sliku 2 pratite i prilikom rastavljanja.Slika 3 naznačuje vrste hrane za koje se koristi svaki bubanj i oblike izrezivanja.
Oprez
Nemojte prekoračiti maksimalno vrijeme rada od 10 minuta kod svake primjene.
Nemojte umetati prste u metalni bubanj dok aparat radi.
Upozorenje
Aparat je namijenjen isključivo uporabi u kućanstvu.
Napomena
Plastičnu cijev koristite samo u kombinaciji s metalnim bubnjevima i potiskivačem za plastičnu cijev.
Nemojte pritiskati gumb R dok koristite plastičnu cijev.
Magyar

Vágóház készlet húsdarálóhoz

A vágóház készlet a HR2726, HR2627 és HR2728 típusokkal kompatibilis.A vágóház készlettel zöldségeket apríthat és sajtot reszelhet.A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő részeket. Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a 2. ábra szerint rakja össze. A szétszerelésnél is vegye gyelembe a 2. ábrát.A 3. ábra az egyes ételekhez használható dobokat és a vágási alakzatokat tünteti fel.
Vigyázat
Ne üzemeltesse a készüléket megállás nélkül 10 percnél hosszabb ideig.
A készülék működése közben ne nyúljon be a fémdobba.
Figyelem
A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Megjegyzés
A műanyag vágóházat csak a fém dobokkal együtt és a műanyag vágóházhoz való nyomórúddal használja.
A műanyag vágóház használata közben ne nyomja meg az R gombot.
Қазақша

Ет турағыштың салғыш түтіктер жиынтығы

Салғыш түтіктер жиынтығы HR2726, HR2627 және HR2728 үлгілерімен үйлесімді.Салғыш түтіктер жиынтығын көкөністер турау және ірімшік ұсақтау үшін қолдануға болады.Құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында, тағамға тиген бөліктерді мұқият тазалаңыз. Бастамастан бұрын, 2-суретке сай жинағаныңызды тексеріңіз. Бөлшектеу үшін де 2-суретті қараңыз.3-суретте әр бара-бар қолданылатын азық-түліктер мен кесу пішіндері көрсетілген.
Ескерту
Кез келген қолданыста 10 минуттан артық істетпеңіз.
Құрал қосылып тұрғанда, темір барабанға саусақтарыңызды салмаңыз.
Абайлаңыз
Құрылғылар тек үй ішінде қолдануға арналған.
Ескертпе
Пластикалық түтікті тек темір барабандармен және пластикалық түтіктің тығындағышымен бірге
пайдаланыңыз.
Пластикалық түтікті пайдаланған кезде, R түймесін баспаңыз.
Lietuviškai

Mėsmalės piltuvų rinkinys

Piltuvų rinkinys suderinamas su HR2726, HR2627 ir HR2728.Galite naudoti piltuvų rinkinį daržovėms pjaustyti ir sūriui tarkuoti.Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu. Prieš pradėdami surinkite prietaisą, kaip parodyta 2 pav. Norėdami išardyti prietaisą vadovaukitės 2 pav.3 pav. rodomi maisto produktai, tinkami kiekvienam būgnui, ir pjaustymo formelės.
Atsargiai
Kad ir ką bedarytumėte, niekada neviršykite maksimalaus naudojimo laiko – 10 minučių.
Veikiant prietaisui, nekiškite pirštų į metalinį būgną.
Įspėjimas
Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
Pastaba
Naudokite tik plastmasinį piltuvą su metaliniais būgnais ir stūmiklį plastmasiniam piltuvui.
Naudodami plastmasinį piltuvą nespauskite mygtuko R.
1 2
4
3
EN User manual BG Ръководство за потребителяCS Příručka pro uživatele DA Brugervejledning DE BenutzerhandbuchET KasutusjuhendFI Käyttöopas FR Mode d’emploiHR Korisnički priručnik HU Felhasználói kézikönyvKK Қолданушының нұсқасы LT Vartotojo vadovas LV Lietotāja rokasgrāmata NO BrukerhåndbokPL Instrukcja obsługiRO Manual de utilizareRU Руководство пользователяSK Príručka užívateľaSL Uporabniški priročnikSR Korisnički priručnikSV AnvändarhandbokUK Посібник користувача
AR
FA
Philips HR7996

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Philips HR7996 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Philips HR7996 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Philips HR7996 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Annet kjøkkenutstyr og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.7. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Engelsk. Har du et spørsmål om Philips HR7996 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Philips HR7996

Generelt
Merke Philips
Modell HR7996
Produkt Annet kjøkkenutstyr
EAN 8710103567387
Språk Norsk, Engelsk
Fyltype PDF

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Philips HR7996 .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her