Rowenta Classic BS1131V0

Rowenta Classic BS1131V0 bruksanvisning

 • PODÍLEJME SE NA OCHRANÛ ÏIVOTNÍHO PROSTFIEDÍ!
  Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.
  Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku,
  kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.
  Tento přístroj obsahuje jednu nebo více článkových baterií. V zájmu ochrany životního
  prostředí je nevyhazujte, ale odevzdejte je na sběrném místě, které je k tomu určeno.
  SK
  PODIEľAJME SA NA OCHRANE ÏIVOTNÉHO PROSTREDIA!
  š prístroj obsahuje početné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály.
  Zverte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku,
  kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.
  Naprava vsebuje eno ali več baterij. Zaradi spoštovanja do okolja jih ne zavrzite,
  ampak jih odnesite na eno od predvidenih zbiralnih mest.
  BG
  ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!
  Вашият уред съдържа много материали, които могат да бъдат използвани повторно или
  рециклирани. Занесете го вспециализиран събирателен пункт или упълномощен сервиз,
  за да бъде преработен.
  Неизхвърляйте старите батерииприбитовите отпадъци: те се считат за химически
  отпадъци. Занесете ги в предвидения за целта събирателен пункт.
  ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!
  Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
  Αποθέστε την σε ένα σημείο διάθεσης για να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία της.
  Η παρούσα συσκευή περιέχει μία ή περισσότερες μπαταρίες.
  Για λόγους σεβασμού προς το περιβόλλον, μην πετάτε τις χρησψοποιημένες μπαταρίες,
  αλλά μεταφέρετέ τις στα σημεία διαλογής που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό.
  AITAME HOIDA LOODUSKESKKONDA!
  Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võima
  davaid materjale.
  Viige seade kogumispunkti või viimase puudumisel volitatud teeninduskeskusesse,
  et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.
  Seadmes on üks või mitu patareid. Hoidke looduskeskkonda, ärge visake patareisid ära,
  vaid viige need spetsiaalsesse kogumispunkti.
  PRISIDĖKIME PRIE APLINKOS APSAUGOS!
  Jūsų aparate yra daug medžiagų, kurias galima pakeisti į pirmines žaliavas arba perdirbti.
  Viige seade kogumispunkti või viimase puudumisel volitatud teeninduskeskusesse,
  Nuneškite jį į surinkimo punktą arba, jei jo nėra, į centrą, kuris yra įgaliotas atlikti priežiūrą,
  kad aparatas būtų perdirbtas.
  Šiame aparate yra viena ar kelios baterijos. Saugodami aplinką, niekada jų neišmeskite,
  bet nuneškite į tam skirtą surinkimo centrą.
  PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !
  Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
  Conez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un Centre Service Agréé
  pour que son traitement soit eectué.
  Ne pas jeter les piles usées : traitez-les comme des résidus chimiques.
  Apportez les à un point de collecte prévu à cet eet.
  FR
  SV
  EL
  ET
  LT
  LV
  RO
  HU
  FI
  SL
  PL
  CS
  EN
  NL
  DE
  IT
  ES
  PT
  DA
  ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!
  Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
  Leave it at a local civic waste collection point.
  Never throw used batteries into the dustbin: consider them as chemical residue.
  Take them to a recognised collection point.
  WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!
  Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
  Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.
  Werp lege batterijen niet weg: verwerk ze als klein chemisch afval.
  Breng ze naar een speciaal, centraal afvalinzamelpunt.
  DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!
  Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoe, die wieder verwertet werden können.
  Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.
  Werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei
  einer Sondermüll-Sammelstelle, Ihrer Stadt oder Gemeinde.
  Bringen Sie es zu einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle.
  PARTECIPIAMO ALLA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE !
  Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
  Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.
  Non gettate le pile scariche nella spazzatura: maneggiatele come residui chimici.
  Consegnarli a un centro di raccolta preposto.
  ¡¡ PARTICIPE EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE !!
  Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
  Entréguelo al nal de su vida útil, en un Centro de Recogida Especíco o en uno
  de nuestros Servicios Ociales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.
  No tirar las pilas usadas a la basura normal: desecharlas como residuos químicos.
  Deposítelos en un punto de recogida previsto al efecto.
  PROTECÇÃO DO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR !
  O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
  Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.
  Não deitar fora as pilhas usadas: Tratá-las como resíduos químicos.
  Entregue-as num ponto de recolha previsto para este efeito.
  VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET!
  Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
  Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret servic
  værksted, når det ikke skal bruges mere.
  Dette apparat fungerer med en eller ere batterier. Kast dem ikke bort, men bring dem
  til et specialiseret indsamlingssted for at beskytte miljøet.
  VAR RÄDD OM MILJÖN!
  Innan apparaten skrotas måste batterierna tas ur.
  För att ta ur batterierna skall du skruva ur skruvarna, lossa hållaren, ta ur batterierna
  och klippa av ledningarna.
  Apparaten innehåller ett eller era batterier.
  Var rädd om miljön och lämna batterier på en återvinningsstation.
  HUOLEHTIKAAMME YMPÄRISTÖSTÄ!
  i Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
  Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltoke
  kukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.
  Tässä laitteessa on yksi tai useampi paristo. Ympäristön suojelemisen vuoksi niitä ei saa
  pois vaan toimittaa tarkoitukseen varattuun keräyspisteeseen.
  SODELUJMO PRI PRIZADEVANJIH ZA ZAŠČITO OKOLJA!
  Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.
  Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer jo bodo
  ustrezno predelali.
  V tomto prístroji sa nachádza jedna alebo viac bateriek. Kvôli ochrane životného
  prostredia ich nezahadzujte, ale zaneste ich na zberné miesto určené na tento účel.
  BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA!
  Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu
  przetwarzaniu lub recyklingowi.
  W tym celu nalezy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.
  W skład urządzenia wchodzi jedna lub kilka baterii. W trosce o środowisko naturalne
  nie wyrzucaj ich, lecz oddaj je do specjalnych punktów zbiórki.
  PIEDALĪSIMIES VIDES AIZSARDZĪB !
  IIerīces ražošanā izmantoti vairāki materiāli, kas ir lietojami atkārtoti vai otrreiz pārstrādājami.
  Nododiet ierīci elektroierīču savākšanas punktā vai autorizētā servisa centrā,
  lai nodrošinātu tās pārstrādi!
  Šajā ierīcē ir viena vai vairākas baterijas. Cienot dabu, neizmetiet tās, bet aiznesiet
  uz kādu no šim nolūkam paredzētajām savākšanas vietām.
  SĂ PARTICIPĂM LA PROTECŢIA MEDIULUI!
  Aparatul dumneavoastră conţine numeroase materiale valoricabile sau reciclabile.
  Predaţi-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorzat
  pentru a  procesat în mod corespunzător.
  Aparatul conţine una sau două baterii. Sprijiniţi protecţia mediului, nu le aruncaţi
  în alte locuri decât cele indicate sau în punctele de colectare.
  ELSŐ A KÖRNYEZETVÉDELEM!
  Az Ön termék értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
  Kérjük, készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.
  Ez a készülék egy vagy több elemet tartalmaz. A környezetvédelem érdekében soha
  ne dobja ki ezeket, hanem vigye őket egy gyűjtőpontra!
  CLASSIC
  www.rowenta.com 2015900774-01
  Notice d’utilisation • Instruction manual
  BS11xx

Har du et spørsmål om Rowenta Classic BS1131V0?

Still spørsmålet som du har om Rowenta Classic BS1131V0 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Rowenta Classic BS1131V0 å kunne gi deg et godt svar.

Har kan du se manualen Rowenta Classic BS1131V0 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Rowenta Classic BS1131V0 på denne siden.

Spesifikasjoner

Merke Rowenta
Modell Classic BS1131V0
Produkt Vekt
EAN 3168430256897
Språk Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Bulgarian
Fyltype PDF
Ytelse
Maksimalvekt (kapasitet) 160kg
ISV-sertifiseringer CE
Modell/Type Elektronisk personvekt
Autostrøm av
Minnefunksjon
Måling av Body Mass Index (BMI)
- Rektangel
Sklisikre føtter
Nøyaktighet 100g
Produktfarge Hvit
Lett å rengjøre
Måleenhet kg, lb, st
Materiale Herdet glass
Type med topp overflate Glass
Basal Metabolic Rate (BMR) måle -
Auto strøm-på funksjon
Skjerm
Display LCD
Lettlest skjerm
Skjermstørrelse (HxV) 30 x 70mm
Tall størrelse 28mm
Vekt og dimensjoner
Bredde 300mm
Dybde 300mm
Høyde 22mm
Vekt 1520g
Energihåndtering
Batteritype CR2032
Antall støttede batterier 1
Batteriteknologi Lithium
Emballasjeinnhold
Manuale/bruksanvisning
Batterier inkludert
Datainnpakking
Antall per pakke 1stykker
Logistikk data
Pallebredde 1200mm
Pallelengde 800mm
Pallehøyde 1157mm
Pallevekt 344400g
Mengde per pall 168stykker

Til salgs på

  Liittyvät tuotteet

  Vekt Rowenta