Samsung WAM250 bruksanvisning

Samsung WAM250
(1)
  • Sideantall: 2
  • Fyltype: PDF
A
Front Panel
LAN
Plug
In
Plug
In

q w e r

wq e r t

Wireless Audio - Multiroom

HUB
User Manual
WAM250AH68-02717D-01
AH68-02717D
A
What’s included
LAN cable Power Adaptor User Manual
A
Rear Panel
1
Den här indikatorn tänds när ström kopplas till
HUBBEN.
2
Den här indikatorn blinkar när HUBBEN är i
hopparningsläge.
När hopparningen är slutförd slutar den här indikatorn
att blinka och försätts i normalt läge.
Hopparningsläget pågår under en bestämd
tidsperiod. Indikatorn kan fortsätta blinka efter
att hopparningen är slutförd.
3
Den här indikatorn slås på när HUBBEN ansluts till
en trådlös router med en Ethernet-kabel.
4
Den här indikatorn slås på när HUBBEN är i
upprepningsläget och används för att utvidga
den trådlösa Wi-Fi-täckningen i ett nätverk som
inkluderar en annan HUBB och en trådlös router.
Om du har problem med att ansluta till
HUBBEN och Trådlöst ljud – Flera rum på grund
av att signalen är blockerad eller att avståndet
mellan dem är för stort ska du lägga till en ny
HUBB i upprepningsläget för att utvidga den
trådlösa täckningen.
1
Denne indikatoren slår seg på når HUBen er koblet
til strømnettet.
2
Denne indikatoren blinker når HUBen er i paringsmodus.
Når paringen er fullført vil denne indikatoren ikke lenger
blinke, og fungere som normalt.
Paringsmodus vil fortsette i en angitt tidsperiode.
Indikatoren kan fortsette å blinke selv etter at
paringen er fullført.
3
Indikatoren slås på når HUBen er koblet til en
trådløs ruter med en Ethernet-kabel.
4
Denne indikatoren slår seg på når HUBen er satt
i repetisjonsmodus, og benyttes til å utvide Wi-Fi-
dekningen i et nettverk som inneholder en annen
HUB og en trådløs ruter.
Hvis du har problemer med koble sammen
HUBen og trådløs lyd - flerroms på grunn av at
signalet er blokkert eller at avstanden mellom
de er for stor, kan det å utvide med en ny HUB i
repetisjonsmodus utvide den trådløse dekningen.
1
Merkkivalo syttyy, kun virta kytketään HUB-
laitteeseen.
2
Merkkivalo vilkkuu, kun HUB-laite on yhteyden
muodostustilassa.
Kun yhteys on muodostettu, merkkivalo lopettaa
vilkkumisen ja laite toimii normaalissa tilassa.
Yhteyden muodostustila on käynnissä asetetun
ajan. Merkkivalo voi jatkaa vilkkumista, kun
yhteys on muodostettu.
3
Merkkivalo syttyy, kun HUB-laite on yhdistetty
langattomaan reitittimeen Ethernet-kaapelilla.
4
Merkkivalo syttyy, kun HUB-laite asetetaan
Repeater-tilaan ja laitetta käytetään toisen HUB-
laitteen ja langattoman reitittimen sisältävän verkon
Wi-Fi-signaalin vahvistamiseksi.
Jos sinulla on vaikeuksia yhdistää HUB-laite ja
langaton Multiroom-äänilaite, koska signaali
on estetty tai laitteiden välinen etäisyys on liian
suuri, lisää uusi HUB-laite Repeater-tilassa
vahvistaaksesi langatonta signaalia.
1
Denne indikator tændes, når hubben er strømforsynet.
2
Denne indikator blinker, når hubben er i parringstilstand.
Når parringen er udført, ophører denne indikator med
at blinke og kører i normal tilstand.
Parringstilstanden fortsætter i en indstillet
periode. Indikatoren bliver måske ved med at
blinke, når parringen er udført.
3
Denne indikator tændes, når hubben er sluttet til
en trådløs router med et Ethernet-kabel.
4
Denne indikator tændes, når hubben er indstillet til
tilstanden Repeater og anvendes til at udvide den
trådløse Wi-Fi-dækning, der omfatter en anden hub
og en trådløs router.
Hvis du har problemer med at tilslutte hubben
og din Wireless Audio - Multiroom, fordi
signalet er blokeret, eller afstanden mellem
dem er for stor, så tilføj en ny hub i tilstanden
Repeater for at udvide den trådløse dækning.
Svenska Norsk Suomi Dansk
1
SPK ADD
Tryck på den här knappen för att ställa in
hubben på hopparningsläge när du lägger till
ytterligare en Trådlöst ljud – Flera rum eller för
att skifta hubben till upprepningsläge.
(Tryck och håll ner i 1 sekund för att ändra
till hopparningsläge. Tryck och håll ner i 10
sekunder för att ändra till upprepningsläge.)
2
SERVICE
Används för att uppdatera firmware.
Porten SERVICE är endast till för uppdatering.
3
ETHERNET
SWITCH
Används för att ansluta e nätverkskabel.
Om du vill ansluta en till enhet med sladd
till routern som hubben är ansluten till, och
routerns alla portar för sladd är upptagna,
så kan du ansluta enheten till en ledig
nätverksport på hubben.
Att ansluta till hubben fungerar på samma
sätt som vid anslutning till routern.
Däremot kommer sammankopplingen
till routern att förloras om du stänger av
(kopplar ur) hubben.
Obs: Hubben och routern måste ha en fast
elektrisk anslutning.
4
RESET
Tryck på knappen RESET med en pennspets i
5 sekunder för att nollställa hubben.
5
DC IN
Kontakt för strömsladden.
Svenska
1
SPK ADD
Trykk her for å sette HUBen i paringsmodus når
du skal legge til flere trådløs lyd - flerroms, eller
for å sette HUBen i repetisjonsmodus.
(Trykk i 1 sekund for å bytte til paringsmodus.
Trykk i 10 sekund for å bytte til repetisjonsmodus.)
2
SERVICE
Benyttes til å oppdatere fastvaren.
Porten SERVICE er bare for oppdatering.
3
ETHERNET
SWITCH
Bruks til å koble til en nettverkskabel.
Hvis du ønsker å koble til en annen kablet
enhet til ruteren HUBen er koblet til, og alle
postene på ruteren er opptatt, kan du koble
den nye enheten til en ledig nettverksport
på HUBen.
Ved å koble den til HUBen oppnår du
samme funksjonalitet som om den skulle
være koblet til ruteren. Men koblingen til
ruteren vil forsvinne hvis du koble HUBen
(slår av) fra strømnettet.
Merk: HUBen og ruteren må ha en kablet
sammenkobling.
4
RESET
Trykk RESET med en tynn pennespiss i 5 sekunder
for å tilbakestille HUBen.
5
DC IN
Kontakt for strømledningen.
Norsk
1
SPK ADD
Paina tätä painiketta asettaaksesi HUB-laitteen
Laitepari-tilaan, kun lisäät uuden langattoman
Multiroom-äänilaitteen tai vaihdat HUB-laitteen
Toisto-tilaan.
(Pidä painettuna 1 sekunnin ajan vaihtaaksesi
Laitepari-tilaan. Pidä painettuna 10 sekunnin
ajan vaihtaaksesi Toisto-tilaan.)
2
SERVICE
Käytetään laiteohjelmiston päivittämiseen.
SERVICE -porttia käytetään vain
päivittämiseen.
3
ETHERNET
SWITCH
Käytetään LAN-kaapelin kytkemiseen.
Jos haluat kytkeä toisen kiinteää yhteyttä
käyttävän laitteen reitittimeen, johon
HUB-laite on kytketty, ja kaikki reitittimen
kiinteän yhteyden portit ovat käytössä,
voit kytkeä sen HUB-laitteen vapaaseen
LAN-porttiin.
Kytkeminen HUB-laitteeseen tarjoaa samat
toiminnot kuin kytkeminen reitittimeen.
Yhteys reitittimeen katkaistaan, jos
sammutat (kytket irti) HUB-laitteen.
Huomautus : HUB-laitteella ja reitittimellä
on oltava kiinteä yhteys.
4
RESET
Paina RESET -painiketta kynän kärjellä
5 sekunnin ajan HUB-laitteen nollaamiseksi.
5
DC IN
Virtajohdon kytkeminen.
Suomi
1
SPK ADD
Tryk på denne knap for at indstille hubben
i parringstilstand, når der tilføjes en ekstra
Wireless Audio – Multiroom eller for at indstille
hubben til Repeater-tilstand.
(Tryk og hold i 1 sekund for at skifte til
parringstilstand. Tryk og hold i 10 sekunder for
at skifte til Repeater-tilstand.)
2
SERVICE
Bruges til opdatering af firmware.
Denne SERVICE er kun til opdatering.
3
ETHERNET
SWITCH
Bruges til at tilslutte et LAN-kabel.
Hvis du ønsker at tilslutte en anden trådet
enhed til routeren, som er HUBBEN er
tilsluttet, og alle routerens trådede porte
er optaget, kan du tilslutte enheden til en
ledig LAN-port på HUBBEN.
Tilslutning til HUBBEN giver samme
funktion som tilslutning til routeren.
Dog går linket til routeren tabt, hvis du
slukker for HUBBEN (trækker stikket ud).
Bemærk : HUBBEN og routeren skal have
en kabelforbindelse.
4
RESET
Tryk på knappen RESET med en kuglepennespids i
5 sekunder for at nulstille HUBBEN.
5
DC IN
Stil til strømkabel.
Dansk
A
Connecting the HUB to Your Wi-Fi Network
A
Adding a HUBSvenska
1
Anslut hubben till din router eller ditt modem
med en nätverkskabel.
• Trådlöst ljud – Flera rum kan användas överallt dit
din Wi-Fi-signal når.
• Trådløs lyd - flerroms kan benyttes alle steder som
de trådløse (Wi-Fi) signalene rekker.
• Langatonta Multiroom-äänilaitetta voidaan käyttää
Wi-Fi-signaalin toimintasäteen sisällä.
• Wireless Audio – Multiroom kan bruges overalt,
hvor dit Wi-Fi-signal når frem.
2
Koppla in den medföljande strömsladden
på hubbens baksida, och koppla sedan in
strömsladden i ett vägguttag.
3
När indikatorn för hopparning på hubben lyser
kopplar du in Trådlöst ljud – Flera rum.
(Mer information finns i användarhandboken.)
Norsk
1
Koble HUBen til ruteren eller modemet ditt ved
hjelp av en nettverkskabel.
2
Sett den vedlagte strømledningen inn bak på
HUBen, og deretter inn i strømkontakten.
3
Etter at paringsindikatoren på HUBen lyser, må
du koble trådløs lyd - flerroms til strømnettet.
(Se i brukerhåndboken for mer informasjon.)
Suomi
1
Kytke HUB-laite reitittimeen tai modeemiin LAN-
kaapelilla.
2
Kytke mukana toimitettu virtajohto HUB-laitteen
takaosaan ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
3
Kun yhteyden muodostamisen merkkivalo syttyy
HUB-laitteessa, kytke langaton Multiroom-äänilaite.
(Saat lisätietoja käyttöoppaasta.)
Dansk
1
Tilslut HUBBEN til din router eller modem vha.
et LAN-kabel.
2
Sæt det medfølgende strømkabel i på bagsiden
af HUBBEN, og sæt derefter strømkablet i
stikkontakten på væggen.
3
Når parringsindikatoren på hubben er tændt,
sættes stikket i din Wireless Audio – Multiroom.
(Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger.)
Svenska
En Trådlöst ljud – Flera rum och en hubb kanske
inte lyckas paras ihop om Trådlöst ljud – Flera rum
och hubben är för långt ifrån varandra eller om de
befinner sig på olika våningar.
I så fall kan du länka ihop två hubbar genom att
ställa in den andra hubben på upprepningsläge. Den
extra förstärker signalen och gör att du kan para
ihop Trådlöst ljud – Flera rum med den hubb som är
närmst.
1
Ställ in den hubben som är ansluten till
den trådlösa routern till Pairing mode
(Hopparningsläge), genom att trycka på
knappen SPK ADD i 1 sekund.
2
Koppla in den nya hubben som du använder
som skarv, och tryck på dess knapp SPK ADD
i 10 sekunder.
3
LED-indikatorerna på den hubb som precis har
lagts till stängs av och sätts på, och hubben
byter till upprepningsläge.
4
När anslutningen mellan de två hubbarna har
upprättats slutar indikatorn (
) på den
tillagda hubben att blinka.
`
Om din smarta enhet inte är ansluten till den trådlösa
routern via en Wi-Fi-anslutning, kommer inte Trådlöst
ljud – Flera rum att visas på programmet Samsung
Multiroom.
`
Placera den hubb som är i Repeater mode
(Upprepningsläge) på en lämplig plats mellan Trådlöst
ljud – Flera rum och den hubb som är ansluten till
den trådlösa routern.
`
Det går endast att sätta en hubb i upprepningsläge.
Norsk
A Trådløs lyd - flerroms og en HUB jan ha
paringsproblemer hvis trådløs lyd - flerroms og
HUBen er for langt fra hverandre, eller i forskjellige
etasjer.
Hvis dette er tilfellet kan du koble sammen to HUBer
ved å sette den andre HUBen i repetisjonsmodus.
Den ekstra HUBen forsterker signalet og lar deg pare
trådløs lyd - flerroms med den nærmeste HUBen.
1
Sett den HUBen som er koblet til den trådløse
ruteren til paringsmodus ved at du trykker SPK
ADD i 1 sekund.
2
Koble til den nye HUBen, den du skal bruke
som en forlenger, og trykk deretter SPK ADD
på denne i 10 sekunder.
3
Lysdiodene (LED) på den nye HUBen slår seg
av og den går i repetisjonsmodus.
4
Når koblingen mellom de to HUBene er etablert,
vil indikatoren (
) på repeater-HUBen slutte
å blinke.
`
Hvis smartenheten ikke er koblet til den trådløse
ruteren med en Wi-Fi-forbindele, vil ikke trådløs lyd -
flerroms vises i appen Samsung Multiroom.
`
Plasser HUBen som er i Repeater-modus på et egnet
sted mellom trådløs lyd - flerroms og HUBen som er
koblet til den trådløse ruteren.
`
Du kan bare sett en HUB i repetisjonsmodus.
Suomi
Langattoman Multiroom-äänilaitteen ja HUB-
laitteen yhteyttä ei voida välttämättä muodostaa,
jos langaton Multiroom-äänilaite ja HUB ovat liian
kaukana toisistaan tai eri kerroksissa.
Tässä tapauksessa voit linkittää kaksi HUB-laitetta
yhteen asettamalla toisen HUB-laitteen Toisto-
tilaan. Toinen HUB-laite vahvistaa signaalia, jotta
voit yhdistää langattoman Multiroom-äänilaitteen
lähimpään HUB-laitteeseen.
1
Aseta langattomaan reitittimeen yhdistetty
HUB-laite Laitepari-tilaan painamalla SPK ADD
-painiketta 1 sekunnin ajan.
2
Kytke uusi HUB-laite, jota käytetään
vahvistajana, ja paina sen SPK ADD -painiketta
10 sekunnin ajan.
3
Lisätyn HUB-laitteen LED-merkkivalot syttyvät
ja sammuvat. Laite siirtyy sitten Toisto-tilaan.
4
Kun yhteys on muodostettu kahden HUB-
laitteen välillä, lisätyn HUB-laitteen merkkivalo
(
) lopettaa vilkkumisen.
`
Jos älylaitettasi ei ole yhdistetty langattomaan
reitittimeen Wi-Fi-yhteydellä, langaton Multiroom-
äänilaite ei näy Samsung Multiroom -sovelluksessa.
`
Aseta Toisto-tilassa oleva HUB-laite sopivaan
sijaintiin langattomaan Multiroom-äänilaitteeseen
ja langattomaan reitittimeen kytketyn HUB-laitteen
väliin.
`
Voit asettaa vain yhden HUB-laitteen Toisto-tilaan.
Dansk
Parringen af en Wireless Audio – Multiroom og
en hub kan mislykkes, fordi din Wireless Audio –
Multiroom og hubben er for langt fra hinanden eller
befinder sig på forskellige etager.
I sådanne tilfælde kan du forbinde to hubber ved
at indstille den anden hub til Repeater-tilstand. Den
ekstra hub forstærker signalet, og du kan parre din
Wireless Audio – Multiroom med den nærmeste hub.
1
Indstil HUBBEN, som er tilsluttet den trådløse
router, til parringstilstand ved at trykke på
knappen SPK ADD i 1 sekund.
2
Sæt den nye HUB, som du bruger som udvidelse,
i strømstikket, og tryk derefter på dens knap SPK
ADD i 10 sekunder.
3
LED-indikatorerne for den sidst tilsluttede HUB
blinker, og den skifter til Repeater-tilstand.
4
Når forbindelsen mellem de to HUBBER er
oprettet, holder indikatoren (
) på den
tilføjede HUB op med at blinke.
`
Hvis din smartenhed ikke er sluttet til den trådløse
router med en Wi-Fi-forbindelse, vises din Wireless
Audio – Multiroom ikke på appen Samsung
Multiroom.
`
Placer den hub, som er i Repeater-tilstand, et
passende sted mellem din Wireless Audio –
Multiroom og hubben, som er tilsluttet den trådløse
router.
`
Du kan kun indstille en HUB i Repeater-tilstand.
Wireless Audio - Multiroom
HUB
Used as a extenderSvenska SuomiNorsk DanskRekommendation - Endast EU
• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här WAM250 efterlever de grundläggande kraven
och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com,
gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
Kan den här utrustningen bara användas inomhus.
Anbefaling - Bare EU
• Herved erklærer Samsung Electronics at WAM250 er i samsvar med kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.com,
gå til Support > Søk produktstøtte og angi modellnavnet.
Dette utstyret kan benyttes i alle land i EU.
Kan dette utstyret bare benyttes innendørs.
Suositus - Vain EU:ssa
• Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä WAM250 täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset
vaatimukset ja määräykset.
Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com.
Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
Tätä laitteistoa voi käyttää kaikissa EU-maissa.
Tätä laitteistoa voi käyttää ainoastaan sisätiloissa.
Anbefaling - kun EU
• Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne WAM250 er i overensstemmelse med alle
væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com.
Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
Må dette udstyr må kun anvendes indendørs.
02717D-WAM250-XE-QG-.indd 1 2014-03-19 오전 10:14:18
Samsung WAM250

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Samsung WAM250 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Samsung WAM250 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Samsung WAM250 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Audio Streamers og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.7. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk. Har du et spørsmål om Samsung WAM250 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Samsung WAM250

Generelt
Merke Samsung
Modell WAM250
Produkt Audio Streamer
EAN 8806085846357, 8806085858015, 8872768490414
Språk Norsk
Fyltype PDF
Design
Produktfarge Sort
Vekt og dimensjoner
Bredde 100 mm
Dybde 106 mm
Høyde 25 mm
Vekt 400 g
Ytelse
Antall forsterkerkanaler - kanaler
Antall lydkildeinnganger -
Antall soner (per kontroller) -
vis mer

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Samsung WAM250 .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her