Tiger Hamilton bruksanvisning

Tiger Hamilton
(1)
  • Sideantall: 2
  • Fyltype: PDF
Guarantee
You have chosen a Tiger toilet seat made of high quality synthetic material. This material has specic characteristics and if used in the correct way it is hard-wearing and scratchresistant. The product is
designed in such a way that it is easy to clean. The xings are largely adjustable and made of nylon or rustproof metal (depending on type and design). Tiger guarantees that the delivered product is made
of solid material and constructed with the utmost care, hence the product comes with a two year guarantee for material and construction defects. If despite all this, a defect should occur within the period
of two years following the purchase, Tiger declares being prepared to repair the product and, should repair be impossible, to replace it at Tiger’s option and expense up to the maximum invoice value. De-
fects, caused by wrongful use or misuse of the product, as well as due to insucient attention paid to the cleaning instructions will not be covered. The guarantee claim will also expire in case the defect
has been repaired by the purchaser or a third party. Mechanical damages resulting from external inuences (scratches, dents, holes) will not be covered by the guarantee. Your receipt together with this
form, is your guarantee certicate, and both must be presented in case you claim the guarantee. After the guarantee period, Tiger will oer you the possibility to purchase parts from your dealer.
Warning: Do not sit or stand on the cover, it is not meant thereto, and may break.
Cleaning instructions. In order to enjoy the use of your Tiger toilet seat as long as possible, we advise you to follow the cleaning instructions below: • Never use abrasives, or cleaning agents containing
chlorine or hydrochlorics. • After cleaning the toilet bowl, leave the seat and cover open for a few hours. It is advised not to leave any cleaning agents in the bowl since these can be very aggressive and
(released vapours) might aect the material. • Avoid any contact of the toilet seat, cover and hinges with the toilet cleaning agent. • The toilet seat, cover and hinges must be cleaned regularly. Stainless
steel products should preferably be cleaned with a cleaning agent specially developed for stainless steel.
Garantie
Uw keuze is gevallen op een Tiger toiletzitting gemaakt van hoogwaardige kunststof. Dit materiaal heeft een aantal specieke eigenschappen. Het materiaal is bij normaal gebruik duurzaam en krasvast.
Het product is zodanig vormgegeven dat het zich eenvoudig laat reinigen. De bevestiging is ruim verstelbaar en gemaakt van nylon of roestvrij metaal (afhankelijk van type en uitvoering). Tiger staat er
voor in dat het door haar afgeleverde product van deugdelijk materiaal is vervaardigd en met de meeste zorg is geconstrueerd en garandeert haar product dan ook gedurende twee jaar op materiaal- en
constructiefouten. Mocht zich desondanks, binnen een termijn van twee jaar na aankoop, toch een defect voordoen, dan verklaart Tiger zich bereid om het product te reparerenen, indien herstel niet
mogelijk is, te vervangen zulks ter keuze van Tiger en op kosten van Tiger met een maximum van de factuurwaarde. Geen garantie wordt verleend op gebreken ontstaan als gevolg van onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik, alsmede het niet of onvoldoende in acht nemen van de reinigingsinstructie. De aanspraak op garantie vervalt eveneens indien het gebrek door de koper zelf of een derde is gerepa-
reerd. Mechanische beschadigingen als gevolg van invloeden van buitenaf (krassen, deuken, putten) vallen niet onder de garantie. Uw kassabon is, samen met dit formulier, uw garantiebewijs. Deze dient
U beide te allen tijde bij een beroep op garantie te overleggen. Na de garantie periode biedt Tiger de mogelijkheid om via uw dealer onderdelen tegen vergoeding te bestellen.
Waarschuwing: Zitten of staan op de deksel leidt tot breuk van dit onderdeel, deze is daar ook niet voor gemaakt.
Schoonmaak instructies: Om zolang mogelijk plezier van uw nieuwe Tiger toiletzitting te hebben raden wij U aan de volgende reinigingsinstructies in acht te nemen: Gebruik nooit schuurmiddelen,
chloor- of zoutzuurhoudende schoonmaakmiddelen. Laat na het reinigen van de WC-pot de toiletzitting en deksel nog enkele uren omhoog staan en laat, bij voorkeur, geen reinigingsmiddel in de pot
staan. Deze middelen zijn meestal zeer agressief en (vrijkomende dampen) tasten het materiaal aan. Toiletzitting, deksel en scharnieren mogen niet in aanraking komen met het WC-reinigingsmiddel.
Om inwerking van urinezuur te voorkomen is het noodzakelijk zeer regelmatig de toiletzitting, deksel en scharnieren te reinigen. Reinig RVS accessoires bij voorkeur met een speciaal hiervoor bestemd
RVS-reinigingsmiddel.
Garantie
Votre choix s’est porté sur un siège de toilettes Tiger en matière synthétique de haute qualité. Cette matière possède un certain nombre de propriétés spéciques. A usage normal, la matière est durable et
résiste aux gries. La forme du produit a été conçue de façon à en faciliter le nettoyage. La xation est facilement réglable et fabriquée en nylon ou en métal inoxydable (suivant le type et le modèle). Tiger
assure que le produit livré a été fabriqué avec le plus grand soin en une matière d’excellente qualité et couvre dès lors son produit d’une garantie de deux ans sur les défauts de matière et de construction.
Cependant, si un défaut apparaîtrait dans un délai de deux ans après l’achat, Tiger sengage à réparer le produit et, si la réparation nest pas possible, à le remplacer, à la discrétion de Tiger et aux frais de
Tiger, à concurrence d’une valeur maximale égale à celle de la facture. Aucune garantie n’est accordée sur des défauts survenus suite à un usage non judicieux ou non appropriv ainsi qu’au non respect
ou au respect insusant des instructions de nettoyage. Lobligation de garantie s’annule également si le défaut a été réparé par l’acheteur lui-même ou par un tiers. Les dommages mécaniques dus aux
inuences extérieures (gries, bosses, enfoncements) ne sont pas couverts par la garantie. Votre bon de caisse ainsi que le présent formulaire constituent votre certicat de garantie. Vous devrez toujours
les présenter tous deux pour toute demande de garantie. Après la période de garantie, Tiger ore la possibilité de commander des pièces moyennant payement par l’intermédiaire de votre dealer.
Avertissement : Le fait de s’asseoir ou de se tenir debout sur le couvercle provoque le bris de cette pièce, qui n’est d’ailleurs pas destinée à cet usage.
Instructions de nettoyage. Pour pouvoir proter aussi longtemps que possible de votre nouveau siège de toilettes Tiger, nous vous recommandons de respecter les instructions de nettoyage suivantes
• N’utilisez jamais de produits abrasifs, de nettoyants contenant du chlore ou de l’acide chlorhydrique. • Après le nettoyage de la cuvette des WC, laissez le siège et le couvercle relevés pendant quelques
heures, ne laissez de préférence aucun produit de nettoyage dans la cuvette. Ces produits sont généralement très agressifs et (les vapeurs qui sen dégagent) abåment la matière. • Le siège, le couvercle et
les charnières ne peuvent pas entrer en contact avec le produit de nettoyage pour WC. • Pour éviter les eets de l’acide urique, il est nécessaire de nettoyer très régulièrement le siège, le couvercle et les
charnières. Veuillez de préférence nettoyer les accessoires en inox au moyen d’un produit d’entretien inox.
Garantie
Ihre Wahl ist auf einen Toilettensitz der Marke Tiger, hergestellt aus hochwertigem Kunststo gefallen. Dieses Material hat spezische Eigenschaften. Bei normaler Nutzung ist dieses Material langlebig
und kratzfest. Das Produkt ist so geformt, daß es sich von allen Seiten gleichmäßig gut reinigen läßt. Die Befestigung ist höhenverstellbar und aus Nylon oder rostfreiem Metall hergestellt (je nach Art der
Ausführung). Tiger garantiert, daß die Herstellung der gelieferten Erzeugnisse mit der allergrößten Sorgfalt geschieht und daß hierbei nur Rohstoe erster Wahl verwendet werden. So sind wir in der Lage,
2 Jahre Garantie bei Material und Kostruktionsfehlern zu übernehmen. Sollte sich innerhalb dieser Zeitspanne ein Defekt bemerkbar machen, erklärt sich Tiger bereit, das Produkt zu reparieren. Sollte dies
nicht möglich sein, wird das Erzeugnis zum Gegenwert des Rechnungsbetrags von Tiger umgetauscht. Bei unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Nutzung sowie bei Mißachtung der Reinigungshin-
weise verfällt jede Garantie. Der Garantieanspruch verfällt überdies , wenn ein Schaden durch den Käufer selbst oder eine Dritte Person repariert wird. Schäden an der Mechanik, die infolge von äußeren
Einwirkungen (kratzen, verbeulen, verdrehen) entstanden sind, fallen nicht unter die Garantiebestimmungen. Ihr Kassenzettel, zusammen mit diesem Formular, stellt den Garantieschein dar. Dieser
ermöglicht es Ihnen, den Garantieanspruch während der Garantielaufzeit geltend zu machen. Nach Ablauf der Garantiefrist bietet Ihnen Tiger die Möglichkeit, über Ihren Händler Ersatzteile zu bestellen.
Warnhinweis: Das Sitzen oder Stehen auf dem Deckel führt zum Bruch des Unterteils. Das Produkt ist nicht dafür bestimmt.
Pegehinweise: Um lange Freude an Ihrem Tiger Toilettensitz zu haben, empfehlen wir Ihnen, folgende Pegehinweise zu beachten:Benutzen Sie weder Scheuermittel noch chlor- oder salzsäurehaltige
Reinigungsmittel. Lassen Sie nach dem Reinigen der Keramikschüssel Sitz und Deckel noch ein paar Stunden hochgestellt und
achten Sie darauf, daß kein Reinigungsmittel mehr in der Keramikschüssel steht. Die meisten Mittel sind derart aggressiv, daß die entstehenden Dämpfe das Material angreifen könnten. Toilettensitz,
Deckel und Scharniere sollen nicht in Berührung mit dem WC-Reinigungsmittel kommen. Um dem Einwirken von Harnsäure auf die Garnitur vorzubeugen, ist es notwendig, den Sitz, den Deckel und die
Scharniere regelmäßig zu reinigen. Edelstahlaccessoires am besten mit einem speziell dazu vorgesehenen Edelstahlreiniger reinigen.
Garantía
Ud. eligió un servicio Tiger de material sintético de alta calidad. Este material posee unas cuantas características especícas. En condiciones de uso normal, el material es durable y resistente a las rayas. El
producto ha sido diseñado de tal manera que es muy fácil de limpiar. La sujeción es muy fácil de adaptar y está fabricada en nilón o acero inoxidable (dependiendo del tipo y ejecución). Tiger garantiza
que el producto entregado ha sido fabricado con materiales sólidos y que ha sido construido con el mayor esmero, por lo que garantiza el producto durante dos años sobre el material y fallos de construc-
ción. Si aún así, ocurriera algún defecto dentro de los dos años después de la venta, Tiger se compromete a reparar el producto, y si esto no fuera posible, cambiarlo a la elección de Tiger y por cuenta de
Tiger por un valor máximo del precio de facturación. No se concede garantía por fallos originados a consecuencia de un uso incorrecto o indebido, al igual que en caso
de que no se respeten, o sólo de manera insuciente, las instrucciones de limpieza. La cláusula de garantía tambièn caduca en caso de que el fallo haya sido reparado por el comprador o por terceras
personas. Los daños mecánicos a consecuencias de inuencias externas (rayas, abolladuras, golpes) no están incluidos en la garantía. Su recibo de garantía es el bono de compra junto con este formulario,
los que deberá presentar cada vez que solicite una reparación en garantía. Una vez vencido el plazo de garantía, Tiger le ofrece la posibilidad de pasar pedido de accesorios a través de su distribuidor.
Atención : Ponerse de pie o sentarse sobre la tapa provoca la rotura de Esta, ya que no ha sido fabricada para ello.
Instrucciones de limpieza A n de gozar la mayor cantidad de tiempo posible de su servicio Tiger, le recomendamos respetar las siguientes instrucciones de limpieza : * Jamás utilice detergentes abrasi-
vos, o que contengan cloro o ácido clorhídrico. * Después de limpiar la taza del WC, dejar abierta la tapa una par de horas. De preferencia no dejar detergentes en la taza. Normalmente son muy agresivos,
y (los vapores liberados) atacan el material. * El borde de la taza, la tapa y las bisagras no pueden entrar en contacto con el detergente. * A n de evitar las incrustaciones de ácido uréico es necesario
limpiar regularmente el borde de la taza, la tapa y las bisagras. Limpie los accesorios de acero inoxidable preferentemente con un producto de limpieza especial para acero inoxidable.
Garanti
Du har valt en Tiger toalettsits tillverkad av högvärdigt konstmaterial. Detta material har ett antal specika egenskaper. Materialet är vid normalt bruk hållbart och reptåligt. Produkten är formgiven så att
den är enkel att göra ren. Fästanordningen är lätt att justera för olika storlekar och gjord av nylon eller rostfri metall (beroende på modell och utförande).
Tiger försäkrar att den av dem levererade produkten är tillverkat av prima material och är konstruerad med största omsorg och lämnar också två års garanti mot material- och konstruktionsfel. Skulle
det trots det, inom en period av två år efter inköpet, ändå uppkomma en defekt, åtar sig Tiger att reparera produkten, och om det inte skulle vara möjligt, ersätta den med en ny enligt Tigers val och för
en kostnad motsvarande högst fakturavärdet. Ingen garanti gäller för fel uppkomna till följd av omdömeslöst eller oegentligt bruk eller om inte rengöringsanvisningarna följts till fullo. Likväl förfaller
garantianspråken i de fall felet har reparerats av köparen själv eller tredje part. Mekaniska skador till följd av yttre åverkan (repor, bucklor, hål) omfattas inte av garantin. Ditt kassakvitto, tillsammans med
detta formulär, är ditt garantibevis. Dessa ska båda två uppvisas vid åberopande av garantin. Efter garantiperioden erbjuder Tiger möjligheten att köpa reservdelar via återförsäljaren. Varning: Om man
sitter eller står på locket kan underdelen gå sönder. Den är ej konstruerad för att användas på sådant sätt.För att ha glädje av din nya Tiger toalettsits så länge som möjligt råder vi dig att noga följa dessa
anvisningar.
Anvisningar för rengöring: För att ha glädje av din nya Tiger toalettsits så länge som möjligt råder vi dig att noga följa dessa anvisningar: • Använd inte rengöringsmedel som innehåller skurmedel,
kloreller saltsyra, • Lämna toalettsittringen och locket uppresta i några timmar efter att toalettstolen har gjorts ren. Lämna helst inte kvar rengöringsmedel i toaletten då dessa medel i allmänhet är mycket
aggressiva (avdunstande ångor) och angriper materialet. • Toalettsittring, lock och gångjärn får inte komma i kontakt med Wc-rengöringsmedel. • För att förebygga åverkan av urinsyra är det nödvändigt
att ofta och regelbundet rengöra toalettsittring, lock och gångjärn. Rengör företrädesvis tillbehör av rostfritt stål med ett rengöringsmedel särskilt avsett för rostfritt stål.
GB
NL
F
D
E
S

Duroplast • EnDingargott plast • ДУРОПЛАСТ

Demontere – Irroitus – Úrbætur – Demontaż – Демонтаж – Lahtivõtmine – Demontāža – Išrinkimas – Leszerelés
1 2
3
4

Montage •Fixing •Montage •Montage •Montaje •Montera •Montagem •Montaż •Montere •Montage

Asenna • Festa á • Montaggio • Rögzítés • Установка • Kinnituselement •Uzstādīšana •Tvirtinimas

Tiger Hamilton

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Tiger Hamilton eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Tiger Hamilton å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Tiger Hamilton her gratis. Denne håndboken er under kategorien Ikke kategorisert og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.4. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Engelsk. Har du et spørsmål om Tiger Hamilton eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Tiger Hamilton

Generelt
Merke Tiger
Modell Hamilton
Produkt Ikke kategorisert
Språk Norsk, Engelsk
Fyltype PDF

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Tiger Hamilton .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her